نویسنده = �������� ������������ ���������� ��������������