دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آبان 1401 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی حیات گردشگری شهری در حوزه مرکزی مشهد در پیک سوم شیوع کووید-19

10.22059/jut.2022.329622.944

نیکناز کچوئی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سید عباس رجایی


مقاله مستخرج از پایان نامه

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غذا در خیابان انوشه شهر اهواز

10.22059/jut.2022.329263.940

محمدعلی فیروزی؛ مجید گودرزی؛ زهرا سلطانی؛ مهین فریسات


علمی - پژوهشی مستقل

تحلیل نقش جاذبه های گردشگری در ایجاد شهرهای 15 دقیقه ای، مورد مطالعه: محدوده بافت تاریخی ارومیه

10.22059/jut.2022.333651.974

اصغر عابدینی؛ فریدون نقیبی؛ هانیه حسنی؛ مونا جباری فرخی؛ رضا یگانه


مقاله مستخرج از رساله دکتری

نقش گردشگری فرهنگی در احیاارزش‌های اجتماعی-فرهنگی بازار تاریخی تبریز

10.22059/jut.2022.333807.977

پریسا آبرومند آذر؛ شبنم اکبری نامدار؛ نیما ولی‌زاده