طراحی مدل بخش‌بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت ،رشت،ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت ،رشت،ایران

چکیده

بازار گردشگری، متشکل از افرادی با نیازها وخواسته­هایی متفاوت از یکدیگر است و مدیران فعال در صنعت گردشگری برای موفقیت در جذب افراد باید از نیازها و خواسته­های آنان آگاه باشند از آنجاکه بررسی نیاز و خواسته­های تک­تک افراد در بازار گسترده­ای چون بازار گردشگری ممکن نیست، باید افراد را بر پایه تشابه و تفاوت با یکدیگر در قالب بخش­های بازار بررسی کرد؛ از این­رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بخش­بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی، بر اساس گام­های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا در آمده است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد سازمان­های میراث فرهنگی، ­شهرداری، استانداری و فرمانداری استان گیلان و خبرگان رشته­های مدیریت بازرگانی و گردشگری است که در این میان 15 نفر از آنان به روش گلوله برفی در قالب نمونه آماری جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده است.  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ از نرم افزار مکس کیو دی ای و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفاده شده است. یافته­های تحقیق منجر به ارائه 7 مقوله اصلی  جاذبه های تاریخی، جاذبه های فرهنگی، جاذبه های اقتصادی، عوامل مربوط به حمایت و پشتیبان، شرایط محیطی کشور، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی شده است. همچنین نتایج مربوط به کارکرد دوم مرحله کدگذاری که در آن 15 مقوله ظهور یافته که در  در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ  در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه با روش دادهﺑﻨﻴﺎد، ﺣﻮل ﻳﻚ »ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮری« ﻳﺎ ﻫﻤـﺎن »بخش بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی« ﺳـﺎﻣﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﻨـﺪ. در این راستا بخش بندی روانشناختی در دسته شرایط علی، بخش بندی جغرافیایی در دسته شرایط زمینه حاکم، بخش بندی رفتاری جزو دسته شرایط محوری، بخش بندی جمعیت شناختی جزو دسته شرایط مداخله گر قرار گرفته اند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی،گردشگری گیلان می باشد.

تازه های تحقیق

 1. ابراهیم زاده، عیسی؛ لاشجردی فراهانی، راضیه و دلشاد، علی. (۱۳۹۲). تحلیلی بر عرضه محصولات و بخش بندی بازارهای گردشگری. فصلنامه جغرافیا (برنامه­ریزی منطقه ای)، سال 3، شماره 4، صص. 115-101.
 2. امیری، فوژان؛ محبی، سراج الدین؛ رنجبر، محمد حسین و باقری، مهدی. (1398). شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). فصلنامه برنامه­ریزی منطقه ای، سال 9، شماره 35، صص. 104-95.
 3. ایزدی، بهرام؛ رنجبریان، بهرام؛ کتابی، سعیده و نصیری مفخم، فریا. (1395). یک رویکرد جامع برای بخش‌بندی بازار و طبقه‌بندی مشتریان با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و برنامه‌ریزی خطی. فصلنامه مدیریت تولید و عملیات، سال 7، شماره 1، صص. 22-1.
 4. بحرینی زاد، منیژه؛ اسماعیل‎پور، مجید و کبیری فرد، دنیا. (1395). بخش‎بندی بازار گردشگران ساحلی با رویکرد نقشه‎های خودسازمان‎ده. فصلنامه مدیریت بازرگانی، سال 8، شماره 4، صص. 770-745.
 5. بیات، ناصر؛ بدری، سیدعلی و رضوانی، محمد رضا. (1397). تحلیل مقایسه‌ای ادراکات ساکنان محلی به اثرات گردشگری در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستاهای حوضه آبریز رودخانه کُلان شهرستان ملایر). فصلنامه پژوهش‌های روستائی، سال 9، شماره 3، صص. 495-478.
 6. ترکستانی، محمد صالح؛ بخشی زاده برج، کبری و جاهدی، پدرام. (1398). بخش­بندی بازار گردشگری منطقه آزاد کیش: رویکردی نو به روش نقشه مفهمی برند. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 14، شماره 47، صص. 29-63.
