کلیدواژه‌ها = رویدادهای فرهنگی- بومی
ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

دوره 6، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 17-31

10.22059/jut.2018.247442.423

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی