بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری موردمطالعه: شهر تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

توسعه گردشگری در مقاصد به همراه اثرات مثبت اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی منفی را نیز به ارمغان آورده است. متناسب با این چالش بسیاری از مدیران مقاصد گردشگری بر مدیریت رفتارهای گردشگران تمرکز نموده‌اند. بر این اساس با توجه به نیاز به مقابله با چالش‌های مورداشاره، یا حداقل کاهش اثرات نامطلوب و تداوم جذب گردشگران، اقدامات حوزه مسئولیت اجتماعی به‌عنوان یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای سازمان‌های مدیریت حوزه گردشگری شناخته می‌شود. در این تحقیق تلاش شد تأثیر مسئولیت اجتماعی مقاصد بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری شهر تهران موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق گردشگران ورودی به شهر تهران بود. در جهت تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده‌پذیر حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه‌شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌ها نشان داد که مسئولیت اجتماعی مقاصد تأثیر مثبت و معنی‌داری بر پاسخ‌های احساسی و رفتاری گردشگران شهری (رضایت، اعتماد، وفاداری) داشته است. همچنین یافته‌ها حاکی از تأثیر مثبت و معنی‌داری رضایت و اعتماد بر وفاداری گردشگران بود. از بین متغیرهای موردتحقیق مسئولیت اجتماعی با مقدار ضریب مسیر 584/0 بیشترین تأثیر بر متغیر اعتماد داشت به‌گونه‌ای که متغیر مسئولیت اجتماعی قادر بود 34 درصد از واریانس متغیر اعتماد را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. حسنی، علی و رحیم زاده، معصومه. (1398). آینده‌نگاری صنعت گردشگری در شهر تهران. فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص. 148-135.
 2. حیدری چیانه، رحیم و احمدیان، مهدی. (1398). تحلیل روابط ساختاری تصویر مقصد، وفاداری و رضایت گردشگران در کلان‌شهر تبریز. نشریه گردشگری شهری، سال 6، شماره 4، صص. 174-157.
 3. خوش‌فر، غلامرضا. (1395). اعتماد نهادی و سرمایه‌گذاری در واحدهای گردشگری (مطالعه موردی: استان گلستان). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 5، شماره 16، صص. 70-47.
 4. زیتونلی، عبدالحمید. (1399). بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی گردشگران ورزشی در مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس. نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص. 106-79.
 5. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (۱۳۹۴). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه.
 6. عباس زاده، هادی و کرمی، کامران. (1390). سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار. فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 1، صص. 58-31.
 7. غیاثوند، احمد. (1397). تحلیل پیشرفته مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد Smart PLS. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 8. کاظمی، علی؛ غفاری، محمد؛ کنجکاو منفرد، امیررضا و تسلیمی، امین. (1394). بررسی تأثیر احساس تعلق به مقاصد گردشگری بر رضایت و وفاداری گردشگر (مطالعهٔ موردی: گردشگران خارجی سفرکرده به شهر اصفهان). برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، شماره 12، صص. 51-34.
 9. کیانی فیض‌آبادی، زهره. (1397). عوامل موثّر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت گردشگران (موردمطالعه: شهر کاشان). نشریه گردشگری شهری، سال 5، شماره 4، صص. 120-105.
 10. محمدی، مصطفی؛ میرتقیان رودسری، سیّد محمّد و ناسوتی، مهشید. (1398). ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر. نشریه گردشگری شهری، سال 6، شماره 4، صص. 31-17.
 11. محمدیان محمودجیق؛ نسیم و سلطانی هوراند، امین. (1398). تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان آنلاین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد سفر به آن. مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 14، شماره 46، صص. 244-223.
 12. نیکخواه، فرناز؛ کیانی فیض‌آبادی، زهره و نجارزاده، محمد. (1400). تأثیر تجربه گردشگری بر خاطرات، رضایتمندی و نیات رفتاری گردشگران مطالعه موردی: شهر شیراز. نشریه گردشگری شهری، سال 8، شماره 1، صص. 97-83.
