نویسنده = �������� ���������� ������������
آینده نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 135-148

10.22059/jut.2019.250270.439

علی حسنی؛ معصومه رحیم زاده