ارائه الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، ;گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی/گروه برنامه ریزی گردشگری/دانشکده علوم گردشگری/ دانشگاه علم و فرهنگ

3 استاد گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

گردشگری در حال طی کردن مسیر جدیدی است و رویکرد جدیدی در گردشگری در حال شکل‌گیری است که این مفهوم را می‌توان گردشگری تجربه‌محور نامید. گردشگری تجربه‌محور مفهوم جدیدی از گردشگری است که بیانگر تمایلات و نگرش جدید گردشگران از مفهوم سفر و گردشگری است. بدین‌جهت پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به اهداف ذیل است: شناسایی مؤلفه‌ها و معیارهای تبیین‌کننده گردشگری تجربه‌محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق و به دنبال آن ارائه الگوی مناسب گردشگری تجربه‌محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق است. لذا با مصاحبه از 16 نفر از تهران شناس و کارشناس 12 جاذبه به‌عنوان جاذبه‌های فرهنگی خلاق منطقه موردمطالعه شناسایی شدند. در ادامه با روش انتخاب نمونه قضاوتی و گلوله برفی، 20 نفر از کارشناسان حوزه موردمطالعه پژوهش، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در قالب روش کیفی تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و به کمک نرم‌افزار MaxQda21 داده‌های پژوهش کدگذاری شد. بعد از هر مصاحبه فرایند کدگذاری انجام‌شده و با کدگذاری سه مرحله‌ای الگوی پژوهش ترسیم شد. یافته‌ها حاکی از آن است که 10 مؤلفه یا مقوله اصلی که عبارت‌اند از، تصویر ذهنی قبل از بازدید، ویژگی‌های فردی، انتظارات و انگیزه، تجربه خلاق، سیر تجارب به‌یادماندنی، محیط و اتمسفر تجارب، رضایتمندی، وفاداری و خاطرات ماندگار، اساسی ترین مؤلفه‌ها شناسایی‌شده در شکل‌گیری الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق هستند.

کلیدواژه‌ها