تدوین مدل مدیریت مقصد گردشگری با تأکید بر ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: شهرهای ساحلی هرمزگان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم ، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد قشم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قشم ، ایران

چکیده

صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های هزاره سوم، طی نیم‌قرن گذشته با رشد تصاعد گونه خود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصادی و تبادلات فرهنگی کشورها داشته است. این پژوهش در راستای شناخت عوامل مؤثر بر مدیریت مقصد گردشگری ورزشی در سواحل استان هرمزگان انجام شد. فاکتورهای اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی از طریق مصاحبه با کارشناسان تهیه و پرسش‌نامه‌ای بر اساس 6 معیار و 60 زیر معیار تدوین گردید. جامعه تحقیق شامل گردشگرانی بود که در ورزش‌های ساحلی فعالیت داشتند. پرسشنامه‌ها برمبنای جدول مورگان بین 387 گردشگر توزیع شد. پایایی پرسش‌نامه با آزمون آلفای کرونباخ و روایی آن با تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. نرمال بودن داده‌ها با آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و همبستگی آن‌ها با ضریب همبستگی بررسی شد. سپس برای رتبه‌بندی اثر معیارها و زیرمعیارهای اصلی از آزمون فریدمن استفاده شد. ضریب همبستگی گویای وجود ارتباط معنی‌دار در سطح 99% بین معیارهای اصلی پژوهش بود. آزمون فریدمن نشان داد که معیارهای 1) اقتصادی- بازاریابی، 2) تأسیسات زیربنایی، 3) روابط عمومی و تبلیغات، 4) اجتماعی- فرهنگی، 5) سیاسی- امنیتی و 6) مدیریتی به ترتیب بیش‌ترین اهمیت را در توسعه گردشگری ورزش‌های ساحلی در استان هرمزگان دارد. بدین ترتیب، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی، ایجاد ساختارهای زیربنایی و بهسازی خدمات کیفی و بازاریابی ورزش‌های ساحلی نقش اصلی را در دستیابی به توسعه اقتصادی- ورزشی سواحل هرمزگان دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. بهاری، جعفر؛ کروبی، مهدی؛ جهانیان، منوچهر و قادری، اسماعیل. (1400). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری ورزشی با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی و ارزش ادراک‌شده از مقصد گردشگری مطالعه موردی: منطقه شمالی استان البرز. فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، 11 (4)، 127-113.
 2. بیکی، پریسا و تردست، زهرا. (1397). ارزیابی، کیفیت اجزای مقاصد گردشگری شهری از جنبه مدیریت مقصد (مطالعه موردی: شهر توس؛ خراسان رضوی). مجله گردشگری شهری، 5 (1)، 68-53.
 3. حیدری، رضا؛ طالب پور، مهدی؛ نظری ترشیزی، احمد؛ شجیع، کیانوش و جابری، سجاد. (1399). تدوین راهبردهای رقابت‌پذیری و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد. مجله گردشگری شهری، 7 (1)، 159-143.
 4. خدابخش زاده، امین؛ قهرمان تبریزی، کوروش و شریفیان، اسماعیل. (1399). تأثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان. مدیریت ورزشی، 12 (1)، 257-241.
 5. رحیمی، محمد. (1395). ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشته والیبال. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 4 (13)، 47-35.
 6. رسال‌ور، ناصر؛ پناهی، علی و ولی زاده، رضا. (1400). ارزیابی پیشران‌های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت سیستمی گردشگری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب، مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز. مجله گردشگری شهری، 8 (3)، 18-32.
 7. رضوانی، محمدرضا. (1389). توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 8. رهبری، سمیه و گودرزی، ابوالفضل. (1396). بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی استان اصفهان. مجله گردشگری شهری، 4 (2)، 98-81.
 9. زیتونلی، عبدالحمید. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی گردشگران ورزشی در مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس. مجله گردشگری شهری، 7 (1)، 106-89.
 10. زیتونلی، عبدالحمید و برزگر، صادق. (1398). الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری شهر گنبدکاووس با تأکید بر رویداد ورزشی. مجله گردشگری شهری، 6 (3)، 105-89.
 11. سازمان جهانی جهانگردی. (1390). مدیریت مقصد توریسم، ترجمه سید علی دلبری و محمدهادی رجبی. چاپ اول، تهران: انتشارات مهکامه.
 12. صفازاده اول، زهرا؛ روستا، علیرضا و جمشیدی، داریوش. (1400). مؤلفه‌های بازاریابی تأثیرگذار بر تصویر مقصد گردشگری مطالعه موردی: جزیره کیش. مجله گردشگری شهری، 8 (2)، 50-35.
 13. محمودی یکتا، مهدی؛ ذبیحی، اسماعیل و جورابلو، مسعود. (1391). تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی، به ایران. نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 4 (2)، 149-139.
