شناسایی محرک‌ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم‌گردی استان سمنان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه بازاریابی جهانگردی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزه باارزش‌ترین ابزار بازاریابی مورداستفاده توسط کسب‌وکارهای گردشگری جهت کسب مزیت رقابتی، تجربه است. اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز ازجمله بخش‌های صنعت گردشگری هستند که می‌توانند با ارائه تجربه‌های غنی و به‌یادماندنی به گردشگران، به منافع زیادی دست پیدا کنند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی محرک‌ها و موانعی است که در مسیر تحقق این تجارب در اقامتگاه‌های بوم گردی استان سمنان، وجود دارد. برای رسیدن به این هدف، با ۱۷ نفر از صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان مصاحبه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون صورت پذیرفت. از دیدگاه صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از یک‌سو محرک‌ها (مانند عوامل مدیریتی-نهادی، عوامل فنّاورانه و عوامل اجتماعی-فرهنگی) و از سوی دیگر موانعی (مانند موانع اجتماعی-فرهنگی، زیست‌محیطی، آموزشی، اقتصادی، زیرساختی، نهادی-سازمانی و ضعف در بازاریابی) برای توسعه گردشگری تجربه محور وجود دارد. توجه هرچه بیشتر به ایجاد محرک‌ها، باعث می‌شود تا صاحبان اقامتگاه بوم‌گردی تجربه غنی‌تر و به‌یادماندنی‌تری را به گردشگران، ارائه دهند. این امر موجب تقویت توسعه گردشگری تجربه محور می‌شود. از سوی دیگر، بی‌توجهی به رفع موانع و محدودیت‌ها، باعث می‌شود تا موفقیت اقامتگاه‌ها در ارائه تجربه غنی به گردشگران کمتر شود و درنتیجه از سرعت توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان، کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


 1. ایمانی، خسروی مهر و طورانی، علی. (1394). ارزیابی و رتبه‌بندی موانع توسعه گردشگری در شهرستان مینودشت. مجله گردشگری شهری، 2 (1)، 89-75.
 2. حسام، مهدی. (1398). شناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در نواحی روستایی استان گیلان. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، 10 (3)، 599-546.
 3. حسینی، فاطمه. (۱۳۹۶). چالش‌ها و فرصت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی در کشور. گروه اقتصاد مدیریت پژوهش‌های خبری، تهران، ۲-۶.
 4. ربانی، راضیه؛ شفیعی، زاهد و عنابستانی، علی‌اکبر. (۱۳۹۸). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان محصول گردشگری کم شتاب (موردپژوهشی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان اصفهان). چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی،15 اردیبهشت 1398، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی مقدس اردبیلی.
 5. شفیعی، زاهد و ربانی، راضیه. (1397). بوم‌گردی و اقامتگاه‌های دوستدار طبیعت. تهران: انتشارات مهکامه.
 6. شوکتی آمقانی، محمد؛ اسحاقی، رضا؛ ماهری، احمد؛ رضائی، روح‌الله و شعبانعلی فمی، حسین. (1395). بررسی موانع توسعه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان اسکو (مطالعه موردی: روستای ساحلی آق‌گنبد). فصلنامه فضای جغرافیایی، 16 (53)، 37-23.
 7. عباسی، عباس؛ رستم پور شهیدی، نیایش و بازیار حمزه خانی، اسماعیل. (1396). شکل‌گیری وفاداری به مقصد باتجربه مقصد، تصویر مقصد و رضایت از مقصد. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 9 (17)، 196-185.
 8. فراهانی، حسین و منوچهری، سوران. (1394). شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان. پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 4 (9)، 172-161.
 9. مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر. (1382). ارزیابی موانع توسعه گردشگری در استان لرستان. فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 28، 58-25.
 10. ملکی، بهاره؛ ضرغام بروجنی، حمید؛ بامداد صوفی، جهانیار و کاظمیان، غلامرضا. (1398). بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره‌های غذای ایرانی. سیاست‌گذاری عمومی، 5 (1)، 116-99.
 11. موحدی، سحر؛ کشانی همدانی، مینا؛ شاه‌زیدی، مهری. (1396). ایجاد خدمات اقامتی تجربه محور از طریق باززنده سازی خانه‌های تاریخی. گردشگری و توسعه، 6 (10)، 117-99.
 12. موسایی، میثم؛ هاشمی، سمیه و ابراهیمی، میترا. (1391). بررسی جامعه‌شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران؛ موانع، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، 6 (16)، 50-25.
 13. مینایی، عباس؛ حیدری چیانه، رحیم و قربانی، رسول. (1399). تحلیلی بر اثرات مؤلفه تجارب به‌یادماندنی در پایداری و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل. مجله گردشگری شهری، 7 (2)، 143-155.
 14. ناصح، نگین و تقوی، لعبت. (1398). بررسی شاخص‌های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی: ارائه راهکار برای اثرات مخرب. فصلنامه انسان و محیط‌زیست، 50، 39-25.
 15. نیکخواه، فرناز؛ کیانی فیض‌آبادی، زهره و نجارزاده، محمد. (1400). تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز. مجله گردشگری شهری، 8 (1)، 97-83.
 16. ویسی، هادی و مهمان‌دوست، خدیجه. (1394). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران با تأکید بر گردشگری ورودی. فصلنامه ژئوپلیتیک، 11 (1)، 156-135.
 17. Abbasi, A., Rostampour Shahidi, P., & Baziar Hamzeh Khani, I. (2017). The Formation of Destination Loyalty by Destination Experience, Destination Image and Destination Satisfaction. Journal of Business Administration Research, 9 (17), 185-196. [In Persian].
 18. Ali, F., Ryu, K., & Hussain, K. (2015). Influence of Experiences on Memories, Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Creative Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33 (1), 85-100.
 19. Coelho, M. de F., Gosling, M. de S., & Almeida, A. S. A. de A. (2018). Tourism experiences: Core processes of memorable trips. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 11–22.
 20. Farahani, H., & Manouchehri, S. (2015). Identifying obstacles and problems of tourism development in rural areas of tourism target west of Marivan city. Rural Research and Planning, Vol. 4, No. 9, pp. 172-161. [In Persian].
 21. França, N. C. (2008). BARRIERS TO DEVELOPMENT OF TOURISM IN ILHÉUS Bahia - Brazil Master Thesis in Development Geography Institute for Sociology and Human Geography. University of Oslo.
 22. Golghamat Raad, N. (2019). A Strategic Approach to Tourism Development Barriers in Iran. Journal of Tourism & Hospitality, Vol. 8, No. 410, p.p 1-8.
 23. Hesam, M. (2019). Identifying Obstacles to the Establishment and Development of Ecotourism Residence in the Rural Areas Of Guilan Province. Journal of Rural Research,Vol. 10, No. 3, pp. 546-559. [In Persian].
 24. Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982).The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, Vol. 9, pp. 132–140.
 25. Hosseini, F. (2017) Challenges and opportunities of ecotourism resorts in the country, Department of Economics, News Research Management, Tehran, 2-6. [In Persian].
 26. Huang, C. E., & Liu, C. H. (2018). The creative experience and its impact on brand image and travel benefits: The moderating role of culture learning. Tourism Management Perspectives, Vol. 28, pp.144–155.
 27. Imani, B., Khosravimehr, H., & Toorani, A. (2015). Evaluation and Ranking barriers of tourism development in township of Minoodasht. Journal of Urban Tourism, Vol. 2, No. 1, pp. 75-89. [In Persian].
 28. Lemon Katherine, N., & Verhoef Peter, C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing. Vol. 80, No. 6, pp.69-96.
 29. Madhoshi, M., & Naserpour, N. (2003). Assessing Barriers to Tourism Development in Lorestan Province, Trade Studies, No. 28, pp. 58-25. [In Persian].
 30. Mahdzar, M., Izhar, F. S., Wee, H., Ghani, A.A., Hamid, Z. A., & Anuar, Nor Asmalina M. (2017). Measuring Experience Economy and Satisfaction: An Examination of Visitors in Agricultural Park. Advanced Science Letters, Vol. 23, No. 8, pp.1-5.
 31. Maleki, B., Zargham Borujeni, H., Bamdad Sufi, J., & Kazemian, G.R. (2019). A Study of Event Tourism Planning Based on the Experiences of Visitors to Iranian Food Festivals. Public Policy, Vol.5, No. 1, pp. 116-99. [In Persian].
 32. Mei, X. Y. (2014). Boring and expensive: The challenge of developing experience-based tourism in the Inland region, Norway. Tourism Management Perspectives, Vol. 12, pp. 71–80.
 33. Minaei, A., Heydari Chianeh, R., & Ghorbani, R. (2016). Analysis of the Components of Memorable Experiences on Urban Sustainability and Competitiveness of Tourism Destinations Case study: Ardabil City. Journal of Urban Tourism,Vol.7, No. 2, pp. 143-155. [In Persian].
 34. Movahedi, S., Keshani Hamedani, M., & Shahzidi, M. (2017). Establishing Experience Centric Accommodations by Revitalizing of Historic Houses (Case Study: Ali-goli-agha Neighborhood, Isfahan, Iran). Joural of Tourism and Development, Vol. 6, No. 10, pp. 117-99. [In Persian].
 35. Musaei, M., Hashemi, S., & Ebrahimi, M. (2012). Sociological study of sustainable tourism development in Iran; Obstacles, Challenges and Solutions. Journal of Social Sciences, Vol. 6, No.16, pp. 50-25. [In Persian].
 36. Naseh, N., & Taghavi, L. (2019) Sustainable Tourism Indicators in Achieving Economic, Social, Cultural and Environmental Values: Presenting Solutions for the Devastating Effects. Human and Environment, No. 50, pp. 39-25. [In Persian].
 37. Nikkhah, F., Kiani Feyzabadi, Z., & Najarzadeh, M. (2021). The Effect of Tourism Experience on Memories, Satisfaction and Behavioural Intentions of Tourists Visiting Shiraz City. Journal of Urban Tourism, Vol.1, No. 8, pp. 97-83. [In Persian].
 38. Rabbani, R., Shafi'i, Z., & Anabestani, A. A. (2009). A Study of Factors Affecting the Selection of Tourists in Relation to Ecotourism Resorts as a Low-Speed Tourism Product (Case Study: Ecotourism Resorts, Isfahan Province). The Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics Emphasis on regional and global marketing, Tehran. [In Persian].
 39. Rather, R. A. (2020). Customer experience and engagement in tourism destinations: the experiential marketing perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 37, No.1, pp. 15-32.
 40. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, Vol. 15, No.1–3,pp. 53–67.
 41. Seyfi, S., Hall, C. M., & Rasoolimanesh, S. M. (2019). Exploring memorable cultural tourism experiences. Journal of Heritage Tourism, Vol. 15, No. 3, pp. 1–17.
 42. Shafiee, Z., & Rabbani, R. (2018). Ecotourism and nature-friendly resorts, Tehran: Mahkameh Publications. [In Persian].
 43. Shaukati Amghani, M., Ishaqi, R., Mahri, A., Rezaei, R., & Shaban Ali Fami, H. (2016) A Study of Barriers to Tourism Development in Rural Areas of Osko County (Case Study: Agogonbad Coastal Village). Journal of Geographical Space, Vol. 16, No. 53, pp. 37-23. [In Persian].
 44. Tourism and Events Queensland. (2015). Hero Experiences Guidebook: Creating memorable visitor experiences.
 45. Veisi, H., & Mehmandoust, K. (2015). Investigation of the Obstacles of the International Tourism Development in Iran (With Emphasis on Inbound Tourism). International Quarterly of Geopolitics, Vol. 11, No. 1, pp. 156-135. [In Persian].