بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر خوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسنده

گروه معماری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

وفاداری به مقصد گردشگری یکی از چالش‌های کلیدی در توسعه گردشگری است. درواقع رضایتمندی گردشگر که یکی از شروط لازم برای موفقیت صنعت گردشگری است؛ در صورتی منافع بلندمدت ایجاد می­کند که زمینه‌ساز وفاداری گردشگران باشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری شهری با استفاده از رویکرد مدل ساختاری تفسیری تدوین شد. این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات کاربردی قلمداد می‌گردد؛ زیرا به دنبال طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری می‌باشد. از لحاظ هدف انجام این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء - قیاسی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه موضوع موردنظر بود که به روش نمونه­گیری هدف‌مند 20 نفر از اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین عرصه پژوهش به‌منظور انجام پژوهش انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل ISM نشان داد که مدل موردنظر دربرگیرنده پنج سطح است. تأثیرگذارترین، سطح پنجم می­باشد. سطح پنجم دارای بیشترین عامل بود که در برگیرنده عوامل کیفیت رفتار جامعه میزبان، ارزش­های فرهنگی و آداب‌ورسوم، تنوع جاذبه­های گردشگری و کیفیت خدمات را شامل می­شود. همچنین نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل میک مک نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی 4 عامل در خوشه محرک، 4 عامل در خوشه پیوندی و 2 عامل در خوشه وابسته قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


 1. نصیری هنده خاله، اسماعیل. (1399). تأثیر کیفیت رفتار جامعه میزبان بر رضایت و وفاداری گردشگران مطالعه موردی: مجتمع تفریحی بام سبز شهر لاهیجان. نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 2، صص.126-113.
 2. اسدی، مهدی؛ قنبری، ابوالفضل و علیزاده اقدم، محمدباقر. (1399). ارزیابی نقش گردشگری خرید در توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی بازار تاناکورای شهر ارومیه. نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 3، صص.16-1.
 3. تیموری، ایرج و قانع زاده، صلاح‌الدین. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند خدمات درمانی شهر تبریز و تأثیر آن در وفاداری گردشگران سلامت. نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص.171-161.
 4. شهبازی شیران، حبیب و اسمی، رؤیا. (1399). تأثیر تصویر مقصد و رضایت‌مندی بر وفاداری گردشگران میراث: ارائه یک مدل مفهومی (موردمطالعه: مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی). مطالعات اجتماعی گردشگری، دوره 8، شماره 16، صص.266-243.
 5. بهاری، جعفر؛ کروبی، مهدی؛ جهانیان، منوچهر و قادری، اسماعیل. (1398). تأثیر کیفیت خدمات گردشگری بر تصویر برند و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: منطقه شمالی استان البرز). علوم مدیریت ایران، دوره 14، شماره 55، صص. 154-131.
 6. وثوقی، لیلا؛ یزدانی، محمدرضا و توانایی، عاطفه. (1397). ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان). گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص.31-17.
 7. بهاری، جعفر؛ فراهانی، بنفشه؛ بهاری، شهلا بذله، مرجان و بهاری، حامد. (۱۳۹۶). بررسی روابط ساختاری تصویر مقصد، ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر تبریز). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 6، شماره ۲۱. صص. 144-۱27.
 8. کیانی فیض‌آبادی، زهره. (1397). عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (موردمطالعه: شهر کاشان). گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4، صص 120-105.
 9. همتی، رضا و زهرانی، داود. (۱۳۹۳). بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به‌مثابه برند گردشگری. فصلنامه علمی‌پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 3، شماره 10، صص.204-182.
 10. اردکانی، سید سعید؛ میرغفوری، سید حبیب‌الله و برقی، شاهین. (1389). شناسایی و اولویت‌بندی مولفه­های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و تصمیم­گیری چند شاخصه. فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 12، شماره 4، صص.45-20.
 11. آذر، عادل؛ اسماعیل­پور، رضا و شاه‌محمدی، محمد. (1396). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت. نشریه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 15، شماره 47، صص. 45-21.