 7. حسینی، سیده مرجان و اصفهانی، نوشین. (1394). بخش بندی بازار گردشگری ورزشی شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی براساس ملیت و جاذبه های طبیعی – ورزشی. فصلنامه پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، سال 7، شماره 2، صص. 45-33.
 8. حقیقی، محمد؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ روستا، احمد و صالحی، علی. (1396). ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری. فصلنامه مدیریت بازرگانی، سال 9، شماره 1، صص. 82-63.
 9. شبگو منصف، سید محمود؛ آزاده دل، محمدرضا و نوری، زهرا. (1393). نقش کیفیت خدمات در توسعه صنعت گردشگری. اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، دانشگاه همدان.
 10. شیرخدایی، میثم؛ نجات، سهیل و اکبری، امیر. (1395). بخش بندی بازار بیمه عمر از طریق سبک زندگی مشتریان با استفاده از الگو AIO. فصلنامه تحقیقات نوین بازاریابی، سال 6، شماره 2، صص. 74-55.
 11. دانائی، حبیب الله؛ رحمانی، حجت؛ ترک زاده، لیلا و نظری، محسن. (1393). بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه ای. فصلنامه بیمارستان، سال 13، شماره 3، صص. 76-69.
 12. رسو‌ل‌زاده، مریم و حسن‌نژاد، مریم. (1391). بررسی و اولویت بندی روش های تبلیغاتی موثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: شهر طرقبه).فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 1، شماره 1، صص. 33-19.
 13. رشیدی، سمیه؛ ثانوی فرد، رسول و حمیدی زاده، علی. (1399). طراحی و تبیین مدل بازاریابی قومی گردشگران خارجی مطالعه موردی: شهر تهران. فصلنامه گردشگری شهری، سال 7، شماره 3، صص. 79-65.
 14. محمدزاده خلیل آبادی، عاطفه؛ شعربافش عیدگاهی، احمد و آسمان دره، یاسر. (1396). بخش بندی بازار بر مبنای مزایای مورد انتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری. فصلنامهگردشگری و توسعه، سال 6، شماره 1، صص. 134-118. 
 15. موسوی گیلانی، سیدرضا؛ اسدی، حسن. سجادی، سیدنصرالله. (1390). بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازار هدف. فصلنامه مدیریت ورزشی، سال 4، شماره 12، صص. 59-37.
 16. مومنی، منصور؛ سلیمانی دامنه، رضا و یحیی پو جلالی، نیما. (1392). بخش بندی بازدیدکنندگان مراکز تجاری بر مبنای نوع فعالیت با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای. فصلنامه تحقیقات نوین بازاریابی، دوره 3، شماره 1، صص. 96-81.
 17. میرزائی، روزبه و رضایی، نفیسه. (1395). تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی، مطالعه موردی: جشنواره گل‌غلتان، بخش امیرآباد. فصلنامهپژوهش­های روستائی، سال 7، شماره 1، صص 166-139. 
 18. میرزایی، روزبه و رضایی، نفیسه. (1395). بخش بندی بازار رویدادهای ویژه فرهنگی بر مبنای انگیزه های بازدیدکنندگان. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 7، شماره 1، صص. 114-93.
 19. محمدی، سعدی و خالدی، فریدون. (1398). تحلیل عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سلامت مطالعه موردی: گردشگران اقلیم کردستان عراق. فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 3، صص. 16-1.
 20. غفاری، محمد؛ کنجکاو منفرد، علیرضا و کنجکاو منفرد، امیررضا. (1393). شناسایی متغیرهای مورد استفاده برای بخش بندی بازار گردشگری. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز، دانشگاه همدان.
 21. غفاری، محمد و نعمت پور، محمد. (1399). گونه شناسی گردشگران خارجی بازار قدیمی تهران با تحلیل خوشه ای دو مرحله ای: نگرشی برای برنامه ریزی شهری. فصلنامه مطالعات شهری، سال 9، شماره 36، صص 13-26.
 22. Abbasi, M., & Ziaee, D. (2018). Sustainable Tourism Development Approaches and Challenges: Concepts and Practices. Journal of tourism Planning and Development, Vol.7, No. 24, pp.8-37.
 23. Ahani, A., Nilashi, M., Ibrahim, O., Sanzogni, L., & Weaven, S. (2019), Market segmentation and travel choice prediction in Spa hotels through TripAdvisor’s online reviews. International Journal of Hospitality Management, No. 80, pp. 52-77.
 24. Amiri, f., Mohebi, S., Ranjbar, M.H., & Bagheri, M. (2019). Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province). Journal of Regional Planning, Vol. 9, No. 35, pp. 95-104. [in Persian].
 25. Bahrainizadeh, M., Esmaeilpoor, M., & Kabiri Fard, D. (2016). Market segmentation of coastal tourists with The self organizing maps approach. Journal of Business Managment, Vol. 8, No. 4, pp. 745-770. [in Persian].
 26. Bayat, N., Badri, S.A., & Rezvani, M. R. (2018). Comparative analysis of local residents’ perceptions of the impacts of tourism on rural areas: A case study of the villages in the basin of the Kolan river in Malayer County. Journal of Rural Research, Vol. 8, No. 4, pp. 478-495. [in Persian].
 27. Botha, E. (2018). Features of Tourism-Related Businesses and Trends in Tourism and Travel Markets The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality: Skills for Successful Ventures, Emerald Publishing Limited. - Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism management, Vol. 21, No. 1, pp. 97-116.
 28. D’Urso, P., Disegna, M., Massari, R., & Prayag, G. (2015). Bagged fuzzy clustering for fuzzy data: An application to a tourism market. Knowledge-Based Systems,73, pp. 335-346.
 29. Danaei, H., Rahmani, H., Turkzadeh, L., & Nazari, M. (2014). Segmentation of the medical tourism market in Iran using the technique of cluster analysis, medical tourism and cluster analysis. Hospital Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 76-69. [in Persian].
 30. Dolnicar, S. (2006). Data driven Market Segmentation in Tourism- Approaches,  Changes over Two Decades and Development Potential, CAUTHE: To the City and Beyond, Publisher:Victoria University. School of Hospitality, Tourism and Marketing. Dolnicar, S. (2008). Market segmentation in tourism, in Woodside, A. and Martin, D. (Eds), Tourism Management, Analysis, Behavior and Strategy, CABI, Cambridge, MA.
 31. Ebrahimzadeh, I., Lashjerdi Farahani, R., & Delshad, A. (2013). An Analysis of Product Supply and Segmentation of Tourism Markets, Quarterly Geography (Regional Planning), Vol. 3, No. 4, pp. 115-101. [in Persian].
 32. Fatemi, S. S., Saleki, S. Z., & Fatemi, S. M. (2012). Dominate actors and opportunities of tourism industry in Iran. International Journal of Innovative Ideas,12,  No. 3, pp. 15-24.
 33. Ghaffari, M., & Nematpour, M. (2020). Typology of Foreign Tourists in Tehran’s Grand Bazaar Using Two-step Cluster Analysis: an Approach to Urban Planning. Motaleate shahri, Vol. 9, No. 36, pp. 13-26. [in Persian].
 34. Ghaffari, M., Curious Monfared, A., & Curious Monfared, A. (2014). Identifying the variables used to segment the tourism market, the first national conference on tourism and green tourism. University of Hamadan. [in Persian].
 35. Haghighi, M., Roshandel Arbatani, T., Roosta, A., & Salehi, A. (2017). A Model for Multi-sensory Marketing in Tourism Destination Branding. Journal of Business Managment, Vol. 9, No. 1, pp. 63-82. [in Persian].
 36. Hamedi, M. (2010). Sustainable Tourism Development in Iran: Concept, Opportunities and Challenges. OIDA International Journal of Sustainable Development,2,  No. 2, pp. 35-42.
 37. Hosseini, S. M., & Esfahani, N. (2015). Market Segmentation of Sport Tourism in Cologne City of Germany for Foreign Tourists According to Nationality and Natural-Sport Attractions. Sport physiology & Management investigations, Vol. 7, No. 2, pp. 33-45. [in Persian].
 38. Izadi, B., Ranjbarian, B., Ketabi, S., & Faria Nasiri, M. (2014). A Comprehensive Approach for Market Segmentation and Customer Classification Using Data Mining methods and alternative Linear Programming. Journal of Production and Operations Management, Vol.7, No.1, pp.1-22. [in Persian].
 39. Jiang, J., Havitz, MO., & Briem, RM. (2000). Validating the international tourist role scale. Annals of tourism research, Vol. 24, No. 4, pp. 694-981.
 40. Jiapeng Liu, J., Liao, X., Huang, W., & Yang, J. B. (2018). A new decision-making approach for multiple criteria sorting with an imbalanced set of assignment examples. European Journal of Operational Research, 26,  No. 2, pp.598-620.
 41. Le Minh Kieu, Y. O., & Cai, C. (2018). Large-scale Transit Market Segmentation with Spatial-Behavioural Features.
 42. Lee, J., & Kyle, G. T. (2013). Segmenting Festival Visitors Using Psychological Commitment. Journal of Travel Research, Vol. 53, No. 5, pp. 656–669.
 43. Liu, J., Liao, X., Huang, W., & Liao, X. (2019). Market segmentation: A multiple criteria approach combining preference analysis and segmentation decision. Omega, Vol. 1, 83, pp. 1-13.
 44. Mercer, D. (1992). Marketing. Blackwell, London: Oxford.
 45. Mester, I., Badulescu, A., Bac, O., & Bac, D. (2008). Qualitative and quantitative analysis of the sport torusim from the perspective of Romanian young adults, Retrieved april.
 46. Mirzaei, R., & Rezaee, N. (2016). Analyzing The Motivational Factors Affecting Visitors To The local Community-Based Events, Golghaltan Festival As A Case Study. Journal of Rural Research, Vol. 7, No. 1, pp. 139-166. [in Persian].
 47. Mirzaei, R., & Rezaei, N. (2017).  Segmentation of the Special Events̕ Market Based on Visitors̕ Motivations. New Marketing Research Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 93-114. [in Persian].
 48. Mohammadi, S., & Khaldi, F. (2019). Analysis of Affecting Factors the Health and Satisfaction of foreign tourists (Case Study: Iraqi Kurdistan’s Tourists). Journal of Urban Tourism, Vol. 6, No. 3, pp. 1-16. [in Persian].
 49. Mohammadzadeh, A., Sharbaf, A., & Asemandoreh, Y. (2017). Market segmentation based on the expected benefits Mashhad citizens to choose a tourist destination. Journal of Tourism and Development, Vol. 7, No. 3, pp. 18-134. [in Persian].
 50. Molina, A., Gómez, M., González-Díaz, B., & Esteban, Á. (2015). Market segmentation in wine tourism: strategies for wineries and destinations in Spain. Journal of wine research, Vol. 26, 3, pp. 192-224.
 51. Momeni, M., Soleymani-damaneh, R., & Yahyapor-jalali, N. (2013). Segmentation of Shopping Centers Visitors based on their Activities through Factor Analysis and Cluster Analysis. New Marketing Research Journal, Vol. 3 , No. 1, pp. 81-96. [in Persian].
 52. Mosavigilani, R., Asadi, H., & Sajjadi, N. (2012). Segmentation of Iran Sport Tourism Market for Foreign Tourists and a Model of Target Market. Journal of sport Management, Vol. 7, No. 3, pp. 37-59. [in Persian].
 53. Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach.
 54. Rashidi, S., Sanavifard, R., & Hamidizadeh, A. (2020). Designing and Explaining the Ethnic Marketing Model of Foreign Tourists Case study: Tehran Metropolis. Journal of Urban Tourism, Vol. 7, No. 3, pp. 65-79. [in Persian].
 55. Rasoulzadeh, M., & Hassannejad, M. (2012). Study and prioritization of effective advertising methods in attracting tourists in Khorasan Razavi province (Case study: Torqabeh city). Journal of Social Tourism Studies, Vol.1, No. 1, pp. 33-19. [in Persian].
