بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری برپایه نظریه رفتاری هدف‏محور (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

3 دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می‏شـود که توسعه و مـدیریت خردمندانـه آن، نیازمنـد برنامـه‏ریزی مبتنی بر خواسته‏های گردشگران می‏باشـد. گردشگران نیز در پی کسب تجربه‏های عمیق، تعامل بیشتر با مردم محلی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهارت‏های محلی، سـنت‏ها و کیفیت‏های منحصربه‏فرد مکان‏های مورد بازدید که گردشگری آرام را می‏سازند هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری بازدیدکننده از شهر مشهد می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران شهر مشهد در بازه زمانی مشخص می‏باشند، که با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه، با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه‏گیری خوشه‏ای دومرحله‏ای، تعداد نمونه ‌آماری برای جامعه نامحدود یعنی ۳۸۴ نفر انتخاب شده است. داده‏های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد گردآوری شده و جهت سنجش روایی ابزار از روایی صوری و روایی همگرا و جهت سنجش پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 946/0 برآورد شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که متغیرهای تئوری هدف‏محور بر تمایل گردشگران تاثیر مثبت معناداری دارند و ویژگی‏های گردشگری آرام بر تمایل گردشگران تاثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین در آخر تمایل گردشگران بر قصد رفتاری آنها تاثیر مثبت و معناداری دارد که با توجه به نتایج بدست آمده این فرضیه بیشترین تاثیر را نشان داد.

کلیدواژه‌ها