 12. Ardakani, S., Mirghafouri, S. & Barghi, S. (2010). Specification and Prioritization of the Factors Affecting Foreign Tourists Satisfaction Level in Shiraz, Using Factor Analysis and MADM Techniques. Tourism Management Studies, Vol.5, No.13, pp. 1-24. [In Persian].
 13. Ardakani, S., mirghafouri, S., barghi, S. (2010). Specification and Prioritization of the Factors Affecting Foreign Tourists Satisfaction Level in Shiraz, Using Factor Analysis and MADM Techniques. Tourism Management Studies, Vol.5, No.13, pp.1-24. [In Persian].
 14. Asadi, M., Ghanbari, A., Alizadeh Aqdam, M. (2020). An Evaluation of the Role of Shopping Tourism in the Development of Urban Tourism Case Study of Tanakura Market in Urmia. Urban tourism,7, No.3, pp.1-16. [In Persian].
 15. Assaker, G., Hallak, R. G., Assaf, A., & Assad, T. (2015). Validating a structural model of destination image, satisfaction, and loyalty across gender and age: multigroup analysis with PLS-SEM. Tourism Analysis, Vol.20, No.4, pp. 577–591.
 16. Azar, A; Ismailpour, R., & Shah Mohammadi, M. (2017). Presenting an interpretive structural model of supplier selection indicators based on corporate social responsibility. Journal of Industrial Management Studies, Vo. 15, No. 47, pp. 21-45. [In Persian].
 17. Bahari, J., farahani, B., Bahari, S., Bazleh, M., Bahari, H. (2017). Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty (Case Study: Tabriz city). Journal of Geography and Environmental Studies, Vol.6, No.21, pp.127-144. [In Persian].
 18. Bahari, J; Karroubi, M; Jahanian, M & Qadri, I. (2018). the impact of the quality of tourism services on the brand image and loyalty of tourists (case study: the northern region of Alborz province). Iranian management sciences, Vol. 14, No. 55, pp. 154-131. [In Persian].
 19. Behari, J; Farahani, B; Behari, Shahla Bejaleh, M & Behari, H. (2017). Investigating the structural relationships of destination image, perceived value, satisfaction and loyalty of tourists (case study: Tabriz city). Geography and Environmental Studies, Vol. 6, No. 21. pp. 127-144. [In Persian].
 20. Chen, C. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect Behavioral intentions. Tourism Management, Vol.28, No.4, pp.1115-1122.
 21. Cracolici, M. F. & Nijkamp, P. (2008). The attractiveness and competitiveness of tourist destinations: A study of southern Italian regions. Tourism Management, Vol.30, No.8, pp.336-344.
 22. Darnell, A.C. and Johnson, P.S. (2001). Repeat visits to attractions: A preliminary economic analysis. Tourism Management, Vol.22, No.13, pp. 119–126.
 23. Fernandez, J. A. S., Azevedo, P. S., Martín, J. M. M., & Martín, J. A. R. (2020). Determinants of tourism destination competitiveness in the countries most visited by international tourists: Proposal of a synthetic index. Tourism Management Perspectives, Vol.33, No.5, pp.33-55.
 24. Haque, A. Khan, H. (2013).  Factors Influencing of Tourist Loyalty:  a Study on Tourist destinations in Malaysia. Tourism Management, Vol.70, No.4, pp.55-70.
 25. Hemati, R., Zahrani, D. (2014). An Investigation of Determinants of Satisfaction of Foreign Tourists and Level of Loyalty in Isfahan as a Tourism Destination Brand. Journal of Tourism Planning and Development, Vol.3, No.10, pp.182-204. [In Persian].
 26. Hemati, R., Zahrani, D. (2014). An Investigation of Determinants of Satisfaction of Foreign Tourists and Level of Loyalty in Isfahan as a Tourism Destination Brand. Journal of Tourism Planning and Development, Vol.3, No.10, pp.182-204. [In Persian].
 27. Hsu, T. K., Tsai, Y. F., & Wu, H. H. (2009). The preference analysis for tourist choice of destination: A case study of Taiwan. Tourism management, Vol.30, No.2, pp.288-297.
 28. Kiani feizabadi, Z. (2019). The influential factors on destination loyalty with tourist’s satisfaction as the mediating factor (Case study: Kashan). Urban tourism, Vol.5, No.4, pp.105-120. [In Persian].
 29. Kiani feizabadi, Z. (2019). The influential factors on destination loyalty with tourist’s satisfaction as the mediating factor (Case study: Kashan). Urban tourism, Vol.5, No.4, pp.105-120. [In Persian].
 30. Konecnik, M. and De Chernatony, L. (2010). A Systematic Approach to Branding Slovenia, Annals of tourism research, Vol. 40, No.4, pp.507-517.
 31. Lee, C. F. Huang, H. I. & Huery-Ren, Y. (2010). Developing an evaluation model for destination attractiveness: Sustainable forest recreation tourism in Taiwan. Journal of Sustainable Tourism. Vol.18, No.6, pp.811-828.
 32. Le-Klähn, D. T.Roosen, J., Gerike, R. & Hall, C. M. (2015). Factors affecting tourists' public transport use and areas visited at destinations. Tourism Geographies, Vol.17, No.5, pp.738-757.
 33. Leong, A. M. W., Yeh, S. S., Hsiao, Y. C., & Huan, T. C. T. (2015). Nostalgia as travel motivation and its impact on tourists’ loyalty. Journal of Business Research, Vol.68, No.1, pp.81-86.
 34. López-Guzmán, T., Claudio, J., Gálvez, P., & Muñoz-Fernández G. (2018). Satisfaction, motivation, loyalty and segmentation of tourists in World Heritage cities. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol.16, No.1, pp.73-86.
 35. Lv, X., & McCabe, S. (2020). Expanding theory of tourists’ destination loyalty: The role of sensory impressions. Tourism Management, Vol.77, No.4, pp.34-55.
 36. Meleddu, M., Paci, R., & Pulina, M. (2015). Repeated ehavior and destination loyalty. Tourism Management, Vol.50, No.4, pp. 159-171.
 37. Nam, J., Ekinci, Y. & Whyatt, G. (2011). Brand Equity, Brand Loyalty and Consumer Satisfaction. Annals of Tourism Research, Vol.38, No.3, pp.1009-1030.
 38. Nasiri hendehkaleh, E. (2020). The Effect of the Quality of Host Community Behavior on the Satisfaction and Loyalty of Urban Tourists Case Study: Baam Sabz Recreation Complex of Lahijan City. Urban tourism, Vol.7, No.2, pp.113-126. [In Persian]
 39. Phillips, M. R., & House, C. (2009). An evaluation of priorities for beach tourism: Case studies from South Wales, UK. Tourism Management, Vol.30, No.2, pp.176-183.
 40. Shahbazi Shiran, H & Asmi, R. (2019). The Impact of Destination Image and Satisfaction on Heritage Tourists’ Loyalty: resenting a Conceptual Model (Case Study: World Collection of Sheikh Safi al-Din Ardabili). Social Studies in Tourism, Vol.8, No.13, pp.243-266. [In Persian].
 41. Sun, X., Chi, C. G. Q., & Xu, H. (2013). Developing destination loyalty: The case of Hainan Island. Annals of tourism research, Vol. 43, No.4, pp.547-577.
 42. Teymouri, I. &Ghanezadeh, S. (2020). Exploring the affecting factors on special Brand health tourism value and its effect on health tourist's loyalty in Tabriz. Urban tourism, Vol.7, No.1, pp.161-171. [In Persian].
 43. Vengesayi, S. (2003). A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol.53, No.9, pp.1689-1699.
 44. Viraiyan Teeroovengadum, B. S., & Padachi, K. (2017). Travelers Satisfaction with Dimensions of Tourist Tertiary Support Services and its Effect on Destination Loyalty. BEST EN Think Tank XVII: Innovation and Progress in Sustainable Tourism, Vol.3, No.1, pp.134-141.
 45. Vossoughi, L., yazdani, M. & Tavanaei, A. (2018). Assessing effect of Urban Identity on Satisfaction & loyalty of tourist (case study: Kerman). Urban tourism, Vol.5, No.3, pp.17-31. [In Persian].
 46. Žabkar, V., Brenčič, M. M., & Dmitrović, T. (2010). Modelling perceived quality, visitor satisfaction and behavioural intentions at the destination level. Tourism management, Vol.31, No.4, pp.537-546.