ارائه چارچوب سه مرحله‌ای نقش تسهیلگر در توسعه گردشگری پزشکی در شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

3 کارشناس ارشد بازاریابی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ازآنجاکه یک سفر مطمئن برای درمان و یا پیشگیری از بیماری، نیازمند به حضور منبعی مطلع در زمینه مقاصد و کشورهای مناسب و مجهز می‌باشد (تسهیلگران گردشگری پزشکی)، در این پژوهش سعی در ارائه چارچوب نقش‌های تسهیلگران گردشگری پزشکی که زیرشاخه گردشگری سلامت است، در مراحل قبل، حین و بعد از سفر بیمار شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش پیمایشی، و جامعه آماری شامل فعالان حوزه گردشگری پزشکی شهر اصفهان بوده و تعداد نمونه 78 نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پزشکان، کارکنان سازمان گردشگری، آژانس‌های گردشگری و هتل‌های موجود در شهر اصفهان بوده است که درنهایت 66 پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردیده است. روایی با استفاده از تجربه خبرگان متخصص و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تائید قرارگرفته است. تحلیل داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرم‌افزار spss و آزمون‌های دوجمله‌ای، علامت و آنتروپی شانون صورت گرفته و یافته‌های پژوهش نشان داده است که نقش‌های تسهیلگران گردشگری پزشکی قبل از سفر شامل برنامه‌ریزی، مذاکره با ارائه‌دهندگان خدمات، راهنمایی قانونی و مشاوره با پزشک، هماهنگی مربوط به درمان، فعالیت‌های ترویجی برای جذب بیمار، اتصال بیمار به کادر درمانی، کمک به یافتن مرکز درمانی، انجام سفر و انتخاب مقصد، رعایت حریم خصوصی، بررسی مشروعیت پزشکان و مراکز درمانی، برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل، حذف لیست انتظار طولانی، ویزا و در حین سفر، شامل راهنمایی برای بهره‌مندی از امکانات مقصد، امور پیش از درمان، گردش در مقصد، ملاقات با پزشک، برقراری روابط فرهنگی و اجتماعی، ایجاد محیط نقاهت، مراقبت باکیفیت، به‌صرفه و به‌موقع، مترجمی، در مرحله بعد از سفر، مطرح کردن پیشنهادهایی برای بهداشت مبدأ، بر عهده گرفتن مسئولیت آسیب‌های احتمالی بعد از بازگشت، ادامه درمان در خانه، حل مشکلات بیمار در مبدأ، ارزیابی رضایت بیمار و کیفیت درمان بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. تاج‌زاده نمین، اردشیر و بیات، سوده. (1394). مطالعه و اثربخشی تارنماهای گردشگری درمانی در ایران. مطالعات مدیریت گردشگری، سال 10، شماره 30، صص. 53-75.
 2. تقی زاده یزدی، محمدرضا؛ شامی زنجانی، مهدی؛ حقیقی، محمد و ابوهاشم آبادی، فرزانه. (1395). شناسایی مؤلفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیلگر گردشگری پزشکی. مطالعات مدیریت گردشگری، سال 11، شماره 33، صص. 18-1.
 3. مصدق راد، علی‌محمد و صادقی، مهرگان. (1400). گردشگری پزشکی: علل انتخاب ایران. نشریه پایش، سال 20، شماره 2، صص. 166-145.
 4. Björk, p., & Virtanen, H. (2005). What tourism project managers need to know about co‐operation facilitators. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism,Vol.5, No.3, pp.212-230.
 5. Cham,T.H., Lim,Y.M., Sia, B. C., Cheah, J. H., & Ting, H. (2021). Medical tourism destination image and its relationship with the intention to revisit: A study of Chinese medical tourists in Malaysia. Journal of China Tourism Research,Vol.17, No.2, pp.163-191.‌
 6. Chaulagain, S., Pizam, A. & Wang, Y. (2021). An integrated behavioral model for medical tourism: An American perspective. Journal of Travel Research, Vol.60, No.4, pp.761-778.‌
 7. Connell, J. (2006) Medical tourism: Sea, sun, sand and…surgery,Tourism Management Journal, Vol.27, No.6, pp.1093-1100.
 8. Cormany, Dan., & Baloglu, S. (2011). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism management, Vol.32, No.4, pp.709-716.
 9. Crooks, V., Kingsbury, P., Snyder, J., & Johnston, R. (2010). What is known about the patient's experience of medical tourism? A scoping review. BMC Health Services Research, Vol.10, No.1, pp.266.
 10. Crooks, V. A., Turner, L., Snyder. J., Johnston, R., & Kingsbury, P. (2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, Vol.72, No.5, pp.726-732.‌
 11. Dalstrom, M. (2013). Medical travel facilitators: connecting patients and providers in a globalized world. Anthropology & medicine Journal, Vol.20, No.1, pp.24-35.
 12. Frederick, J. R., & Gan, L. L. (2015). East–West differences among medical tourism facilitators’ websites. Journal of Destination Marketing & Management, Vol.4, No.2, pp.98-109.
 13. Gan, L. L., & Frederick, J. R. (2011). Medical tourism facilitators: Patterns of service differentiation. Journal of Vacation Marketing, Vol.17, No.3, pp.165-183.
 14. Gan, L. L., & Frederick, J. R. (2018). The choice of facilitators in medical tourism. Health marketing quarterly Journal,Vol.35, No.1, pp.65-83.
