نویسنده = �������������� ���������� ����������������