دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-134 

مقاله مستخرج از پایان نامه

تحلیلی بر نقش تصویر ذهنی از برند مقصد در توسعه گردشگری مطالعه موردِی: شهرستان مریوان

صفحه 49-65

10.22059/jut.2022.332215.965

لقمان فرشاد؛ علیرضا دربان آستانه؛ احمد پوراحمد


طراحی مدل بخش‌بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

صفحه 119-134

10.22059/jut.2022.332050.963

ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد موسوی؛ سیدمحمود شبگو منصف؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی