گردشگری داخلی در میانه پاندمی کوید-19: نقش عوامل جمعیت‏شناختی و اهداف سفر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 مدرس مدیریت گردشگری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار مدیریت گردشگری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی‏ های جمعیت‏شناختی گردشگران داخلی ایران بر نیت سفر آنان در دوران پاندمی کوید-19 و متغیرهای اثرگذار بر آن (ریسک ادراک شده، نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته) بوده است. هم‏چنین، اهداف سفر گردشگران بر اساس ویژگی‏های جمعیت‌شناختی آنان مقایسه شده است. نمونه‏ گیری با استفاده از روش نمونه ‏گیری در دسترس احتمالی انجام شده است. داده‌ها از شهریور تا مهر 1399 و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته آنلاین گردآوری شده است. حجم نمونه 383 نفر بوده است. پایایی پرسشنامه بر اساس مقادیر آلفا کرونباخ تایید شده است. به دلیل استخراج گویه‏های پرسشنامه از ادبیات، روایی محتوا تایید شده است. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی، آزمون t- test، ANOVA و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. یافته ‏ها وجود تفاوت‏های مرتبط با جنسیت در نیت سفر، نگرش نسبت به اجتناب از ریسک، ریسک ادراک شده و فراوانی رفتار گذشته را تایید کرد. گروه‏های سنی از لحاظ نیت سفر و ریسک ادراک شده تفاوت معناداری نداشتند، اما از نظر نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته تفاوت معناداری نشان دادند. نیت سفر و نگرش به اجتناب از ریسک از نظر میزان درآمد با یکدیگر تفاوت داشتند. فراوانی سفر گذشته، نگرش به اجتناب از ریسک و ریسک ادراک شده از نظر مراحل زندگی خانوادگی با یکدیگر تفاوت داشتند. تنها متغیری که با توجه به میزان تحصیلات تفاوت داشت، نیت سفر بود. نتایج نشان داد که به ترتیب 5%، 6%، %11 و 5% از تغییرات در نیت سفر، ریسک ادراک شده، نگرش به اجتناب از ریسک و فراوانی سفر گذشته را می‏توان با توجه به متغیرهای جمعیت‏شناختی توضیح داد. نتایج حاکی از وجود تفاوت‏های معنادار در اهداف سفر بر اساس ویژگی‏های جمعیت‏شناختی بود. این یافته‏ها به افزایش آگاهی سازمان‏های بازاریایی مقصد در مورد رفتارهای گردشگران داخلی در دوران پاندمی کوید-19 کمک می‏کند.

کلیدواژه‌ها


 1. قربان‌زاده، داود و آقامحمدی، جواد. (1400). بررسی تأثیر ادراک از ریسک ابتلا به کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران نسبت به گردشگری بدون تماس، مطالعه موردی: بازدیدکنندگان از جاذبه‌های گردشگری شهرستان آمل در موج دوم شیوع. مجله گردشگری شهری، 8 (1)، 31-15.
 2. کروبی، مهدی؛ میرتقیان رودسری، سید محمد؛ نقوی، مریم و سلجوقی، سینا. (1400) بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تمایل به سفر گردشگران به مقصد شهری رامسر در طول دوره شیوع کووید-19. مجله گردشگری شهری، 8 (2)، 16-1.

 

 1. Backer, Elisa., & Ritchie, Brent. W. (2017). VFR Travel: A viable market for tourism crisis and disaster recovery?. International Journal of Tourism Research, 19 (4), 400-411.
 2. Bae, So Young. & Chang, Po-Ju. (2021). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk perception on behavioural intention towards ‘untact’ tourism in South Korea during the first wave of the pandemic. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1017-1035.
 3. Chan, Ho Fai., Skali, A., Savage, D. A., Stadelmann, D., & Torgler, B. (2020). Risk attitudes and human mobility during the COVID-19 pandemic. Scientific Reports, 10 (1), 1-13.
 4. Chua, Bee-Lia., Al-Ansi, Amr., Lee, Myong Jae., & Han, Heesup. (2021). Impact of health risk perception on avoidance of international travel in the wake of a pandemic. Current Issues in Tourism, 24 (7), 985-1002.
 5. Das, S. S., & Tiwari, A. K. (2020). Understanding international and domestic travel intention of Indian travellers during COVID-19 using a Bayesian approach. Tourism Recreation Research, 19 (4),228-244.
 6. Deng, Ruiqi., & Ritchie, Brent W. (2018). International university students’ travel risk perceptions: an exploratory study. Current Issues in Tourism, 21 (4), 455-476.
 7. European Commission. (2020a). COVID-19, future pandemics and other crises in the global context, Retrieved December 28.
 8. European Commission. (2020b). Tourism and transport in 2020.
 9. Floyd, Myron F., Gibson, Heather., Pennington-Gray, Lori., & Thapa, Brijesh. (2004). The effect of risk perceptions on intentions to travel in the aftermath of september 11, 2001. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15 (2/3), 19-38.
 10. Fricker, Ronald D. (2008). Sampling methods for web and e-mail surveys, In Nigel Fielding, Lee, Raymond M. & Blank, Grant (Ed.), The SAGE handbook of online research methods, pp. 195-216. SAGE Publications, Ltd.
 11. Fuchs, G., & Reichel, A. (2010). Health tourists visiting a highly volatile destination, Anatolia, 21 (2), 205-225.
 12. Ghorbanzadeh, D., & Aghamohammadi, J. (2021). investigating the effect of risk perception of covid-19 on tourists' behavioral intentions towards untact tourism, case study: visitors to the tourism attractions of amol city in the second wave of prevalence. Journal of Urban Tourism, 8 (1), 15-31. [In Persian].
 13. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2021). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29 (1), 1-20.
 14. He, Li., Park, Kwangsoo., & Roehl, Wesley S. (2013). Religion and perceived travel risks. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30 (8), 839-857.
 15. Hotle, S., Murray-Tuite, P., & Singh, K. (2020). Influenza risk perception and travel-related health protection behavior in the US: Insights for the aftermath of the COVID-19 outbreak. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 5, 100-127.
 16. Hsiao, Chun-Hua., & Yang, Ch. (2010). Predicting the travel intention to take High Speed Rail among college students. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13 (4), 277-287.
 17. Ivanova, M., Ivanov, I. K., & Ivanov, S. (2021). Travel behaviour after the pandemic: the case of Bulgaria. Anatolia, 32 (1), 1-11.
 18. Jin, N., Lee, S., & Lee, H. (2015). The effect of experience quality on perceived value, satisfaction, image and behavioral intention of water park patrons: new versus repeat visitors. International Journal of Tourism Research, 17 (1), 82-95.
 19. Joo, D., Xu, W., Lee, J., Lee, Choong-Ki., & Woosnam, K. M. (2021). Residents’ perceived risk, emotional solidarity, and support for tourism amidst the COVID-19 pandemic. Journal of Destination Marketing Management, 19, 100-553.
 20. Karl, M., Muskat, B., & Ritchie, B. (2020). Which travel risks are more salient for destination choice? An examination of the tourist’s decision-making process. Journal of Destination Marketing and Management, 18, 100-487.
 21. Karoubi, M., Mirtaghian Rudsari, S. M., Naghavi, M., & Saljooghi, S. (2021). investigating the effect of factors affecting the intention to travel of tourists to ramsar during the covid-19 pandemic. Journal of Urban Tourism, 8 (2), 1-16. [In Persian].
 22. Khan, M. J., Chelliah, Sha., & Ahmed, S. (2017). Factors influencing destination image and visit intention among young women travellers: role of travel motivation, perceived risks, and travel constraints. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (11), 1139-1155.
 23. Khan, M. J., Chelliah, S., & Ahmed, S. (2018). Intention to visit India among potential travellers: Role of travel motivation, perceived travel risks, and travel constraints. Tourism and Hospitality Research, 19 (3), 351-367.
 24. Kim, Hae-Young. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 38 (1), 52-54.
 25. Koo, Ch., Joun, Y., Han, H., & Chung, N. (2016). A structural model for destination travel intention as a media exposure: Belief-desire-intention model perspective. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (7), 1338-1360.
 26. Lam, T., & Hsu, Cathy H. C. (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel destination. Tourism Management, 27 (4), 589-599.
 27. Lee, Ch. K., Song, H-J., Lawrence J., Kim, M-Ja., & Han, H. (2012). The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: A model of goal-directed behavior. Tourism Management, 33 (1), 89-99.
 28. Li, J., Pearce, P. L., Morrison, A. M., & Wu, B. (2016). Up in Smoke? The Impact of Smog on Risk Perception and Satisfaction of International Tourists in Beijing. International Journal of Tourism Research, 18 (44), 373-386.
 29. Luo, J. M., & Lam, Ch. F. (2020). Travel anxiety, risk attitude and travel intentions towards “travel bubble” destinations in Hong Kong: Effect of the fear of COVID-19. International journal of environmental research, 17 (21), 1-11.
 30. Ma, J., Mitchell, G., & Heppenstall, A. (2014). Daily travel behaviour in Beijing, China: An analysis of workers’ trip chains, and the role of socio-demographics and urban form. Habitat International, 43, 263-273.
 31. Ma, T., Heywood, A., & MacIntyre, C. R. (2021). Travel health seeking behaviours, masks, vaccines and outbreak awareness of Australian Chinese travellers visiting friends and relatives–Implications for control of COVID-19. Infection, Disease & Health, 26 (1), 38-47.
 32. Mandrik, C., & Bao, Y. (2005). Exploring the concept and measurement of general risk aversion. Advances in Consumer Research, 32, 531-539.
