دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-135 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر بجنورد

صفحه 31-46

10.22059/jut.2022.340958.1025

سعید شرکا؛ کتایون علیزاده؛ حمید جعفری