شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه گردشگری پزشکی مطالعه موردی: استان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتقال دانش پزشکی مناطق دنیا با یکدیگر و لزوم آشنایی با طب پزشکی سایر کشورها، باعث به وجود آمدن شاخه‌ای از صنعت گردشگری به‌عنوان گردشگری پزشکی شده است که امروزه یک صنعت جهانی با دامنه وسیعی از ذی‌نفعان می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه بود، که به لحاظ هدف بنیادی و ازلحاظ انجام پژوهش جزء پژوهش‌های کیفی و از جنبه راهبردی جزء پژوهش‌های نظریه داده بنیاد بوده، برای کشف داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده‌شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی و رؤسای بیمارستان‌های سطح استان کرمانشاه و خبرگان حوزه گردشگری درمانی است که با توجه به روش نمونه‌گیری نظری (گلوله برفی)، نمونه‌گیری از 23 نفر انجام گرفت. سپس با استفاده از کدگذاری محتوا، مصاحبه‌ها بر اساس کدگذاری بـاز، محـوری و انتخـابی، کدگذاری شدند. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بر اساس این مدل، 5 مقوله اصلی و 18 مقوله فرعی برای توسعه گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه با تمرکز بر گردشگران درمانی عراقی شناخته شدند و برمبنای مدل ترسیمی بسترسازی که حاصل از راهبردهای خصوصی و سرمایه‌گذاری و منابع اولیه و بازاریابی است بر تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری پزشکی تأثیرگذار هستند. استفاده مؤثر از تکنولوژی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و شناخت شرایط محیطی به‌عنوان مقوله زمینه‌ای موردتوجه قرار گرفتند که این مقوله همراه با مقوله تدوین اصول جذب و توسعه گردشگری بر اجرای سیاست‌ها و راهبردهای توسعه گردشگری اثرگذار می‌باشد و درنهایت مجموع این مقوله موجب کارآمدی منابع انسانی و توسعه تکنولوزی و تقویت صنایع مرتبط و رشد سرمایه‌گذاری تحت عنوان مقوله پیامدها شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدپور داریانی، محمود؛ محمدکاظمی، رضا؛ خادمی، مهدی و رضایی، رضا. (1398). شناسایی و تحلیل عوامل پیش برنده ارتقاء جذابیت مقصد برای توسعه کسب‌وکارهای گردشگری پزشکی. توسعه کارآفرینی، 12 (4)، 500-481.
 2. ایزدی، مرتضی؛ ایوبیان، علی و نصیری، طه. (1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران: فرصت یا تهدید. مجله طب نظامی، 14 (2)، 75-69.
 3. اسدی پیمان، زهرا؛ توکلی نیا، جمیله؛ رضویان، محمدتقی و قورچی، مرتضی. (1399). ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران. فصلنامه گردشگری شهری، 7 (3)، 50-35.
 4. بدیعی، فرناز؛ ابراهیمی، عبدالحمید و دیده خانی، حسین. (1395). شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای توسعه گردشگری، مطالعه موردی استان گلستان. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 6 (4)، 36-25.
 5. جعفری، قاسم و رافعی، محمدرضا. (1386). راهکارهای تجاری‌سازی گردشگری درمانی در ایران. دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری
 6. حسن‌زاده، مریم؛ دل‌افروز، نرگس؛ قلی پور سلیمانی، علی و شاهرودی، کامبیز. (1400). تبیین مدل رفتار هم آفرینی ارزش مشتری در توسعه صنعت گردشگری پزشکی استان گیلان. فصلنامه گردشگری شهری، 8 (2)، 159-141.
 7. حسینی، سیده سمیه و تقوایی، مسعود. (1400). تدوین و ارزیابی شاخص‌های گسترش دهکده‌های سلامت با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی در جهت یکپارچه‌سازی خدمات در ایران (یک مطالعه کیفی و کمی). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 53 (3)، 1015-1034.
 8. حقیقی کفاش، مهدی؛ ضیایی، محمود و جعفری، قاسم. (1388). اولویت‌بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، 4 (12)، 40-23.
 9. رکنی، لادن؛ محمدباقر، رکنی؛ پوراحمد، احمد و رضایی، مهدی. (1389). بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش بر اساس نیازسنجی درمانی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس، تهران، مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران.
 10. زرقانی، سیدهادی و حجازی جوشقانی، محسن. (۱۳۹۰). محاسبه درآمد، ارزش‌افزوده و اشتغال ناشی از گردشگران خارجی در شهر مشهد. چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد.
 11. صفوی، سیمین و حسین نژاد، تیمور. (1399). ارائه مدل شناسایی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی با رویکرد نظریه داده بنیاد. نشریه پژوهش‌های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار، 1 (3)، ۳۸ -۵۱.
 12. غلامی، زهرا و زیاری، یوسفعلی. (1400). تحلیل موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران). فصلنامه علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، 11 (42)، 324-295.
