ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشکران به مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: مقصد گردشگری رشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیای امروز، در چند دهه اخیر توانسته سهم عمده‌ای در ایجاد ارزش افزوده کشورها داشته باشد و به عنوان منبع درآمد در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد. با توجه به رقابتی شدن این صنعت در بین مقاصد گردشگری شهری، وفاداری و دلبسته نمودن گردشگران و ایجاد رضایت در ایشان امری ضروری می‌‌نماید. چراکه یکی از فاکتورهای موثر بر موفقیت مقصدهای گردشگری شهری، برخورداری از گردشگران وفادار است که قصد بازدید مجدد از آن مقصد را دارند. از این‌رو پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در مقصد گردشگری رشت صورت پذیرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 404 پرسشنامه توسط گردشگرانی که حداقل یک‌بار به شهر رشت سفر کرده‌‌اند تکمیل گردید. داده‌‌های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون‌‌های رتبه ‌بندی فریدمن، دو جمله‌ای و رگرسیون گام به گام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد که میانگین هر سه شاخص وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در وضعیتی بالاتر از حد متوسط 3 قرار دارند. هم‌ چنین نتایج آزمون رگرسیون گویای این است که شاخص دلبستگی گردشگران بیشترین تاثیر را بر شاخص وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری رشت دارد. بنابراین مدیریت شهری با افزایش میزان دلبستگی گردشگران به شهر رشت می ‌تواند سهم بسزایی در ارتقا وفاداری آن‌ها به این شهر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدی، علیرضا؛ آجیلی، عبدالعظیم؛ فروزانی، معصومه و یزدان پناه، مسعود. (1395). بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری مطالعه موردی: شهرستان‌های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی. فصلنامه گردشگری و توسعه، 5 (2)، 1-16.
 2. الهی چورن، محمد؛ عینالی، جمشید و رمضان‌زاده لسبویی، مهدی. (1399). ارزیابی میزان رضایت‌مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع‌های گردشگری (مطالعه موردی: محور نوشهر- رامسر). فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 15 (2)، 515-528.
 3. حاتمی نژاد، حسین؛ زیاری، کرامت الله؛ پوراحمد، احمد و قائمی­راد، طیبه. (1399). ارزیابی پایداری زیست‌محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 10 (2)، 185-194.
 4. حمیدی، آرمان؛ سالاری پور، علی‌اکبر و حسام، مهدی. (1400). ارزیابی سیاست‌های مدیریت شهری در بهره‌برداری از برند شهر خلاق (مطالعه موردی: رشت). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9 (2)، 439-461.
 5. شفیعی، زاهد؛ بابایی همتی، روشن و دلاوری، شیما. (1396). بررسی نقش ساخت و مدیریت برند گردشگری خوراک در توسعه پایدار گردشگری (مورد پژوهی: شهر رشت). فصلنامه میراث و گردشگری، 7، 61-84.
 6. طاهری، مصطفی و انصاری، آذرنوش. (1395). تأثیر ارزش ادراکی دریافت شده و حس مکان بر وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: استان همدان). دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، 4 (8)، 155-180.
 7. قاسمی، مهدیه، نجارزاده، محمد. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به دیگران (مطالعة موردی گردشگران ورودی شهر اصفهان). نشریه گردشگری شهری، 2 (2)، 153-165.
 8. میرتقیان رودسری، سیّد محمّد و پوراحمد، احمد. (1400). ارزیابی وفاداری گردشگران میراث فرهنگی در مقصد رامسر. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 11 (39)، 153-166.
 9. Ahmadi, A., Ajili, A., Fourozani, M., & Yazdanpanah, M. (2016). Determining the factors affecting loyalty of the tourists towards tourists areas, the case of Masjed soleiman, Andika and Lali. Journal of Tourism and Development, 5 (2), 1-16. [In Persian]
 10. Allameh, S. M., Pool, J. K., Jaberi, A., Salehzadeh, R., & Asadi, H. (2015). Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: The role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27 (2), 191-207.
 11. S., & Gibson. H. J. (2015). The relationships between four concepts (involvement, commitment, loyalty, and habit) and consistency in behavior across leisure and tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 41-50.
 12. Chen, C. F., & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management, 31 (1), 29-35.‌
 13. Chiu, W., Zeng, S., & Cheng, P. S. T. (2016). The influence of destination image and tourist satisfaction on tourist loyalty: a case study of Chinese tourists in Korea. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10 (2), 223-234.
 14. Cossío-Silva. F. J., Revilla-Camacho. M. Á., & Vega-Vázquez. M. (2019). The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty?. Journal of Innovation & Knowledge, 4 (2), 71-77.
 15. Elahi chooran, M., Einali, J., & Ramzanzadeh lesboe, M. (2020). The Evaluation of Satisfaction of Tourists' Accommodation and Catering Services, Tourism Destinations (Case Study: Tourist Complexes). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 15(2), 515-528. [In Persian]
 16. Folgado-Fernández. J. A., Hernández-Mogollón. J. M., & Duarte. P. (2017). Destination image and loyalty development: the impact of tourists’ food experiences at gastronomic events. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17 (1), 92-110.
 17. Ghasemi, M., & Najarzadeh, M. (2015). SURVEY OF INFLUENCING FACTORS ON BRAND LOYALTY AND ITS RELATIONS TO ORAL ADVICE TO OTHERS Case study: Incoming tourists of Isfahan. Journal of Urban Tourism, 2(2), 153-165. [In Persian]
 18. Gohil, N. (2015). Role and impact of social media in tourism: a case study on the initiatives of Madhya Pradesh State Tourism. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, 5 (4), 8-15.
 19. Gursoy, D., Chen, J. S., & Chi, C. G. (2014). Theoretical examination of destination loyalty formation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (5), 809-827.
 20. Hamidi, A., Salaripour, A., & Hesam, M. (2021). Evaluation of urban management policies in utilizing creative city brand, case study: Rasht city, Iran. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 9 (2), 439-461. [In Persian]
 21. Hataminejad, H., Ziari, K., Pourahmad, A., & Ghaemi Rad, T. (2020). Environmental sustainability assessment of urban tourism (Case study: Rasht city). Geography (Regional Planning), 10 (1), 185-194. [In Persian]
 22. M. R., Pool. J. K., Vosta. L. N., & Nafchali. J. S. (2014). The effect of marketing constructs and tourists’ satisfaction on loyalty to a sport destination: A structural equation model and analysis. Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues, 7 (4), 316- 332.
 23. S., Lingqiang. Z., Asif. M., Hwang. J., Hussain. A., & Jameel. A. (2019). The influence of destination image on tourist loyalty and intention to visit: Testing a multiple mediation approach. Sustainability, 11 (22), 6401.
 24. Loureiro, S. M. C., & Sarmento, E. M. (2019). Place attachment and tourist engagement of major visitor attractions in Lisbon. Tourism and Hospitality Research,19 (3), 368-381.
 25. M., Paci. R., & Pulina. M. (2015). Repeated behaviour and destination loyalty. Tourism Management, 50, 159-171.‌
 26. Mirtaghian Rudsari, S., & Pourahmad, A. (2021). Assessment of Loyalty in Cultural Heritage Tourists at Ramsar Destination. Geographical Planning of Space, 11(39), 153-166. [In Persian]
 27. Mohamad, M. (2013). Positioning Malaysia as a tourist destination based on destination loyalty. Asian Social Science, 9(1), 286-292.
 28. Nasyat, M., Nasir, M., Mohamad, M., Izzati, N., Ghani, A., & Afthanorhan, A. (2020). Testing mediation roles of place attachment and tourist satisfaction on destination attractiveness and destination loyalty relationship using phantom approach. Management Science Letters, 10(2), 443–454
 29. C., Khang. D. B., & Krairit. D. (2016). Determinants of destination loyalty and the mediating role of tourist satisfaction. Tourism Analysis, 21 (2-3), 221-236.
 30. Patwardhan, V., Ribeiro, M. A., Woosnam, K. M., Payini, V., & Mallya, J. (2020). Visitors’ loyalty to religious tourism destinations: Considering place attachment, emotional experience and religious affiliation. Tourism Management Perspectives, 36(3), 1-20.
 31. R. (2013). Impact of tourist perceptions, destination image and tourist satisfaction on destination loyalty: a conceptual model. PASOS. Revista de Turismoy Patrimonio Cultural,‌ 11(3), 67-78.‌
 32. Ranjbarian, B., & Pool, J. K. (2015). The impact of perceived quality and value on tourists’ satisfaction and intention to revisit Nowshahr city of Iran. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16 (1), 103-117.
 33. Sakti, D. P. B., Nurmayanti, S., & Firmansyah, M. (2021). Destination Image, Satisfaction and Tourist Loyalty: A Study of Post Disaster Recovery in Gili Matra. In 18th International Symposium on Management,212-216. Atlantis Press.‌
 34. San Martin, H., Collado. J., & Rodriguez del Bosque, I. (2013). An exploration of the effects of past experience and tourist involvement on destination loyalty formation. Current Issues in Tourism,16 (4), 327-342.
 35. Shafiee, Z., Babaee hemati, R., Delavari, Sh. (2017). The investigate of role of the construction and management of gastronomic tourism brand in tourism development. Heritage and Tourism Quarterly, 7, 61-84. [In Persian]
 36. N., & Bellou. V. (2019). Investigating tourists’ revisit proxies: The key role of destination loyalty and its dimensions. Journal of Travel Research, 58 (7), 1123-1145.
 37. D., Brien. A., Primiana. I., Wibisono. N., & Triyuni. N. N. (2020). Tourist loyalty in creative tourism: the role of experience quality, value, satisfaction, and motivation. Current Issues in Tourism, 23 (7), 867-879.‌
 38. Taheri, M., & Ansari, A. (2016). The Impact of Perceived Value and Sense of Place on Tourist Loyalty (Case Study: Hamedan Province). Journal of Social studies in tourism, 8 (4), 155-180. [In Persian]
 39. H. T., & Amara. D. (2016). Towards emotional experience and place attachment as tourist satisfaction attributes. Journal of Business & Economic Policy, 3 (3), 108-119.‌
 40. Wong, J. Y., Hsiung, M. L., Lee, S. J., & ChouHuang, C. Y. (2021). The Relationship between Endurance Involvement and Travel Behavior in Camping and the Moderating Effect of Place Attachment. Sustainability, 13 (9), 1-16.
 41. M., Chi. C. G. Q., & Pesämaa. O. (2017). Examine destination loyalty of first-time and repeat visitors at all-inclusive resorts. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29 (7), 1834- 1853.
 42. Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism management, 31 (2), 71-77.