ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشکران به مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: مقصد گردشگری رشت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت در دنیای امروز، در چند دهه اخیر توانسته سهم عمده‌ای در ایجاد ارزش افزوده کشورها داشته باشد و به عنوان منبع درآمد در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گیرد. با توجه به رقابتی شدن این صنعت در بین مقاصد گردشگری شهری، وفاداری و دلبسته نمودن گردشگران و ایجاد رضایت در ایشان امری ضروری می‌‌نماید. چراکه یکی از فاکتورهای موثر بر موفقیت مقصدهای گردشگری شهری، برخورداری از گردشگران وفادار است که قصد بازدید مجدد از آن مقصد را دارند. از این‌رو پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی با هدف ارزیابی میزان وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در مقصد گردشگری رشت صورت پذیرفته است. جهت جمع‌آوری داده‌‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 404 پرسشنامه توسط گردشگرانی که حداقل یک‌بار به شهر رشت سفر کرده‌‌اند تکمیل گردید. داده‌‌های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون‌‌های رتبه ‌بندی فریدمن، دو جمله‌ای و رگرسیون گام به گام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌‌ها نشان داد که میانگین هر سه شاخص وفاداری، دلبستگی و رضایت گردشگران در وضعیتی بالاتر از حد متوسط 3 قرار دارند. هم‌ چنین نتایج آزمون رگرسیون گویای این است که شاخص دلبستگی گردشگران بیشترین تاثیر را بر شاخص وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری رشت دارد. بنابراین مدیریت شهری با افزایش میزان دلبستگی گردشگران به شهر رشت می ‌تواند سهم بسزایی در ارتقا وفاداری آن‌ها به این شهر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها