نویسنده = ���������������� ����������
تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 83-97

10.22059/jut.2021.310080.835

فرناز نیکخواه؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ محمد نجارزاده