تبیین ارتباط ساختاری ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بوم‌گردی با رضایتمندی گردشگران آن؛ موردپژوهی: اقامتگاه بوم‌گردی آتشونی در شهرستان خور‌ و بیابانک، استان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه یزد

چکیده

صلابت برند یک مقصد گردشگری و نیز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در گرو ارزش ویژه برند تقویت و تضعیف می‌گرد. نظر به تاثیر قابل توجهی که ارزش ویژه برند یک اقامتگاه بر توسعه آن دارد، این تحقیق با هدف بررسی ارتباط ساختاری رضایت گردشگران اقامتگاه بوم‌گردی آتشونی با ارزش ویژه برند این اقامتگاه انجام می‌شود. تحقیق پیش رو به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی تحلیلی است؛ گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه صورت گرفته و داده‌های گردآوری شده در نرم‌افزار SPSS25 و AMOS24 تحلیل شدند. طبق یافته‌های این تحقیق، تاثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی و اساسی گردشگران اقامتگاه‌ بوم‌گردی آتشونی بر آگاهی برند این اقامتگاه رد و تاثیر برآورده شدن نیازهای عملکردی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند اقامتگاه، تاثیر بر آورده شدن نیازهای اساسی بر وفاداری، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه و تاثیر برآورده شدن نیازهای انگیزشی بر وفاداری، آگاهی، کیفیت ادراک شده و تصویر برند اقامتگاه بوم‌گردی آتشونی تایید می‌شود. نتایج نشان داد قوی‌ترین رابطه شناخته شده در مدل تحقیق مربوط به تاثیر نیازهای عملکردی، اساسی و هیجانی بر وفاداری گردشگران اقامتگاه بوم‌گردی آتشونی به ترتیب با بار عاملی 0.91، 88 و 84 است؛ ارقام یاد شده از رابطه بسیار قوی حکایت داشته و نشان می‌دهد مدیران این اقامتگاه می‌بایست تامین نیاز‌های عملکردی، اساسی و هیجانی گردشگران را در اولویت قرار دهند؛ در نهایت متناسب با یافته‌های پژوهش، پیشنهاداتی جهت ارتقاء عملکرد اقامتگاه مورد مطالعه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها