طراحی مدل کارآفرینی گردشگری با رویکرد داده بنیاد در بحران‌های پاندمیک (موردمطالعه: استان های آذربایجان شرقی و غربی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور

2 استاد دانشگاه پیام نوز

3 استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

هرچند بحران‌ها در گردشگری اتفاقات معمولی هستند، بسیاری از مقاصد تحت تأثیر بحران‌های طبیعی و انسانی ساخته‌شده است، بااین‌حال هرگونه رخدادی که عملکرد طبیعی مقصد را تهدید و انجام کسب‌وکار مرتبط با گردشگری را مختل نماید و یا تهدیدی برای ایمنی گردشگران باشد، نیازمند واکنش مناسب و کنترل شرایط است. پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی کارآفرینی گردشگری در بحران‌های پاندمیک (موردمطالعه: کووید 19) ، انجام‌شده است. تحقیق به‌صورت کیفی و با رویکرد داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی و مدیران و فعالان صنعت گردشگری در استان های آذربایجان شرقی و غربی می‌باشند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و نظری 18 نفر تا حد رسیدن به اشباع اطلاعاتی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده‌ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته استفاده گردید. پس از انجام مصاحبه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات، کدهای به‌دست‌آمده در بخش‌های مختلف، با استفاده از رهیافت نظام‌مند اﺳﺘﺮاوس و ﮐﻮرﺑﯿﻦ و ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ، تجزیه‌وتحلیل شده و پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی توسط پژوهشگر به‌دست‌آمده است. مدل نهایی از مجموع 66 مفهوم استخراج‌شده از مصاحبه‌ها، در قالب 14 طبقه و مقوله زمینه‌ای، شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و درنهایت، پیامدها و نتایج حاصل از کارآفرینی گردشگری در بحران‌های پاندمیک تشکیل‌شده است. هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل‌دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله‌هایی هستند که توجه به آن‌ها منجر به تحقق حفظ و رونق کسب‌وکارهای گردشگری و بهبود اثربخشی در خدمات گردشگری و خلق بازارهای جدید گردشگری برای دوران پساکرونا می‌گردد.

کلیدواژه‌ها