نویسنده = ���� ���� ���������� ��������
راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی مطالعه موردی: حرم حضرت بی‌بی حکیمه (س)

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-71

10.22059/jut.2020.278298.628

جواد ده ده جانی؛ حسین خلیلی؛ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی