تدوین مدل مدیریت مقصد گردشگری با تأکید بر ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: شهرهای ساحلی هرمزگان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین پدیده‌های هزاره سوم، طی نیم قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تاثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصادی و تبادلات فرهنگی کشورها داشته است این پژوهش در راستای شناخت عوامل مؤثر برمدیریت مقصد گردشگری ورزشی در سواحل استان هرمزگان انجام شد. فاکتورهای اثرگذار بر توسعه‌ی گردشگری ورزش‌های ساحلی از طریق مصاحبه با کارشناسان تهیه و پرسش‌نامه ای بر اساس 6 معیار و 60 زیرمعیار تدوین گردید. جامعه تحقیق شامل گردشگرانی بود که در ورزش‌های ساحلی فعالیت داشتند. پرسشنامه ها برمبنای جدول مورگان بین 387 گردشگر توزیع شد. پایایی پرسش‌نامه با آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن با تحلیل عاملی تأئیدی انجام شد. نرمال‌بودن داده ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و همبستگی آ‌ن‌ها با ضریب همبستگی بررسی شد. سپس برای رتبه‌بندی اثر معیارها و زیرمعیارهای اصلی از آزمون فریدمن استفاده شد. ضریب همبستگی گویای وجود ارتباط معنی‌دار در سطح 99% بین معیارهای اصلی پژوهش بود. آزمون فریدمن نشان داد که معیارهای 1) اقتصادی- بازاریابی، 2) تأسیسات زیربنایی، 3) روابط عمومی و تبلیغات، 4) اجتماعی- فرهنگی، 5) سیاسی- امنیتی و 6) مدیریتی به‌ترتیب بیش‌ترین اهمیت را در توسعه‌ی گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان هرمزگان دارد. بدین ترتیب، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی، ایجاد ساختارهای زیربنایی و به‌سازی خدمات کیفی و بازاریابی ورزش‌های ساحلی نقش اصلی را در دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی- ورزشی سواحل هرمزگان دارد.

کلیدواژه‌ها