 14. مرتضائی، لیلا و کلاته سفیری، معصومه. (1399). توسعه گردشگری ورزشی با تأکید بر مناطق پنهان. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 8(4)، 86-75.
 15. نوبخت، فرزاد؛ اتقیا، ناهید؛ امیری، مجتبی؛ قره‌خانی، حسن و اشرفی، نگار. (1393). بررسی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرایی. فصلنامه علوم ورزش، 6 (13)، 123-103.
 16. نیکنام، کامبیز؛ احمدی، سیدعبدالحمید؛ هنری، حبیب و محرم­زاده، مهرداد. (1400). طراحی و تبیین مدل عوامل سوق‌دهنده مؤثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 13 (3)، 53-29.
 1. Bahari, J., Karroubi, M., Jahanian, M., & Qaderi, I. (2021). The effect of quality of tourism services on the special value of the brand of sports tourism destination according to the mediating role of the mental image and perceived value of the tourist destination. Quarterly of Geography & Regional Planning, 11(4), 113-127. [In Persian].
 2. Balan, D.,  Balaure, V., & Veghes, Caflin. (2009). Travel and tourism competitiveness of the world, s top tourism destination, An Exploratory Assessment. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 2(11), 29-43.
 3. Beiki, P., & Tardast, Z. (2018).  Evaluating the Quality of Urban Tourism Destination Components in terms of Destination Management (Case Study: Ferdowsi Tomb, Tous Town). Journal of Urban Tourism, 5(1), 53-68. [In Persian].
 4. El Silisna, B., & Susanti, R. (2020). Sport Tourism Event of Tour De Singkarak to Support Destination Management in West Sumatera, Indonesia. Journal of Tourism, 7(1), 55-72.
 5. (2017). Urbantur, Monitor de Competitividad Turística de Ciudades, El turismo urbano como apuesta estratégica para España, www. Exceltur.org
 6. Ferreira, J., & Estevao, E. (2009). Cristina Ragional competitivess of tourism cluster. A Conseptual Model Peoposal of Investment and Management, 2(3), 5-50.
 7. Heydari, R., talebpour, M., Nazari torshizi, A., shajie, K., & Jaberi, S. (2020) Codification of Strategies for Competitiveness and Sports Tourism Development in Cities (Case Study: Mashhad Metropolis). Journal of Urban Tourism, 7(1), 143-159. [In Persian].
 8. Higham, J., & Hinch, T. (2018). Sport tourism development, Channel view publications, University of Central Lancashire, UK.
 9. Hinch, T, D., Higham, J, E., & Moyle, B, D. (2016). Sport tourism and sustainable destinations: foundations and pathways. Journal of Sport & Tourism, 20(3-4), 163-173.
 10. Holtz, C., & Edwards, S. (2003). Linking biodiversity and sustainable tourism policy, Ecotourism policy and planning, CABI Publishing, Country of publication: UK.
 11. Khodabakhshzade, A., Ghahraman Tabrizi, K., & sharifian, E. (2020). The Effect of Knowledge Management on Sport Tourism Development in Kerman Province. Journal of Sport Management, 12(1), 241-157. [In Persian].
 12. Mahmoudi Yekta, M., Zabihi, I., & Jorablo, M. (2012). The effect of tourism components on the attitudes of sports tourists to Iran. New Attitudes in Human Geography, 4(2), 149-139. [In Persian].
 13. Manante, M. (2008). Destination management and economic background:defining and monitoring local tourist destinations, International conference of tourism, Malaga.
 14. Margaritis, G., Rozmiarek, M., & Malchrowicz-Mosko, E. (2017). Tangible and intangible legacy of the 19th century Zappas Olympics and their implications for contemporary sport tourism. Physical Culture and Sport Studies and Research,  74(1), 54-60.
 15. Melo, R. & Sobry, C. (2017). Sport Tourism: New Challenges in a Globalized World. Cambridge Scholars Publishing.
 16. Mortezaee, L. & Kalate seifari, M. (2020). Sports tourism development with an emphasis on hidden areas. Applied Research in Sport Management, 8(4), 75-86. [In Persian].
 17. Nadarajah, G. & Sri Ramalu, S. (2017). Effects of Service Quality, Perceived Value and Trust on Destination Loyalty and Intention to Revisit Malaysian Festivals among International Tourists. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research, 4(12), 1- 7.
 18. Niknam, K., Ahmadi, S. A., Honari, H., & moharramzadeh, M. (2022). Designing and explaining the model of influencing factors affecting marketing management of sport tourism development in East Azarbaijan province. Spotr Physiology & Management Investigations, 13(3), 29-35. [In Persian].
 19. Nobakht, F., Etchia, N., Amiri, M., Qarakhani, H., & Ashrafi, N. (2014). Investigating the effective factors in the development of sports tourism in Ardabil province and presenting executive solutions. Journal of Sports Sciences, 6(13), 103-123. [In Persian].