 56. Rid, W., Ezeuduji, I. O., & Pröbstl-Haider, U. (2014). Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. Tourism Management, Vol. -, 40, pp. 102-116.
 57. Rodríguez-Díaz, M., Rodríguez-Díaz, R., & Espino-Rodríguez, T. F. (2018). Analysis of the online reputation based on customer ratings of lodgings in tourism destinations. Administrative sciences, 8,  No. 3, pp. 51.
 58. Saayman, M., & Saayman, A. (2016). Clustering attendees at the Philharmonic Orchestra’s Summer Festival. Leisure Studies, Vol. 35, No. 3, PP. 314-331.
 59. Shabgo Monsef, S. M., Azadeh Del, M. R., & Nouri, Z. (2014). The role of service quality in the development of tourism industry, the first national conference on new horizons in empowerment and sustainable development of architecture, civil engineering, tourism. energy and urban and rural environment, University of Hamadan. [in Persian].
 60. Shirkhodaie, M., Soheil, N., & Akbari, A. (2016). Life insurance market segmentation by customers lifestyle by using the pattern of (AIO). New Marketing Research Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 55-74. [in Persian].
 61. Srihadi, F. T., Hartoyo,  Sukandar,  , &  Soehadi , A, W. (2016). Segmentation of the tourism market for Jakarta: classification of foreign visitors lifestyle’ typologies. Tourism Management Perspectives, Vol. 19, pp.32-39.
 62. Torkestani, M. S., Bakhshizadeh, K., & Jahedi, P. (2019). Tourism Market Segmentation of Kish Free Zone: A New Approach to Brand Concept Map. Tourism Management Studies, Vol. 14, No. 47, pp. 29-63. [in Persian].
 63. William, C. C. (2018). Health lifestyle theory in an Asian context. Health Sociology Review, Vol. 15, No. 1, pp. 5-15.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbasi, M., & Ziaee, D. (2018). Sustainable Tourism Development Approaches and Challenges: Concepts and Practices. Journal of tourism Planning and Development, Vol.7, No. 24, pp.8-37.
 2. Ahani, A., Nilashi, M., Ibrahim, O., Sanzogni, L., & Weaven, S. (2019), Market segmentation and travel choice prediction in Spa hotels through TripAdvisor’s online reviews. International Journal of Hospitality Management, No. 80, pp. 52-77.
 3. Amiri, f., Mohebi, S., Ranjbar, M.H., & Bagheri, M. (2019). Identification of effective factors on tourism marketing and providing an appropriate model for ecotourism and rural tourism (Case study: Hormozgan province). Journal of Regional Planning, Vol. 9, No. 35, pp. 95-104. [in Persian].
 4. Bahrainizadeh, M., Esmaeilpoor, M., & Kabiri Fard, D. (2016). Market segmentation of coastal tourists with The self organizing maps approach. Journal of Business Managment, Vol. 8, No. 4, pp. 745-770. [in Persian].
 5. Bayat, N., Badri, S.A., & Rezvani, M. R. (2018). Comparative analysis of local residents’ perceptions of the impacts of tourism on rural areas: A case study of the villages in the basin of the Kolan river in Malayer County. Journal of Rural Research, Vol. 8, No. 4, pp. 478-495. [in Persian].
 6. Botha, E. (2018). Features of Tourism-Related Businesses and Trends in Tourism and Travel Markets The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Tourism, Travel and Hospitality: Skills for Successful Ventures, Emerald Publishing Limited. - Buhalis, D. (2000) Marketing the competitive destination of the future. Tourism management, Vol. 21, No. 1, pp. 97-116.
 7. D’Urso, P., Disegna, M., Massari, R., & Prayag, G. (2015). Bagged fuzzy clustering for fuzzy data: An application to a tourism market. Knowledge-Based Systems,73, pp. 335-346.
 8. Danaei, H., Rahmani, H., Turkzadeh, L., & Nazari, M. (2014). Segmentation of the medical tourism market in Iran using the technique of cluster analysis, medical tourism and cluster analysis. Hospital Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 76-69. [in Persian].
