نویسنده = ���������������� �������� ������
تبیین مدل توسعه گردشگری با تأکید بر نقش محرک‌های فرهنگی- اجتماعی مطالعه موردی: شهر اراک

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 47-62

10.22059/jut.2021.319675.889

ماهرخ مخصوص؛ نادره السادات نجفی زاده؛ حبیب اله جوانمرد