نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی کاربردی گردشگری هوشمند در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 127-141

10.22059/jut.2020.308582.826

زهرا دشت لعلی؛ منصوره علیقلی؛ سید کامران نوربخش