نویسنده = ������������ ����������
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های شهر خلاق گردشگری در شهر بابلسر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 129-168

10.22059/jut.2021.313994.857

ندابیگم شریفیان؛ فرشته احمدی؛ امیر گندمکار؛ محمد مسعود؛ حمید صابری