 33. Neuburger, Larissa., & Egger, Roman. (2021). Travel risk perception and travel behaviour during the COVID-19 pandemic 2020: a case study of the DACH region. Current Issues in Tourism, 24 (7), 1003-1016.
 34. Nugraha, A., Hamin, H., & Elliott, G. (2016). Tourism destination decisions: the impact of risk aversion and prior experience. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21 (12), 1274-1284.
 35. (2020). Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19).
 36. Prince, M., & Kim, Y. (2021). Impact of risk aversion, reactance proneness and risk appraisal on travel destination risk perception. Journal of Vacation Marketing, 27 (2), 203-216.
 37. Pujiastuti, Eny E., Nimran, U., Suharyono, S., & Kusumawati, A. (2017).The antecedents of behavioral intention regarding rural tourism destination. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 22, No. 11, pp. 1169-1181.
 38. Qi, Christine X., Gibson, Heather J., & Zhang, James J. (2009). Perceptions of Risk and Travel Intentions: The Case of China and the Beijing Olympic Games. Journal of Sport & Tourism, 14 (1), 43-67.
 39. Reichel, A., Fuchs, G., & Uriely, N. (2007). Perceived risk and the non-institutionalized tourist role: The case of israeli student ex-backpackers. Journal of Travel Research, 46 (2), 217-226.
 40. Ritchie, Brent W., Chien, P M., & Sharifpour, M., (2017). Segmentation by travel related risks: An integrated approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 34 (2), 274-289.
 41. Roehl, Wesley S., & Fesenmaier, Daniel R. (1992). Risk perceptions and pleasure travel: An exploratory analysis. Journal of Travel research, 30 (4), 17-26.
 42. Sánchez-Cañizares, S. M., Cabeza-Ramírez, L., Javier. Muñoz-Fernández, G., & Fuentes-García, F. J. (2021). Impact of the perceived risk from Covid-19 on intention to travel. Current Issues in Tourism, 24 (7), 970-984.
 43. Seabra, C., Dolnicar, S., Abrantes, J. L., & Kastenholz, E. (2013). Heterogeneity in risk and safety perceptions of international tourists, Tourism Management, 36, 502-510.
 44. Sharifi, H., Karamouzian, M., Khorrami, Z., Khalili, M., Mostafavi, E., Eybpoosh, S., Mirzazadeh, A., & Haghdoost, A. A. (2020) The accuracy of modeling the burden of COVID-19 in Iran with international airline travelers' data. Annals of internal medicine.
 45. Sharifpour, M., Walters, G., Ritchie, Brent W., & Winter, C. (2013). Investigating the Role of Prior Knowledge in Tourist Decision Making: A Structural Equation Model of Risk Perceptions and Information Search. Journal of Travel Research, 53 (3), 307-322.
 46. Sönmez, S., & Graefe, A. (1998a). Determining Future Travel Behavior from Past Travel Experience and Perceptions of Risk and Safety. Journal of Travel Research, 37, 171-177.
 47. Sönmez, S., & Graefe, A. (1998b). Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 5 (1), 112-144.
 48. (September 18, 2020). 'Smart, responsible traveling' should replace ‘do not travel' recommendations, Retrieved November 22 2020.
 49. Turnšek, M., Brumen, B., Rangus, M., Gorenak, M., Mekinc, J., & Štuhec, T. L. (2020). Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance: Results from an early convenient sample in Slovenia. Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal, 13 (1), 3-19.
 50. (2020a). Supporting jobs and economies through travel & tourism – a call for action to mitigate the socio-economic impact of covid-19 and accelerate recovery.
 51. (2020b). International tourist numbers could fall 60-80% in 2020, Retrieved November 22 2020.
 52. (2021) International tourism and covid-19.
 53. (2021). Iran (Islamic Republic of): WHO coronavirus disease (covid-19) dashboard, Retrieved 1-9-2021.
 54. Williams, A. M., & Baláž, V. (2013). Tourism, risk tolerance and competences: Travel organization and tourism hazards. Tourism Management, 35, 209-221.
 55. (2021) Iran 2021 annual research: key highlights.
 56. Yang, Elaine Ch. L., Sharif, S. P., & Khoo-Lattimore, C. (2015). Tourists' risk perception of risky destinations: The case of Sabah's eastern coast. Tourism and Hospitality Research, 15 (3), 206-221.
 57. Yum, Seungil. (2020). The effect of soft variables on travel mode choices. Transportation letters, 12 (10), 659-670.
 58. Zhu, H., & Deng, F. (2020). How to Influence Rural Tourism Intention by Risk Knowledge during COVID-19 Containment in China: Mediating Role of Risk Perception and Attitude. International journal of environmental research and public health, 17 (10), 1-23.
 59. Zhu, Jing., & Fan, Yingling. (2018). Daily travel behavior and emotional well-being: Effects of trip mode, duration, purpose, and companionship. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 118, 360-373.