 13. وثوقی، لیلا؛ یزدانی، محمدرضا و توانایی، عاطفه. (1397). ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر کرمان). نشریه گردشگری شهری، سال 5، شماره 3، صص. 31-17.
 14. Abbas zade, H., & karami, K. (2011). Social Capital and Sustainable National Security. Strategic Studies Quarterly, Vol.14, No.51, pp.31-58 (In Persian).
 15. Abubakar, A, M. (2016). Does eWOM influence destination trust and travel intention: a medical tourism perspective. Economic research-Ekonomska istraživanja, Vol. 29, No.1, pp. 598-611.
 16. Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, Vol. 28, No. 4, pp. 1115-1122.
 17. Fatma, M., Rahman, Z., & Khan, I. (2016). Measuring consumer perception of CSR in tourism industry: Scale development and validation. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol 27, No.4, pp. 39-48.
 18. Ghiasvand, A. (2018). Advanced Analysis of Structural Equation Modeling Using Smart PLS, First Edition, Tehran: Allameh Tabatabaei University Press (In Persian).
 19. Hartman, S. (2016). Towards adaptive tourism areas? A complexity perspective to examine the conditions for adaptive capacity. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 24, No. 2, pp. 299-314.
 20. Hasani, A., & rahimzadeh, M. (2019). Tehran Tourism industry foresight, Urban tourism, Vol.6, No.1, pp.135-148 (In Persian).
 21. Heydari Chianeh, R., & ahmadian, M. (2029). Analyses of structural relationships of destination image, loyalty and satisfaction of tourists in Tabriz metropolis. urban tourism, Vol.6, No.4, pp.157-174 (In Persian).
 22. Hosany, S., & Prayag, G. (2013). Patterns of tourists' emotional responses, satisfaction, and intention to recommend. Journal of Business Research, Vol. 66, No. 6, pp. 730-737.
 23. Jalilian, M. A., Danehkar, A., & Fami, H. S. A. (2012). Determination of indicators and standards for tourism impacts in protected Karaj River, Iran. Tourism Management, Vol. 33, No. 1, pp. 61-63.
 24. Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2011). The effects of nonverbal communication of employees in the family restaurant upon customers’ emotional responses and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, No. 3, pp. 542-550.
 25. Kazemi, A., Ghafari, M., Konjkav Monfared, A., & Taslimi, A. (2015). Studying the Effect of Tourism Destinations Attachment on the Satisfaction and Loyalty of Tourists (Case Study: Domestic Tourists who Visited Isfahan). Journal of Tourism Planning and Development, Vol.4, No.12, pp.34-51 (In Persian).
 26. Khoshfar, G. (2016). Institutional Trust and Investment in Tourist Units (Case Study: Golestan Province). Journal of Tourism Planning and Development, Vol.5, No.16, pp.47-70 (In Persian).
 27. Kiani feizabadi, Z. (2019). The influential factors on destination loyalty with tourists satisfaction as the mediating factor (Case study: Kashan). Urban tourism, Vol.5, No.4, pp.105-120 (In Persian).
 28. Marinao, E., Chasco, C., & Torres, E. (2012). Trust in tourist destinations. The role of local inhabitants and institutions. Academia. Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 51, pp. 27-47.
 29. Mohammadi, M., Mirtaghian Rudsari, S., & nasouti, M. (2020). Evaluation of Factors Affecting the Loyalty of Local-Cultural Events Tourists in Ramsar Tourism Destination. Urban tourism, Vol.6, No.4, pp.17-31 (In Persian).
 30. Mohammadian Mahmoudjigh, N., & Soltani Horand, A. (2019). The Impact of eWOM on Destination Trust and Intention to Travel. Tourism Management Studies, Vol.14, No.46, pp.223-244 (In Persian).
 31. Nikkhah, F., Kiani Feizabadi, Z., & Najjarzadeh, M. (2021). The Effect of Tourism Experience on Memories, Satisfaction and Behavioural Intentions of Tourists Visiting Shiraz City. Urban tourism, Vol.8, No.1, pp.83-97 (In Persian).
 32. Papadimitriou, D., Kaplanidou, K., & Apostolopoulou, A. (2018). Destination image components and word-of-mouth intentions in urban tourism: A multigroup approach. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 42, No. 4, pp. 503-527.
 33. Pardila, M. K. (2021). Pengaruh Electronic Word of Mouth, Destination Social Responsibility, Destination Image. Tourism Management Perspectives,12, No.1, pp.12-30.
 34. Pavlou, P. A., & Fygenson, M. (2006). Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the theory of planned behavior. MIS quarterly, Vol.6, No.1, pp. 115-143
 35. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2015). Research Methods in Behavioral Sciences. Second Edition, Tehran: Agah Publications (In Persian).
 36. Seetanah, B., Teeroovengadum, V., & Nunkoo, R. (2020). Destination satisfaction and revisit intention of tourists: does the quality of airport services matter?. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 44, No. 1, pp. 134-148.
 37. Sheldon, P. J., & Park, S. Y. (2011). An exploratory study of corporate social responsibility in the US travel industry. Journal of Travel Research, Vol. 50, No. 4, pp. 392-407.
 38. Smith, R. A., & Ong, J. L. T. (2015). Corporate social responsibility and the operationalization challenge for global tourism organizations. Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 20, No. 5, pp. 487-499.
 39. Su, L., & Swanson, S. R. (2017). The effect of destination social responsibility on tourist environmentally responsible behavior: Compared analysis of first-time and repeat tourists. Tourism Management, Vol. 60, No.4, pp.308-321.
 40. Su, L., Huang, S. S., & Pearce, J. (2018). How does destination social responsibility contribute to environmentally responsible behaviour? A destination resident perspective. Journal of Business Research, Vol. 86, No.1, pp. 179-189.
 41. Su, L., Lian, Q., & Huang, Y. (2020). How do tourists' attribution of destination social responsibility motives impact trust and intention to visit? The moderating role of destination reputation. Tourism Management, Vol. 77, No.4, pp. 154-187.
 42. Su, L., Wang, L., Law, R., Chen, X., & Fong, D. (2017). Influences of destination social responsibility on the relationship quality with residents and destination economic performance. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 34, No. 4, pp. 488-502.
 43. Tran, H. A. T., Hwang, Y. S., & Yu, C., & Yoo, S. J. (2018). The effect of destination social responsibility on tourists’ satisfaction: The mediating role of emotions. Sustainability, Vol. 10, No. 9, pp. 1-18.
 44. Vlachos, P. A., Theotokis, A., & Panagopoulos, N. G. (2010). Sales force reactions to corporate social responsibility: Attributions, outcomes, and the mediating role of organizational trust. Industrial Marketing Management, Vol. 39, No. 7, pp. 1207-1218.
 45. Vossoughi, L., yazdani, M., & Tavanaei, A. (2018). Assessing effect of Urban Identity on Satisfaction & loyalty of tourist (case study: Kerman). Urban tourism, Vol.5, No.3, pp.17-31 (In Persian).
 46. Wang, L., Law, R., & Hung, K.,& Guillet, B. D. (2014). Consumer trust in tourism and hospitality: A review of the literature. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 21, pp. 1-9.
 47. Wong, A. K. F., Kim, S., & Lee, S. (2022). The evolution, progress, and the future of corporate social responsibility: Comprehensive review of hospitality and tourism articles. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Vol. 23, No. 1, pp. 1-33.
 48. Yu, C., & Hwang, Y. S. (2019). Do the social responsibility efforts of the destination affect the loyalty of tourists?. Sustainability, Vol. 11, No. 7, pp. 1-19.
 49. Zeytoonli, A. (2020). Investigating the Factors Affecting the Word-of-mouth Advertising of Sports Tourists in Tourism Destination (Case Study: Gonbad Kavous City). urban tourism, Vol. 7, No. 1, pp. 89-106 (In Persian).