نویسنده = ���������� ���������������� ������������������