شناسایی مولفه‌های تاثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی نمونه موردی: استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گرایش مدیریت بازاریابی ،گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد ، عضو هیئت علمی ، مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 دانشیار ،عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا با یکدیگر و لزوم آشنایی با طب پزشکی سایر کشورها، باعث به‌وجود آمدن شاخه‌ای از صنعت گردشگری به‌عنوان گردشگری پزشکی شده است که امروزه یک صنعت جهانی با دامنه وسیعی از ذی‌نفعان می‌باشد و درحال حاضر به یکی از مهمترین عرصه‌های گردشگری و تجارت جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‌های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه بود، که به‌لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ انجام پژوهش جزء پژوهش‌های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش‌های نظریه داده بنیاد بوده، برای کشف داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان‌های سطح استان کرمانشاه و خبرگان حوزه گردشگری درمانی است که با توجه به روش نمونه‌گیری نظری (گلوله برفی)، نمونه‌گیری از 23 نفر انجام گرفت. سپس با استفاده از کدگذاری محتوا، مصاحبه‌ها بر اساس کدگذاری بـاز، محـوری و انتخـابی، کدگذاری شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس این مدل، 5 مقوله اصلی و 18 مقوله فرعی برای توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه با تمرکز بر گردشگران درمانی عراقی شناخته شدند و برمبنای مدل ترسیمی بسترسازی که حاصل از راهبردهای خصوصی و سرمایه گذاری و منابع اولیه و بازاریابی است بر تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری پزشکی تاثیرگذار هستند. استفاده موثر از تکنولوژی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و شناخت شرایط محیطی به عنوان مقوله زمینه ای مورد توجه قرار گرفتند که این مقوله همراه با مقوله تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری بر اجرای سیاست ها و راهبردهای توسعه گردشگری اثرگذار می باشد و در نهایت مجموع این مقوله موجب کارآمدی منابع انسانی و توسعه تکنولوزی و تقویت صنایع مرتبط و رشد سرمایه گذاری تحت عنوان مقوله پیامدها شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها