بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهری (مورد مطالعه: شهر خوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالشهای کلیدی بازاریابی گردشگری است. درواقع رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط لازم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صورتی منافع بلندمدت ایجاد می‌کند که زمینه ساز وفاداری گردشگران باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهری با استفاده از رویکرد مدل ساختاری تفسیری تدوین شد. این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری می‌باشد. از لحاظ هدف انجام این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء - قیاسی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه موضوع مورد نظر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند20 نفر از اساتید دانشگاهها و متخصصین عرصه پژوهش به منظور انجام پژوهش انتخاب شده‌ند. نتایج حاصل از پیاده ‌سازی مدل ISM نشان داد که مدل مورد نظر دربرگیرنده پنج سطح است. تأثیرگذارترین، سطح پنجم می‌باشد. سطح پنجم دارای بیشترین عامل بود که در برگیرنده عوامل کیفیت رفتار جامعه میزبان، ارزش‌های فرهنگی و آداب و رسوم، تنوع جاذبه‌های گردشگری و کیفیت خدمات را شامل می‌شود. همچنین نتایج حاصل از پیاده سازی مدل میک مک نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی 4 عامل در خوشه خوشه محرک، 4 عامل در خوشه پیوندی و 2 عامل در خوشه وابسته قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها