نویسنده = مهدی پورطاهری
ارائه الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق مطالعه موردی: شهر تهران

دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 13-26

10.22059/jut.2022.339631.1018

مجید فرهادی یونکی؛ منوچهر جهانیان؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری