بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری بر پایه نظریه رفتاری هدف محور مطالعه موردی: شهر مشهد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بازرگانی، دانشگاه مازندران، بابلسر،‌ ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

گردشگری شهری عاملی بسیار مهم در توسعه شهرها محسوب می‌شـود که توسعه و مـدیریت خردمندانـه آن، نیازمنـد برنامـه‌ریزی مبتنی بر خواسته‌های گردشگران می‌باشـد. گردشگران نیز در پی کسب تجربه‌های عمیق، تعامل بیشتر با مردم محلی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهارت‌های محلی، سـنت‌ها و کیفیت‌های منحصربه‌فرد مکان‌های مورد بازدید که گردشگری آرام را می‌سازند هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری آرام در میان گردشگران شهری بازدیدکننده از شهر مشهد می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، گردشگران شهر مشهد در بازه زمانی مشخص می‌باشند، که با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه، با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای، تعداد نمونه آماری برای جامعه نامحدود یعنی ۳۸۴ نفر انتخاب‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای تئوری هدف محور (نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار ادراک‌شده، احساسات مثبت و احساسات منفی) بر تمایل گردشگران تأثیر مثبت معناداری دارند. همچنین ویژگی‌های گردشگری آرام (دانش از اصالت، جست‌وجوی اطلاعات بیرونی و ادراک از اصالت) بر تمایل گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین در آخر تمایل گردشگران بر قصد رفتاری آن‌ها تأثیر مثبت و معناداری دارد که با توجه به نتایج به‌دست‌آمده این فرضیه بیشترین تأثیر را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


 1. آشوغ، مسعود؛ آقاملایی، تیمور؛ قنبرنژاد، امین و تاجور، عبدالحمید. (1392). کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده برای پیش‌بینی رفتارهای ایمن رانندگی در رانندگان کامیون. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1 (3)، 14-5.
 2. امامی، سیدمحسن. (1392). جغرافیای گردشگری. چاپ دوم، تهران: انتشارات فرهیختگان دانشگاه.
 3. باقرنیا، آذین و احمدیان، رضا. (1393). مبانی گردشگری فرهنگی. چاپ اول، تهران: انتشارات نیسا.
 4. بخشی، حمید؛ نظریان،‌ اصغر؛ قالیباف، محمدباقر و صحرایی جویباری، احمد. (1394). دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری. مطالعات برنامه‌ریزی شهری، 3 (12)، 102-83.
 5. بنار، نوشین؛ براخاص، حسین؛ کریمخان، فرزانه و مرادی، محمد. (1397). اثر بازاریابی حسی بر نیات رفتاری مشتریان از طریق لذت‌جویی، دل‌بستگی به مکان و اعتماد (مطالعه موردی: مدارس فوتبال شهر کرمانشاه).مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 5 (1)، 35-21.
 6. پورقربان، شیوا؛ رفاه‌طلب، عصمت و خلت، ندا. (۱۳۹۵). نقش گردشگری کم شتاب، گردشگری الکترونیک و مکان‌یابی مناسب تأسیسات اقامتی و تفریحی در پایداری توسعه گردشگری پاک جزیره کیش،دومین کنگره بین‌المللی زمین، فضا و انرژی‌های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی و توسعه پایدار، تهران، شرکت کیان طرح دانش.
 7. پورنگ، علی؛ غیور باغبانی، سیدمرتضی؛ رجوعی، مرتضی و بهبودی، امید. (1399). نقش‌آفرینی معنویت و تجاری‌سازی در شکل‌گیری برند مقاصد گردشگری مذهبی با رویکرد داده‌بنیاد. مطالعات مدیریت گردشگری، 15 (49)، 225-254.
 8. حق‌پرست، ربابه؛ هدایتی‌نیا، سعید؛ خسروی‌پور،‌ بهمن و غنیان،‌ منصور. (1393). معادله ساختاری عامل‌های مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 6 (29)، 62-49.
 9. سعیدا اردکانی، سعید؛ صانعیان، زهراالسادات و منتی، ناهید. (1398). سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی. مدیریت بازرگانی، 11 (2)، 258-241.
 10. رتبه‌ای، ساینا و زارع رواسان، احد. (1394). ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 4 (13)، 141-115.
 11. زندحسامی، حسام و پروینچی، شیما. (1393). به‌کارگیری نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در بررسی قصد خرید سبز مصرف‌کنندگان. مدیریت توسعه و تحول، 2، 23-30.
 12. زیاری، کرامت‌الله؛ اشنویی،‌ امیر و مولایی قلیچی، محمد. (1393). سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز. فصلنامه گردشگری شهری، 1 (1)، 15-1.
 13. زیاری، کرامت‌الله؛ جمالی، کیوان و صادقی، فرشید. (1396). ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر لاهیجان)، فصلنامه گردشگری شهری، 4 (4)، 71-55.
 14. طباطبایی نسب، سید محمد و آبیکاری، معصومه. (1393). بررسی تأثیر تحریف‌های شناختی بر احساسات منفی مصرف‌کنندگان نسبت به برند و رویکردهای رفتاری آن‌ها، راهبردهای بازرگانی. دانشور رفتار سابق، 11 (4)، 32-19.
 15. عنابستانی، علی‌اکبر؛ ربانی، راضیه و شفیعی، زاهد. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب گردشگران در ارتباط با اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان محصول گردشگری کم شتاب (مورد پژوهی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان اصفهان). چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد با تأکید بر بازاریابی منطقه‌ای و جهانی، دانشگاه شهید بهشتی.
 16. غلامی، یونس؛ خاکی، مریم؛ صادقیان، سمانه و‌ قاسمپور، سیده فاطمه. (1398). ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلان‌شهر مشهد. فصلنامه گردشگری شهری، 6 (1)، 120-107.
 17. فاضلی، محمد، جعفر صالحی، سحر. (1392). شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران. مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (22)، 168-142.
 18. کاظمی‌فرد، نرگس؛ هاشمی، سیدسعید و پرچکانی، پروانه. (1396). تأثیر فرهنگ جامعه محلی در جذب گردشگران کم شتاب (مطالعه موردی: منطقه ترکمن‌صحرا). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ.
 19. مختاری، حسین؛ اکبری، مرتضی و مرادی، محمدعلی. (1398). تأثیر نوآوری خدمات بر عملکرد آژانس‌های مسافرتی در شهر تهران: نقش میانجی کیفیت خدمات و رضایت مشتری. فصلنامه گردشگری شهری، 6 (2)، 116-99.
 20. ملازم حسینی، محمدکاظم؛ رجوعی، مرتضی و مرادی، محسن. (1396). تأثیر توسعه اماکن گردشگری بر رضایت‌مندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد). مطالعات مدیریت گردشگری، 13 (39)، 142-123.
 21. ملک‌اخلاق، اسماعیل؛ اکبری، محسن؛ آل‌طه، سیدحسن. (1395). حمایت ورزشی و تأثیر آن بر دل‌بستگی به برند و وفاداری مشتریان: مطالعه تیم والیبال کاله. مدیریت و توسعه ورزش، 5 (1)، 84-65.
 22. موسوی، میرنجف؛ کهکی، فاطمه‌سادات و جلالیان، سیدجلال. (1398). ارزیابی عناصر مؤثر بر توسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه. فصلنامه گردشگری شهری، 6 (2)، 77-61.
 23. میرزاعابدینی، شهرزاد؛ سلمانی، محمد و قدیری معصوم، مجتبی. (1398). ارزیابی ژئومورفوسایت‌های شهرستان خور و بیابانک و طبس به‌منظور گردشگری کم شتاب. پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 51 (2)، 512-493.
 24. نصر، طاهره. (1398). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر گردشگری در کلان‌شهر شیراز با رویکرد آینده‌پژوهی. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 10 (37)، 66-55.
 25. هاوکینز. دل؛ بست، راجر و کانی، کنت. (1385). رفتار مصرف‌کننده. ترجمه احمد روستا و عطیه بطحایی. چاپ اول، تهران: انتشارات سارگل.
 26. یزدان پناه، مسعود و هاشمی نژاد، آذر. (1394). مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و مدل اعتقادات سلامت جهت سنجش تمایل دانشجویان نسبت به استفاده از محصولات ارگانیک. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 46 (4)، 811- 825.
 27. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes,  50(2), 179-211.
 28. Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. Handbook of Theories of Social Psychology, 1, 438-459.
 29. Anabestani, A., Rabbani, R., & Shafiee, Z. (2019). Investigating the Factors Affecting the Selection of Tourists in Relation to Ecotourism Resorts as a Product of Low Acceleration Tourism (Case Study: Ecotourism Resorts of Isfahan Province). Fourth National Conference on Management, Accounting and Economy with Emphasis on Regional Marketing And World, Shahid Beheshti University, Permanent Conference Secretariat. [in Persian].
 30. Ashoogh M., Aghamolaei T., Ghanbarnejad, A., & Tajvar, A. (2013). Utilizing the theory of planned behavior to Prediction the safety driving behaviors in truck drivers in Bandar Abbas 2013. Iran J Health Educ Health Promot, 1(3), 5-14. [in Persian].
 31. Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94.
 32. Bakhshi, H., Nazarian, A., Ghalibaf, M., & Ahmadi, J. (2016). Analysiing the efficiency of urban management in tourism development of Tehran. Journal of Urban Structure and Function Studies, 3 (12), 83-102. [in Persian].
 33. Balletto, G., Milesi, A., Battino, S., Borruso, G., & Mundula, L. (2019). Slow Tourism and Smart Community. The Case of Sulcis-Iglesiente (Sardinia-Italy). In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 184-199). Springer, Cham.
 34. Baloglu, S (2001) Image variations of Turkey by familiarity index: informational and experiential dimensions. Tourism management, 22 (2), 127-133.
 35. Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). US international pleasure travelers’ images of four Mediterranean destinations: A comparison of visitors and no visitors. Journal of travel research, 38 (2), 144-152.
 36. Baqernia, A., & Ahmadian, R. (2014). Fundamentals of Cultural Tourism, First Edition, Tehran: Nisa Publications. [in Persian].
 37. Benar, N., brakhas, H., karimkhan, F., & MORADI, M. (2018). The effect of sensory marketing on customer behavioral intentions through hedonic, place attachment and trust (Case study: Kermanshah Soccer Schools). Consumer Behavior Studies Journal, 5 (1), 21-35. [in Persian].
 38. Bettman, J. R. (1979). An information processing theory of consumer choice. Boston: Addison-wesley.
 39. Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect: a control-process view. Psychological review, 97 (1), 19-35.
 40. Chen, F. Y. (2013). The intention and determining factors for airline passengers' participation in carbon offset schemes. Journal of Air Transport Management, 29, 17-22.
 41. Cheng Chieh Lua, A., Gursoy, D., & Yirong Lu, C. (2015). Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention:The case of ethnic restaurants. Journal of Tourism Management, 50, 36-45.
 42. Conway, D., & Timms, B. F. (2012). Are slow travel and slow tourism misfits, compadres or different genres?. Tourism Recreation Research, 37 (1), 71-76.
 43. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16 (3), 297-334.
 44. Dickinson, J. E., Lumsdon, L. M., & Robbins, D. (2011). Slow travel: Issues for tourism and climate change. Journal of Sustainable Tourism, 19 (3), 281-300.
 45. Dickinson, J., & Lumsdon, L. (2012). Slow travel. In The Routledge handbook of tourism and the environment (pp. 393-403). Routledge.
 46. Drost, E. A. (2011). Validity and reliability in social science research. Education Research and perspectives, 38 (1), 105-123.
 47. Elster, J. (2009). Emotions, Analytical Sociology, P. Hedstrom, & P. Bearman, New York: Oxford, 51-71.
 48. Emami, S. M. (2013). Geography of Tourism, Second Edition, Tehran: Farhikhtegan University Press. [in Persian].
 49. Fazeli, M., & Jafar Salehi, S. (2013). The Gap between Attitude, Knowledge and Environmental Behavior of Tourists. Tourism Management Studies, 8 (22), 142-168. [in Persian].
 50. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1977). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research.
 51. Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. Psychology press.
 52. Fodness, D., & Murray, B. (1997). Tourist information search. Annals of tourism research, 24 (3), 503-523.
 53. Gholami, Y., khaky, M., Sadeghian, S., & Ghasempour, F. (2019). Evaluation of citizens' perception of urban tourism development and its effect on mental happiness Case study of Mashhad metropolis. Journal of Urban Tourism, 6 (1), 107-120. [in Persian].
 54. Gino, F., Kouchaki, M., & Galinsky, Adam D. (2015). The Moral virtue of authenticity: How Inauthenticity produces feelings of immorality and impurity. Journal of Psychological science, 26 (7), 983-996.
 55. Gunter, U., Ceddia, M. G., & Tröster, B. (2016). International ecotourism and economic development in Central America and the Caribbean, Journal of sustainable Tourism, Vienna, 25, 43-60.
 56. Haghparast, R., Hedayatinia,S., Khosravipour, B., & Ghanian, M. (2014). Structural equation of factors affecting the acceptance of information and communication technology among graduate students of agriculture and natural resources of Ramin Ahvaz, Agricultural education administration research, 6 (29), 49-62. [in Persian].
 57. Han, H., Baek, H., Lee, K., & Huh, B. (2014). Perceived benefits, attitude, image, desire, and intention in virtual golf leisure. Journal of Hospitality Marketing & Management, 23 (5), 465-486.41
 58. Hasheminezhad, A., & yazdanpanah, m. (2016). Determine Factors That Influenced Students’ Intention Regarding Consumption of Organic Product: Comparison Theory of Planned Behaviour and Health Belief Model. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46 (4), 817-831. [in Persian].
 59. Hawkins, H., Best, R. & Connie, K. (2006). Consumer Behavior. Translated by Ahmad Rousta and Atieh Batahi. first edition, Tehran: Sargol Publications. [in Persian].
 60. Heitmann, S., Robinson, P., & Povey, G. (2011). Slow food, slow cities and slow tourism. Research themes for tourism, 23, 114-127.
 61. Kato, K., & Progano, R. N. (2017). Spiritual (walking) tourism as a foundation for sustainable destination development: Kumano-kodo pilgrimage, Wakayama, Japan. Tourism Management Perspectives,  24, 243-251.
 62. Kazandzhieva, V., & Lukanova, G. (2016). Advantages of the concept slow tourism in the context of the transformations in tourism. Agraren Universitet Plovdiv-Nauchni Trudove/Scientific Works of the Agrarian University-Plovdiv, 60 (1), 85-92.
 63. Kazemifard, N., Hashemi, S., & Parchkani, P. (2017). The Impact of Local Community Culture on Attracting Low-Speed Tourists (Case Study: Turkmen Sahara Region), M.Sc. Thesis, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture. [in Persian].
 64. Khan, S. (2015). How slow is ‘slow’? Dilemmas of Slow Tourism. TEAM Journal of Hospitality and Tourism, 12 (1), 39-49.
 65. Kim, M. J., Lee, M. J., Lee, C. K., & Song, H. J. (2012). Does gender affect Korean tourists' overseas travel? Applying the model of goal-directed behavior. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 17 (5), 509-533.
 66. Larsen, G. R. (2016). The unappreciated slowness of conventional tourism. Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal,  27, 35-52.
 67. Lee, C. K., Song, H. J., Bendle, L. J., Kim, M. J., & Han, H. (2012). The impact of non-pharmaceutical interventions for 2009 H1N1 influenza on travel intentions: A model of goal-directed behavior, Tourism Management, 33 (1), 89-99.
 68. Leone, L., Perugini, M., & Ercolani, A. P. (2004). Studying, practicing, and mastering: A test of the model of goal‐directed behavior (MGB) in the software learning domain. Journal of applied social psychology, 34 (9), 1945-1973.
 69. Lin, L. P. (2017). Industrial tourists' behavioral intention toward slow travel in Taiwan. Journal of Sustainable Tourism, 25 (3), 379-396.
 70. Liu, M., Yanno Poulou, N., Bian, X., & Elliott, R. (2014). Authenticity perceptions inthe Chinese marketplace. Journal of Business research, 2 (3), 79-96.
 71. Lu, A. C. C., Gursoy, D., & Lu, C. Y. (2015). Authenticity perceptions, brand equity and brand choice intention: The case of ethnic restaurants. International Journal of Hospitality Management,  50, 36-45.
 72. Malekakhlagh, I., Akbari, M., & Alehtaha, H. (2016). Sport Sponsorship and Its Effect on Brand Attachment and Customer Loyalty: A Case Study on Kaleh's Volleyball Team. Sport management and development,  5 (1), 65-84. [in Persian].
 73. Malle, B. F., & Knobe, J. (1997). The folk concept of intentionality. Journal of experimental social psychology, 33 (2), 101-121.
 74. Meng, B., & Choi, K. (2016). Extending the theory of planned behaviour: Testing the effects of authentic perception and environmental concerns on the slow-tourist decision-making process. Current Issues in Tourism, 19 (6), 528-544.
 75. Meng, B., & Choi, K. (2016). The role of authenticity in forming slow tourists' intentions: Developing an extended model of goal-directed behavior. Tourism Management, 57, 397-410.
 76. Mokhtari, H., Akbari, M., & moradi, M. (2019). The impact of service innovation on performance of travel agencies in the city of Tehran: The mediating role of service quality and customer satisfaction. Journal of Urban Tourism, 6 (2), 99-116. [in Persian].
 77. Molazemolhosseini, M., Rojuee, M., & Moradi, M. (2017). The Effects of the Development of Tourist Sites on Satisfaction of Religious Tourists (Case Study: Mashhad as a Metropolis). Tourism Management Studies, 12 (39), 123-142. [in Persian].
 78. Mousavi, M., kahaki, F.,  Jalalian, E. (2019). Evaluation of Elements Affecting Urban Tourism Case Study: Urmia City. Journal of Urban Tourism, 6 (2), 61-77. [in Persian].
 79. Naser, T. (2019). Identification of Key Factors Affecting on the Shiraz City Tourism with a Future Studies Approach. Journal of Research and Urban Planning, 10 (37), 55-66. [in Persian].
 80. Notani, A. S. (1998). Moderators of perceived behavioral control's predictiveness in the theory of planned behavior: A meta‐analysis. Journal of consumer psychology, 7 (3), 247-271.
 81. Özdemir, G., & Çelebi, D. (2018). Exploring dimensions of slow tourism motivation. Anatolia, , 29 (3), 540-552.
 82. Perugini, M., & Bagozzi, R. P (2004). The distinction between desires and intentions, European Journal of Social Psychology, 34 (1), 69-84.
 83. Perugini, M., & Bagozzi, R. P. (2001). The role of desires and anticipated emotions in goal‐directed behavior’s: Broadening and deepening the theory of planned behavior. British Journal of Social Psychology, 40 (1), 79-98.
 84. Pourang, A.,  ghayour baghbani, S., Rojoui, M., & Behboodi, O. (2020). The role of spiritual and commercialization in religious tourism destinations brand formation with grounded theory approach (Case study: Holy city of Mashhad). Tourism Management Studies, 15 (49), 225-254. [in Persian].
 85. Pourqorban, Sh., Refahtalab, E., & Khalat, N. (2016). The Role of Low Speed Tourism, E-Tourism and Proper Location of Accommodation and Recreation Facilities in Sustainable Development of Clean Tourism in Kish Island, 2nd International Congress on Land, Space and Clean Energy with a Focus on Natural Resources Management, Agriculture and Sustainable Development, Tehran, Co. Kian Knowledge Plan. [in Persian].
 86. Ramkissoon, H., & Uysal, M. S (2011). The effects of perceived authenticity, information search behavior, motivation and destination imagery on cultural behavioral intentions of tourists. Current Issues in Tourism, 14 (6), 537-562.
 87. Saeida Ardakani, S., Saneian, Z., & Menati, N. (2019). Measurement of the Factors Affecting the Tendency of Iranian Consumers to Buy and Consume Iranian Goods. Journal of Business Management, 11 (2), 241-258. [in Persian].
 88. Sayna Rotbei, S., & Zare Ravasan, A. (2015). Investigating the Relationships between IT Communication Tools Usage and the Youth Depression Level. Bi Management Studies, 4 (13), 115-141. [in Persian].
 89. shahrzad Mirza Abedini, SH., SalmaniM M., & Ghadiri Masooms, M. (2019). Assessment of Geomorphosites in Two Counties of Khoor-Biabanak and Tabas for Slow Tourism. Human Geography Research, 51 (2), 493-512. [in Persian].
 90. Shen, S., Guo, J., & Wu, Y. (2014). Investigating the structural relationships among authenticity, loyalty, involvement, and attitude toward world cultural heritage sites: An empirical study of Nanjing Xiao ling Tomb, China, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19 (1), 103-121.
 91. Smith, V. L., & Eadington, W. R. (Eds.) (1992). Tourism alternatives: Potentials and problems in the development of tourism. University of Pennsylvania Press.
 92. Tabatabaie nasab, S., & Abikari, M. (2015).Surveying the Effect of Cognitive Distor-tions on Negative Emotions Of Consumer Toward Brands and Their Behavioral At-titudes. Comercial strategies, 11 (4), 19-32. [in Persian].
 93. Timms, B. F., & Conway, D. (2012). Slow tourism at the Caribbean's geographical margins. Tourism Geographies, 14 (3), 396-418.
 94. Turner, J (2007). Human Emotions: A Sociological Theory, London and New York: Routledge.
 95. Wu, Peng, Shen, Si, He, Daqing & Du, Jia Tina (2017). A belief-desire-intention model for blog users' negative emotional norm compliance: Decision-making in crises. The electronic library, 35 (4), 798-821.
 96. ZandHessami, H., & Parvinchi, SH. (2014). Application of the Theory of Planned Behavior to examine consumer’s green purchase intention. Journal of Development and Transformation Management, 18 (18), 23-30. [in Persian].
 97. Zayyari, K., jamali, K., & Sadeghi, F. (2018). Providing a Sustainable Urban Tourism Model (Case Study: Lahijan City). Journal of Urban Tourism, 4 (4), 55-71. [in Persian].
 98. Ziyari, K., Oshnooei, A., & Molaei Qelichi, M. (2015). Measuring tourist satisfaction with the quality of hotel services using the CSM index Case Study: Shiraz. Journal of Urban Tourism, 1(1), 1-15. [in Persian].