نویسنده = سلمان فیضی زنگیر
تحلیلی بر رفتارهای محافظتی ساکنان مقاصد شهری در برابر ویروس کرونا مطالعه موردی: شهر سرعین

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 49-66

10.22059/jut.2020.307249.817

حبیب ابراهیم پور؛ سلمان فیضی زنگیر؛ بهنام کریمی؛ مینا جهاندیده تپراقلو