ارائه چارچوب سه مرحله ای نقش تسهیلگر در توسعه گردشگری پزشکی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده حضرت معصومه قم

3 کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

از آنجا که برای انجام یک سفر مطمئن برای درمان و یا پیشگیری از بیماری به حضور منبعی مطلع هم در زمینه درمان و هم در مورد مقصد مناسب، مانند تسهیلگران گردشگری سلامت و درمان نیاز می‌باشد، در این‌ پژوهش سعی در ارائه چارچوبی برای نقش‌های تسهیلگران گردشگری پزشکی که زیر شاخه گردشگری سلامت است، در مراحل قبل، حین و بعد از سفر بیمار شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل فعالان حوزه گردشگری پزشکی شهر اصفهان بوده و تعداد نمونه 78 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، کارکنان سازمان گردشگری شهر اصفهان، آژانس‌های گردشگری و هتل‌های موجود در شهر اصفهان بوده که در نهایت 66 پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته توزیع گردیده است. روایی با استفاده از تجربه خبرگان متخصص و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی و تائید قرار گرفته است. تحلیل داده‌های پژوهش با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم افزار spss و آزمون‌های دوجمله ای، علامت و آنتروپی شانون صورت گرفته و یافته‌ها نشان داد، نقش‌های تسهیلگران گردشگری پزشکی قبل از سفر شامل برنامه‌ریزی، مذاکره با ارائه ‌دهندگان خدمات، راهنمایی قانونی و مشاوره با پزشک، هماهنگی مربوط به درمان، فعالیت‌های ترویجی برای جذب بیمار، اتصال بیمار به کادر درمانی، کمک به یافتن مرکز درمانی، کمک به انجام سفر، رعایت حریم خصوصی، بررسی مشروعیت و اعتبار پزشکان و مراکز درمانی، کمک به انتخاب مقصد، برنامه‌ریزی برای حمل و نقل، حذف لیست انتظار طولانی، دریافت ویزا و در حین سفر، شامل راهنمایی برای بهره‌مندی از امکانات مقصد، امور پیش از درمان، کمک به گردش در مقصد، ملاقات با پزشک، برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی، ایجاد محیط آرام نقاهت، مراقبت باکیفیت، به‌صرفه و به‌موقع، مترجمی، در مرحله بعد از سفر، مطرح کردن پیشنهاداتی برای بهداشت مبدا، برعهده گرفتن مسئولیت آسیب‌های احتمالی پس از بازگشت به خانه، سازماندهی ادامه درمان در خانه، حل مشکلات بیمار در کشور مبدا، ارزیابی رضایت بیمار و کیفیت درمان بوده است.

کلیدواژه‌ها