نویسنده = ������������ ������������
تحلیل عوامل مؤثر بر ماندگاری گردشگران در شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 107-119

10.22059/jut.2021.308217.824

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ رامین کیامهر؛ معصومه جعفری