دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-160 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل بخش بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

10.22059/jut.2022.332050.963

ﻣﯿﺮﻣﺴﻌﻮد موسوی؛ سیدمحمود شبگو منصف؛ ابراهیم چیرانی؛ کامبیز شاهرودی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی نمونه موردی: استان کرمانشاه

10.22059/jut.2022.333664.973

محمد نادر محمدی؛ حسین وظیفه دوست؛ کامبیز حیدرزاده