نویسنده = ���������� �������� ��������
طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 7، شماره 3، آبان 1399، صفحه 65-79

10.22059/jut.2021.314100.856

سمیه رشیدی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده