دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-130 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه‌های فرهنگی خلاق مطالعه موردی: شهر تهران

صفحه 13-26

10.22059/jut.2022.339631.1018

مجید فرهادی یونکی؛ منوچهر جهانیان؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


علمی - پژوهشی مستقل

ارزیابی موانع گردشگری پزشکی شهر تبریز

صفحه 27-39

10.22059/jut.2021.316388.868

ابوالفضل قنبری؛ فریبا کرمی؛ طاها ایمان زاده


مقاله مستخرج از رساله دکتری

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری موردمطالعه: شهر تهران

صفحه 55-71

10.22059/jut.2022.340597.1022

سارا دودانگه؛ بابک حاجی کریمی؛ محمد مهدی مظفری؛ کامیار کاوش