 9. Dolnicar, S. (2006). Data driven Market Segmentation in Tourism- Approaches,  Changes over Two Decades and Development Potential, CAUTHE: To the City and Beyond, Publisher:Victoria University. School of Hospitality, Tourism and Marketing. Dolnicar, S. (2008). Market segmentation in tourism, in Woodside, A. and Martin, D. (Eds), Tourism Management, Analysis, Behavior and Strategy, CABI, Cambridge, MA.
 10. Ebrahimzadeh, I., Lashjerdi Farahani, R., & Delshad, A. (2013). An Analysis of Product Supply and Segmentation of Tourism Markets, Quarterly Geography (Regional Planning), Vol. 3, No. 4, pp. 115-101. [in Persian].
 11. Fatemi, S. S., Saleki, S. Z., & Fatemi, S. M. (2012). Dominate actors and opportunities of tourism industry in Iran. International Journal of Innovative Ideas,12,  No. 3, pp. 15-24.
 12. Ghaffari, M., & Nematpour, M. (2020). Typology of Foreign Tourists in Tehran’s Grand Bazaar Using Two-step Cluster Analysis: an Approach to Urban Planning. Motaleate shahri, Vol. 9, No. 36, pp. 13-26. [in Persian].
 13. Ghaffari, M., Curious Monfared, A., & Curious Monfared, A. (2014). Identifying the variables used to segment the tourism market, the first national conference on tourism and green tourism. University of Hamadan. [in Persian].
 14. Haghighi, M., Roshandel Arbatani, T., Roosta, A., & Salehi, A. (2017). A Model for Multi-sensory Marketing in Tourism Destination Branding. Journal of Business Managment, Vol. 9, No. 1, pp. 63-82. [in Persian].
 15. Hamedi, M. (2010). Sustainable Tourism Development in Iran: Concept, Opportunities and Challenges. OIDA International Journal of Sustainable Development,2,  No. 2, pp. 35-42.
 16. Hosseini, S. M., & Esfahani, N. (2015). Market Segmentation of Sport Tourism in Cologne City of Germany for Foreign Tourists According to Nationality and Natural-Sport Attractions. Sport physiology & Management investigations, Vol. 7, No. 2, pp. 33-45. [in Persian].
 17. Izadi, B., Ranjbarian, B., Ketabi, S., & Faria Nasiri, M. (2014). A Comprehensive Approach for Market Segmentation and Customer Classification Using Data Mining methods and alternative Linear Programming. Journal of Production and Operations Management, Vol.7, No.1, pp.1-22. [in Persian].
 18. Jiang, J., Havitz, MO., & Briem, RM. (2000). Validating the international tourist role scale. Annals of tourism research, Vol. 24, No. 4, pp. 694-981.
 19. Jiapeng Liu, J., Liao, X., Huang, W., & Yang, J. B. (2018). A new decision-making approach for multiple criteria sorting with an imbalanced set of assignment examples. European Journal of Operational Research, 26,  No. 2, pp.598-620.
 20. Le Minh Kieu, Y. O., & Cai, C. (2018). Large-scale Transit Market Segmentation with Spatial-Behavioural Features.
 21. Lee, J., & Kyle, G. T. (2013). Segmenting Festival Visitors Using Psychological Commitment. Journal of Travel Research, Vol. 53, No. 5, pp. 656–669.
 22. Liu, J., Liao, X., Huang, W., & Liao, X. (2019). Market segmentation: A multiple criteria approach combining preference analysis and segmentation decision. Omega, Vol. 1, 83, pp. 1-13.
 23. Mercer, D. (1992). Marketing. Blackwell, London: Oxford.
 24. Mester, I., Badulescu, A., Bac, O., & Bac, D. (2008). Qualitative and quantitative analysis of the sport torusim from the perspective of Romanian young adults, Retrieved april.
 25. Mirzaei, R., & Rezaee, N. (2016). Analyzing The Motivational Factors Affecting Visitors To The local Community-Based Events, Golghaltan Festival As A Case Study. Journal of Rural Research, Vol. 7, No. 1, pp. 139-166. [in Persian].
