نویسنده = ������������ ����������������
تبیین نقش مولفه های مدیریت شهری بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22059/jut.2022.339693.1019

غلامحسین کریمی؛ علی حسنی؛ منوچهر جهانیان