 15. Hauck, S., Winsett, R. P., & Kuric, J. (2013). Leadership facilitation strategies to establish evidence‐based practice in an acute care hospital. Journal of advanced nursing, Vol.69, No.3, pp. 664-674.‌
 16. Hopkins, L., Labonté, R., Runnels, V., & Packer, C. (2010). Medical tourism today: what is the state of existing knowledge?. Journal of public health policy, Vol.31, No.2, pp.185-198.
 17. Hunter, B. M. (2018). Brokerage in commercialised healthcare systems: A conceptual framework and empirical evidence from Uttar Pradesh. Social Science & Medicine Journal, Vol.202, pp.128-135.
 18. Jabbari, A., Ferdosi, M., Keyvanara, M., & Agharahimi, Z. (2013). Stakeholders’analysis of the medical tourism industry: development strategies in Isfahan. Journal of education and health promotion, Vol.2, No.44, pp.2277-9531.
 19. Johnston, R., Crooks, V. A., Adams, K., Snyder, J., & Kingsbury, P. (2011). An industry perspective on Canadian patients' involvement in medical tourism: implications for public health. BMC public health Journal, Vol.11, No.1, pp.416.
 20. Lee, H., Wright, K. B., O’Connor, M., & Wombacher, K. (2014). Framing medical tourism: an analysis of persuasive appeals, risks and benefits, and new media features of medical tourism broker websites. Health communication Journal, Vol.29, No.7, pp.637-645.
 21. Lunt,, & Carrera, P. (2011). Systematic review of web sites for prospective medical tourists. Tourism Review Journal, Vol.66, No.1/2, pp.57-67.
 22. Mason,, & Wright, K. B. (2011). Framing medical tourism: an examination of appeal, risk, convalescence, accreditation, and interactivity in medical tourism web sites. Journal of Health Communication, Vol.16, No.2, pp.163-177.
 23. Moghimehfar, F., & Nasr-Esfahani, M. H. (2011). Decisive factors in medical tourism destination choice: A case study of Isfahan. Iran and fertility treatments Journal Tourism Management, Vol.32, No.6, pp.1431-1434.‌
 24. Mohamad, N., Omar, A., & Haron, M. S. (2012). The moderating effect of medical travel facilitators in medical tourism, Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal,Vol.65, pp.358-363.
 25. Mosadeghrad, A., & Sadeghi, M. (2021). gardeshgari pezeshki: elale entekhabe iran. nashriye payesh, Vol.20, No. 2, pp. 145-166. [In Persian].
 26. Naami, A., Gorji, H.A., & BaniAsadi, M. (2020). Presenting a Conceptual Model of Health Tourism with Emphasis on Word-of-Mouth Advertising in Health Centers: A Grounded Theory Approach. Journal of Health Administration Journal, Vol.23, No2, pp.54-63.
 27. Park, J.K., Ahn, J., Han, S.L., Back, K.J., & An, M. (2020). Exploring Internal Benefits of Medical Tourism Facilitators’ Satisfaction: Customer Orientation, Job Satisfaction, and Work Performance. Journal of Healthcare Management, Vol.65, No.2, pp.90-105.‌
 28. Penney, K., Snyder, J., Crooks, V. A., & Johnston, R. (2011). Risk communication and informed consent in the medical tourism industry: a thematic content analysis of Canadian broker websites. BMC medical ethics Journal, Vol.12, No.1, pp.1-9.‌
 29. Radovcic, Z., & Nola, Iskra A. (2018). Medical tourism globe-trotting: Features, impacts, and risks. International Journal of Healthcare Management, Vol.13,No.2, pp.1-7.
 30. Skountridaki, L. (2017). Barriers to business relations between medical tourism facilitators and medical professionals. Tourism Management Journal, Vol.59, pp.254-266.
 31. Snyder,, Crooks, V. A., Adams, K., Kingsbury, P., & Johnston, R. (2011). The ‘patient's physician one-step removed’: the evolving roles of medical tourism facilitators. Journal of Medical ethics, Vol.37, No.9, pp.530-534.
 32. Snyder, J., Crooks, V. A., Wright, A., & Johnston, R. (2012). Medical Tourism Facilitators: Ethical Concerns about Roles and Responsibilities, Risks and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Global Market for Health Services. Edition illustrated, Publisher ABC-CLIO
 33. Sobo, J., Herlihy, E., & Bicker., M. (2011), Selling medical travel to US patient-consumers: the cultural appeal of website marketing messages. Anthropology and Medicine, Vol.18, No.1, pp.119-136.
 34. Taghizade yazdi, M., Shami zanjani, M. Haghighi, M., & Abooh hashemabadi. F. (2017). shenasaii moalefeha va taeene mohtavaye vebsithaye tashilgare gardeshgari pezeshki. motaleate gardeshgari,Vol.11, No.33,pp. 1-18. [In Persian].
 35. Tajzadeh, A., & Bayat, S. (2016). motalee va asarbakhshii tarnamahaye gardeshgarii darmani dar iran. motaleate modiriyat gardeshgari, Vol.10, No.30, pp. 53 -75. [In Persian].
 36. Tuner, L. (2007). First world health care at third world prices: Globalization, Bioethics and Medical Tourism. Biosocieties Journal, Vol.2, No.3, pp.303-325.
 37. Turner, L. (2011). Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Globalization and health Journal, Vol.7, No.1, pp.40-48.
 38. Wagle, S. (2013). Web-based medical facilitators in medical tourism: the third party in decision-making. Indian journal of medical ethics,Vol.10, No.1, pp.28-33.‌