شناسایی محرک‌ها و موانع توسعه گردشگری تجربه محور در اقامتگاه های بوم‌گردی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسنده

هیات علمی دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان.سمنان.ایران

چکیده

امروزه با ارزش‌ترین ابزار بازاریابی مورد استفاده توسط کسب و کارهای گردشگری جهت کسب مزیت رقابتی، تجربه است. اقامتگاه-های بوم‌گردی نیز از جمله بخش‌های صنعت گردشگری هستند که می‌توانند با ارائه تجربه‌های غنی و به یادماندنی به گردشگران، به منافع زیادی دست پیدا کنند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی محرک‌ها و موانعی است که در مسیر تحقق این تجارب در اقامتگاه‌های بوم گردی استان سمنان، وجود دارد. برای رسیدن به این هدف، با ۱۷ نفر از صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان مصاحبه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون صورت پذیرفت. از دیدگاه صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، از یک سو محرک‌ها (مانند عوامل مدیریتی-نهادی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل اجتماعی-فرهنگی) و از سوی دیگر موانعی (مانند موانع اجتماعی-فرهنگی، زیست‌محیطی، آموزشی، اقتصادی، زیرساختی، نهادی-سازمانی و ضعف در بازاریابی) برای توسعه گردشگری تجربه‌محور وجود دارد. توجه هرچه بیشتر به ایجاد محرک‌ها، باعث می‌شود تا صاحبان اقامتگاه بوم‌گردی تجربه غنی‌تر و به یاد ماندنی‌تری را به گردشگران، ارائه دهند. این امر موجب تقویت توسعه گردشگری تجربه‌محور می شود. از سوی دیگر، بی-توجهی به رفع موانع و محدودیت‌ها، باعث می‌شود تا موفقیت اقامتگاه‌ها در ارائه تجربه غنی به گردشگران کمتر شود و در نتیجه از سرعت توسعه گردشگری تجربه‌محور در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان، کاسته شود.

کلیدواژه‌ها