 26. Mirzaei, R., & Rezaei, N. (2017).  Segmentation of the Special Events̕ Market Based on Visitors̕ Motivations. New Marketing Research Journal, Vol. 7, No. 1, pp. 93-114. [in Persian].
 27. Mohammadi, S., & Khaldi, F. (2019). Analysis of Affecting Factors the Health and Satisfaction of foreign tourists (Case Study: Iraqi Kurdistan’s Tourists). Journal of Urban Tourism, Vol. 6, No. 3, pp. 1-16. [in Persian].
 28. Mohammadzadeh, A., Sharbaf, A., & Asemandoreh, Y. (2017). Market segmentation based on the expected benefits Mashhad citizens to choose a tourist destination. Journal of Tourism and Development, Vol. 7, No. 3, pp. 18-134. [in Persian].
 29. Molina, A., Gómez, M., González-Díaz, B., & Esteban, Á. (2015). Market segmentation in wine tourism: strategies for wineries and destinations in Spain. Journal of wine research, Vol. 26, 3, pp. 192-224.
 30. Momeni, M., Soleymani-damaneh, R., & Yahyapor-jalali, N. (2013). Segmentation of Shopping Centers Visitors based on their Activities through Factor Analysis and Cluster Analysis. New Marketing Research Journal, Vol. 3 , No. 1, pp. 81-96. [in Persian].
 31. Mosavigilani, R., Asadi, H., & Sajjadi, N. (2012). Segmentation of Iran Sport Tourism Market for Foreign Tourists and a Model of Target Market. Journal of sport Management, Vol. 7, No. 3, pp. 37-59. [in Persian].
 32. Pike, S. (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach.
 33. Rashidi, S., Sanavifard, R., & Hamidizadeh, A. (2020). Designing and Explaining the Ethnic Marketing Model of Foreign Tourists Case study: Tehran Metropolis. Journal of Urban Tourism, Vol. 7, No. 3, pp. 65-79. [in Persian].
 34. Rasoulzadeh, M., & Hassannejad, M. (2012). Study and prioritization of effective advertising methods in attracting tourists in Khorasan Razavi province (Case study: Torqabeh city). Journal of Social Tourism Studies, Vol.1, No. 1, pp. 33-19. [in Persian].
 35. Rid, W., Ezeuduji, I. O., & Pröbstl-Haider, U. (2014). Segmentation by motivation for rural tourism activities in The Gambia. Tourism Management, Vol. -, 40, pp. 102-116.
 36. Rodríguez-Díaz, M., Rodríguez-Díaz, R., & Espino-Rodríguez, T. F. (2018). Analysis of the online reputation based on customer ratings of lodgings in tourism destinations. Administrative sciences, 8,  No. 3, pp. 51.
 37. Saayman, M., & Saayman, A. (2016). Clustering attendees at the Philharmonic Orchestra’s Summer Festival. Leisure Studies, Vol. 35, No. 3, PP. 314-331.
 38. Shabgo Monsef, S. M., Azadeh Del, M. R., & Nouri, Z. (2014). The role of service quality in the development of tourism industry, the first national conference on new horizons in empowerment and sustainable development of architecture, civil engineering, tourism. energy and urban and rural environment, University of Hamadan. [in Persian].
 39. Shirkhodaie, M., Soheil, N., & Akbari, A. (2016). Life insurance market segmentation by customers lifestyle by using the pattern of (AIO). New Marketing Research Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 55-74. [in Persian].
 40. Srihadi, F. T., Hartoyo,  Sukandar,  , &  Soehadi , A, W. (2016). Segmentation of the tourism market for Jakarta: classification of foreign visitors lifestyle’ typologies. Tourism Management Perspectives, Vol. 19, pp.32-39.
 41. Torkestani, M. S., Bakhshizadeh, K., & Jahedi, P. (2019). Tourism Market Segmentation of Kish Free Zone: A New Approach to Brand Concept Map. Tourism Management Studies, Vol. 14, No. 47, pp. 29-63. [in Persian].
 42. William, C. C. (2018). Health lifestyle theory in an Asian context. Health Sociology Review, Vol. 15, No. 1, pp. 5-15.