نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-50

10.22059/jut.2020.308107.822

زهرا اسدی پیمان؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ مرتضی قورچی