طراحی مدل بخش بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی مطالعه موردی: استان گیلان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت ،رشت،ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت ،رشت،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بخش بندی بازار هدف برای گردشگران خارجی، به صورت کیفی و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد و بر اساس گام های پیشنهادی گلیزر و استراوس به اجرا در آمده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان گیلان و نیز خبرگان رشته های مدیریت بازرگانی و گردشگری و مدیران ارشد سازمان های شهرداری، استانداری و فرمانداری است که در این میان 15 نفر از آنان با در نظر گرفتن شروط دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 15 سال در صنعت گردشگری و به روش گلوله برفی به عنوان روشی هدفمند در قالب نمونه آماری جهت مصاحبه از طریق پرسشنامه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شده و به کفایت نظری رسیده است. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ از نرم افزار مکس کیو دی ای و سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری استفاده شده است. یافته های تحقیق منجر به ارائه مدلی شده است که جاذبه های تاریخی مقصد، جاذبه های فرهنگی مقصد، جاذبه های تفریحی مقصد، جاذبه های تجاری مقصد، جاذبه های تحصیلی مقصد، جاذبه های درآمدی مقصد در دسته شرایط علی قرار داد. عوامل خدماتی (امکانات مقصد)، عوامل (ظرفیت های) بهداشتی، عوامل حمایتی و پشتیبان شرایط زمینه حاکم است و عوامل انگیزشی/ عوامل ادراکی/ عوامل شناختی/ عوامل رقابتی / عوامل اقتصادی/ عوامل مالی/ عوامل سیاسی (دولتی) نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. توسعه فرهنگی و اقتصادی گیلان از پیامدهای بازاریابی قابلیتهای فرهنگی-تاریخی،گردشگری گیلان می باشد.

کلیدواژه‌ها