 20. Perić, M., Vitezić, V., & Mekinc, J. (2016). Conceptualising innovative business models for sustainable sport tourism. International Journal of Sustainable Development and Planning, 11(3), 469-482.
 21. Rahbari, S., & Goodarzi, A. (2017). The Study and Prioritization of Sports Tourism Attractions of Isfahan Province, Journal of Urban Tourism, 4(2), 81-98. [In Persian].
 22. Rahimi, M. (2016). A Model of Sport Tourism Development in Iran International Sport Events in Volleyball. New Trends in Sport Management, 4(13), 35-47. [In Persian].
 23. Ramshaw, G., & Gammon, S, J. (2017). Towards a critical sport heritage: Implications for sport tourism. Journal of Sport & Tourism,  21(2), 115-131.
 24. Resalar, N., Panahi, A., & Valizadeh, R., (2021). Evaluating the Effective Drivers on the Realization of Tourism Systematic Management with Emphasis on Good Governance Approach (Case Study: Tabriz Metropolis). Journal of Urban Tourism, 8(3), 18-32. [In Persian].
 25. Rezvani, M. R. (2010) Rural Tourism Development with Sustainable Tourism Approach, Tehran: University of Tehran Press. [In Persian].
 26. Romiti, A., & Sarti, D. (2016). Service Quality Experience and Customers’ Behavioural Intentions in Active Sport Tourism. Modern Economy,  7(12), 1361- 1384.
 27. Rómulo Jacobo, G. G., Gabriel, M.R., Francesc, B.L., & Ferran, C. (2022). Residents Perception of the Impact of Sports Tourism on Sustainable Social Development. Sustainability, 14(1232), 1-15.
 28. Safazade aval, Z., Rousta, A.R., & Jamshidi, D. (2021). Effective Components of Marketing on the Image of Tourism Destination Case Study: Kish Island. Journal of Urban Tourism, 6(3), 89-105. [In Persian].
 29. Sofield, T., Guia, J., & Specht, J. (2017). Organic 'folkloric' community driven placemaking and tourism. Tourism Management, 61(2), 1–22
 30. Spivack, S. E. (1998). Health spa development in the US: A burgeoning component of sport tourism. Journal of Vacation Marketing, 4(1), 65-77.
 31. Tang, C.P., & Tang, S.Y. (2006). Democratization and capacity building for environmental governance: managing land subsidence in Taiwan. Environment and Planning A, 38(6), 1131–1147.
 32. Tekin, Ö. F. (2019). Development and Sustainability of River Tourism in Turkey: The Case of Antalya. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  12(1), 19-32.
 33. Thani, S., & Heenan, T. (2016). Sport and the ‘Disneyfication’of UAE. In The Playing Field: Making Sense of Spaces and Places in Sporting Culture (pp. 15-26). Inter-Disciplinary Press.
 34. Theodoropoulou, I., & Alos, J. (2020). Expect amazing! Branding Qatar as a sports tourism destination. Visual Communication,  19(1), 13-43.
 35. Tremblay, P. (2000). An evolutionary interpretation of the role of collaborative partnerships in sustainable tourism, In B. Bramwell, & B. Lane (Eds.), Tourism collaboration and partnerships: Politics, practice and sustainability, Clevedon: Channel View.
 36. (2013). Hand book on E-marketing for tourism destinations, Madrid: UNWTO & theEuropean travel commission.
 37. Uvinha, R. R., Chan, C, S., Man, C, K., & Marafa, L, M. (2018). Sport tourism: a comparative analysis of residents from Brazil and Hong Kong. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo,  12(1), 180-206.
 38. World Tourism Organization. (2011). Tourism Destination Management, translated by Seyed Ali Delbari and Mohammad Hadi Rajabi, first edition, Tehran: Mahkameh Publications. [In Persian].
 39. Wu, Shwn Ing. (2015). Construction and Comparison of Relationship Models of Urban Tourism Development. International Journal of Marketing Studies, 7(4), 9-23.
 40. Yang, J, J., Lo, H, W., Chao, C, S., Shen, C, C., & Yang, C, C. (2020). Establishing a Sustainable Sports Tourism Evaluation Framework with a Hybrid Multi-Criteria Decision-Making Model to Explore Potential Sports Tourism Attractions in Taiwan. Sustainability,  12(4), 1661-1673.
 41. Zeytoonli, A. H. (2020). Investigating the Factors Affecting the Word-of-mouth Advertising of Sports Tourists in Tourism Destination (Case Study: Gonbad Kavous City). Journal of Urban Tourism, 7(1), 89-106. [In Persian].
 42. Zeytoonli, A. H., & barzegar, S. (2019). Modeling the factors affecting brand value in the tourism destination of Gonbad-e-Kavos city with emphasis on sporting events. Journal of Urban Tourism, 6(3), 89-105. [In Persian].
 1.