 13. کروبی، مهدی و احمدی، ساسان. (1399). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی با استفاده از ماتریس سوات و تکنیک تاپسیس- فازی. مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (15)، 30-1.
 14. مبارکی، امید؛ ولیقلی­زاده، علی؛ نصیری، عذرا. (1399). ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر تبریز. فصلنامه گردشگری شهری، 7 (4)، 159-145.
 15. مصدق راد، علی محمد و صادقی، مهرگان. (1400). گردشگری پزشکی: علل انتخاب ایران. پایش، 20 (2)، 166- 145.
 16. محمدی، سعدی و خالدی، فریدون. (1398). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران خارجی سلامت (مطالعه موردی: گردشگران اقلیم کردستان عراق). فصلنامه گردشگری شهری، 6 (3)، 16-1.
 17. مهرجردی زارع، یحیی و فارغ، فهیمه. (1392). بررسی عوامل مؤثر در نقش‌آفرینی توریسم درمانی و پویایی‌شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستمی. علوم مدیریت ایران، 8 (31)، 130-105.
 18. نادری، نادر؛ یزدانی، رسول و بهور، شهین. (1400). واکاوی پیامدهای منفی گردشگری پزشکی به‌منظور توسعه پایدار این بخش (موردمطالعه: استان کرمانشاه). مطالعات مدیریت گردشگری، 16 (54)، 346-313.
 19. نعمتی، ولی؛ ابراهیم پور، حبیب؛ بابایی، یاور و عباسقلی زاده، ناطق. (1395). ارزیابی موانع توسعه گردشگری پزشکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت، 7 (2)، 133-119.
 20. وطن‌خواه، ناصر؛ منشی، شادان وهاب‌زاده؛ سعیدنیا، حمیدرضا و عبدالوند، محمدعلی. (1400). ارائه مدل توسعه گردشگری بندر توریستی چابهار با رویکرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد. فصلنامه گردشگری شهری، 8 (1)، 126-113.
 1. Abd Manaf, NH., Hussin, H., Kassim, PN., Alavi, R., & Dahari, Z. (2015). Country perspective on medical tourism: the Malaysian experience. Leadership in Health Services, 28, 43–56.
 2. Ahmadpour, M., Mohammadkazemi, R., Khademi, M., & Rezaei, R. (2020). Identification and analysis of factors contributing to the promotion of destination attractiveness for the development of medical tourism business. Journal of Entrepreneurship Development, 12(4), 481-500. [In Persian].
 3. Asadi Peyman, Z., Tavakolinia, J., Razavian, M.T., & Ghurchi, M. (2020). Assessing the Quality of Tourism destinations in the Center of Tehran Case study: Grand Bazaar (District 12 of Tehran). Journal of Urban Tourism, 7 (3), 35-50. [In Persian].
 4. Badiei, F., Ebrahimi, A.H., & Didekhani, Hosein. (2017). Medical Tourism Development in Golestan Province; An Assessment of Identified Solutions. New Marketing Research Journal, 12 (4), 25-36. [In Persian].
 5. Carrera P., & Bridges J. (2008). Health and medicaltourism: What they mean and imply for health care systems? In: Merz F, editor. New York: Hanser Verlag.
 6. Chung, M. G., Herzberger, A., Frank, K. A., & Liu, J. (2020), International tourism dynamics in a globalized world: a social network analysis approach. Journal of Travel Research, 59 (3), 387-403.
 7. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sun, sea, sand and surgery [MSc Thesis], Australia: University of Sydney.
 8. Crooks, VA., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., & Kingsbury, P. (2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72, 726-732.
 9. Esiyok, B., Çakar, M., & Kurtulmuşoğlu, F. B. (2017). The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management, 6 (1), 66–75.
 10. Fennell, D. A. (2020). Ecotourism, (5th ed.). Routledge.
 11. Fetscherin, Marc., & Stephano, R. M. (2016). The medical tourism index: Scale development and validation, tourism Management, 1, 539-556.
 12. (2016). OWoIsMoEAa, Iran's 1404 Perspective Document in Development of the Heritage and Tourism Section.
 13. Ganguli, S., & Ebrahim, A. H. (2017). A qualitative analysis of Singapore's medical tourism competitiveness. Tourism Management Perspectives, 21, 74–84.
 14. Gholami, Z., & Ziari, Y.A. (2021). Analysis of Barriers to Medical Tourism Development (Case Study: District 6 of Tehran). Journal of Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 11 (42), 295-324. [In Persian].
 15. Haghighi Kafash, M., Ziaee, M., & Ghasem, J. (2006). Prioritizing the Relevant Factors Behind Medical Tourism Development in Iran. Tourism Management Studies, 4(12), 23-40. [In Persian].
 16. Hasanzadeh, M., Delafrooz, N., Gholipoor Soleimani, A., & Shahroodi, K. (2021). Explaining the Model of Customer Value Co-Creation Behavior in the Development of Medical Tourism Industry of Guilan Province. Journal of Urban Tourism, 8 (2), 141-159. [In Persian].
 17. Horowitz, MD., & Rosensweig, JA. (2007). Medical tourismhealth care in the global economy. Physician executive, 33, 28-30
 1. 18)   Hosseini, S. S., & Taghvaei. M. (2021). Compilation and Evaluation of Indexes for the Development of Health Villages by Taking a Medical Tourism Development Approach towards Service Integration in Iran (A Qualitative & Quantitative Study). Human Geography Research Quarterly, 53 (3), 1015-1034. [In Persian].
 1. Hoz, C., A, la., & Muñoz, L., & Francisco, B. M. (2018). Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis. Tourism Management, 65, 200-211.
 2. Izadi, M., Ayubian, A., & Nasiri, T. (2012). The Status of Health Tourism in Iran: Opportunity or Threat. Journal of Military Medicine, 14 (2), 69-75. [In Persian].
 1. 21)   Jafari, G., & Rafiei, M. R. (2007). Strategies for Commercialization of Medical Tourism in Iran, Office of Presidential Technology Cooperation. [In Persian].
 1. Cesario, S. (2018). Implications of Medical Tourism. Nursing for Women's Health, 4 (3), 269-273.
 1. 23)   Karoubi, M. & Ahmadi, S. (2020). Strategic planning of medical tourism using the SWOT Matrix - Fuzzy Topsis Technique. Tourism Management Studies, 15 (15), 1-30. [In Persian].
 1. Lunt, N., Smith, R., Exworthy, M., Green, S., Horsfall, D., & Mannion, R. (2012). Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review. OCED Publications, Directorate for employment, labour and social affairs.
 1. 25)   Mehrjerdi Zare, Y., & Faregh, F. (2013). Modeling medical tourism in Iran using the system dynamic approach. Iranian Management Sciences, 8 (31), 105–130 . [In Persian].
 1. Mobaraki, O., Valigholizadeh, A., & Nasiri, O. (2020). The Evaluation of Effective Components on the Development of Medical Tourism in Tabriz city. Journal of Urban Tourism, 7 (4), 145-159. [In Persian].
 2. Mohammadi, Saadi., & Khaldi, F. (2019).  Analysis of Affecting Factors the Health and Satisfaction of foreign tourists (Case Study: Iraqi Kurdistan’s Tourists). Journal of Urban Tourism, 6 (3), 1-16. [In Persian].
 3. Momeni, K., Janati, A., Imani, A., & Khodayari-Zarnaq, R. (2018). Barriers to the development of medical tourism in East Azerbaijan province, Iran: A qualitative study. Tourism Managemen, 69, 307-316.
 4. Mossadegh Rad, A. M., & Sadeghi, M. (2021). Medical Tourism: Reasons for Choosing Iran, Monitoring, 20 (2), 145 – 166. [In Persian].
 5. Naderi, N., Yazdani, R., & Behvar, SH. (2021). Analysis of the negative consequences of medical tourism for the sustainable development of this sector (Case study: Kermanshah province). Tourism Management Studies, 16 (54), 313-346. [In Persian].
 6. Natankhah, N., Saeidnia, H., & Abdolvand, M.A. (2021). Tourism Development Model of Chabahar based on Grounded Theory. Journal of Urban Tourism, 8 (1), 113-126. [In Persian].
 7. Nemati, W., Ebrahimpour, H., & Babaei, H., & Abbasgholizadeh, S. (2016). Assessing Barriers to the Development of Medical Tourism Case Study: Ardabil, Journal of Health, 7 (2), 119-133. [In Persian].
 8. Rokni, L., Rokni, M. B., Poorahmad, A., & Rezaei, M. (2010). A Survey of Health Tourism in Kish Island Based on Medical Needs Assessment of Persian Gulf Countries, Sixth National Conference on Persian Gulf Tourism, Tehran, Scientific and Cultural Tourism Center for Iranian Students. [In Persian].
 9. Safavi, S., & Hosseinnejad, T. (2015). Presenting a model for identifying medical tourism development strategies with a data theory approach, Journal of New Research in Entrepreneurship Management and Business Development, 1 (3), 38-51. [In Persian].
 10. Silva, F. B., Herrera, M. A. M., Rosina, K., Barranco, R.R., Freire, S., & Schiavina, M. (2018). Analyzing spatiotemporal patterns of tourism in Europe athigh-resolution with conventional and big data sources. Tourism Management, 68, 101-115.
 11. Taheri, B., Chalmers, D., Wilson, J., & Arshed, N. (2020). Would you really recommend it? Antecedents of word-ofmouth in medical tourism. Tourism Management, 10 (83), 420- 429.
 12. Zarghani, S. H., & Hejazi Joshaghani, M. (2011). Calculation of income, value added and employment due to foreign tourists in Mashhad, Fourth Conference on Urban Planning and Management, Ferdowsi University of Mashhad . [In Persian].
 13. Zhang, Xue Ming. (2012). Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis", Energy Procedia 16.