ارزیابی عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران رویدادهای بومی- فرهنگی در مقصد گردشگری رامسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رویدادها به‌عنوان یکی از رو به رشدترین بخش‌ها و مهم‌ترین محصول گردشگری و نیز راه‌حلی برای جوان‌سازی مقصدهای گردشگری و جذب گردشگران بیشتر به آن شناخته می‌شوند. در این راستا، شناخت فرآیندی که به‌واسطه آن، یک رویداد بتواند نقش مهمی را در رضایت و وفاداری گردشگران ایفا نماید، ضرورت دارد. تحقیق حاضر باهدف شناخت و ارزیابی نقش عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به رویدادهای منتخب مقصد گردشگری رامسر صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران بازدیدکننده ازاین‌رویدادهای بودند. تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS25 و SmartPLS2 صورت پذیرفت. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ (895/0) تأیید گردید. از تحلیل عاملی تأییدی برای اطمینان از اعتبار مدل‌های اندازه‌گیری استفاده شد. نیکویی برازش مدل (GOF) برابر با 364/0 بود که نشان از اعتبار قوی مدل تحقیق داشت. بر اساس یافته‌ها، به‌جز فرضیه اول (تأثیر اصالت رویدادها بر کیفیت رویدادها)، هشتم (تأثیر کیفیت رویدادها بر ارزش رویدادها) و یازدهم (تأثیر کیفیت رویدادها بر اعتماد به رویدادها)، سایر فرضیه‌ها تأیید شدند و مشخص گردید متغیرهای مربوطه نقش مهمی را در وفاداری به رویدادهای منتخب مقصد گردشگری رامسر ایفا می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


1)   آزاده‌فر، محمدرضا (1397) طراحی بسته‌های گردشگری موسیقی، هنرهای نمایشی و موسیقی، دوره23، شماره 1، صص. 86-77.
2)    تاج‌زاده‌نمین، ابوالفضل و هاشم‌زاده، ژاله (1393) نقش جشنواره‌های موسیقی محلی در توسعه گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه، مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 26، صص. 52-25.
3)    خانی‌کهنمویی، سعیده (1393) بررسی تأثیر حس جمعی و رضایت بر وفاداری گردشگران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی (بین‌الملل)، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، گروه مدیریت، استادان راهنما: دکتر ناصر صنوبر و دکتر محمد فاریابی.
4)    رضوانی، محمدرضا؛ طیبی، صدراله؛ حاتمی‌نژاد، حسین (1392) نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد گردشگری شهری با تأکید بر مدل LQ (مورد مطالعاتی: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 2، شماره 7، صص. 163-181.
5)    رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد (1383) رویدادهای گردشگری، تنوع و مدیریت، مطالعات جهانگردی، دوره 2، شماره 5، صص. 51-27.
6)    زیاری، کرامت‌الله؛ اشنویی، امیر؛ مولایی قلیچی، محمد (1393) سنجش رضایت گردشگران از کیفیت خدمات هتلداری با استفاده از شاخص CSM (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز)، گردشگری شهری، دوره 1، شماره 1، صص. 15-1.
7)    زیاری، کرامت‌الله؛ سرخ‌کمال، کبری؛ زیاری، رضا (1394) تکنیک‌های برنامه‌ریزی گردشگری، تهران: دانشگاه تهران.
8)    مؤمنی، منصور (1387) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
9)    میرزائی، روزبه (1395) گردشگری رویداد راهکاری جهت توسعه اقتصادی پایدار در جوامع محلی، جغرافیا، سال 14، شماره 49، صص. 60-41.
10) میرزائی، روزبه و رضایی، نفیسه (1396) تحلیل عوامل انگیزشی مؤثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای مبتنی بر جامعه محلی مطالعه موردی: جشنواره گل غلتان، بخش امیرآباد، پژوهش‌های روستایی، دوره 7، شماره 1، صص. 166-139.
11) میرزائی، روزبه و رضایی، نفیسه (1396) بخش‌بندی بازار رویدادهای ویژه فرهنگی بر مبنای انگیزه‌های بازدیدکنندگان، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 7، شماره 1، صص. 114-93.
12) نظری، محسن؛ قادری، زاهد؛  فضلوی، سیّده‌فروزنده (1394) بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اجرای موفق رویدادهای فرهنگی از دیدگاه گردشگران، مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 4، صص. 720-699.
13)  Akhoondnejad, A. (2016) Tourist loyalty to a local cultural event: The case of Turkmen handicrafts festival, Tourism Management, No.52, pp.468-477.
14)  Brida, J. G. & Disegna, M. & Osti, L. (2013) the effect of authenticity on visitors' expenditure at cultural events, Current Issues in Tourism, Vol.16, No.3, pp.266-285.
15)  Brida, J. G. & Disegna, M. & Scuderi, R. (2014) segmenting visitors of cultural events: The case of Christmas Market, Expert Systems with Applications, Vol.41, No.10, pp. 4542-4553.
16)  Casteran, H. & Roederer, C. (2013) Does authenticity really affect behavior? The case of the Strasbourg Christmas Market, Tourism Management, No.36, pp.153-163.
17)  Chang, J. (2006) segmenting tourists to aboriginal cultural festivals: An example in the Rukai tribal area, Taiwan. Tourism Management, Vol.27, No.6, pp.1224-1234.
18)  Chang, S. & Gibson, H. & Sission, L. (2013) the loyalty process of residents and tourists in the festival context, Current Issues in Tourism, Vol.17, No.9, pp.783-799.
19)  Chen, Y. F. & Mo, H. E. (2012) Attendees' perspectives on the service quality of an exhibition organizer: A case study of a tourism exhibition, Tourism Management Perspectives, No.1, pp. 28-33.
20)  Cheng, J. S. & Shih, H. Y. & Chen, C. H. (2016) Festival Revisiting Intention and Quality: The Case of Taiwan's Lantern Festival, Universal Journal of Management, Vol.4, No.10, pp. 575-580.
21)  Cheon, Y. S. (2016) A Study on the Relationship among Physical Environment of Festivals, Perceived Value, Participation Satisfaction, and Festival Image, International Review of Management and Marketing, Vol.6, No.5, pp. 281-287.
22)  Chhabra, D. & Healy, R. & Sills, E. (2003) Staged authenticity and heritage tourism, Annals of Tourism Research, Vol.30, No.3, pp. 702-719.
23)  Cole, S. T. & Illum, S. F. (2006) examining the mediating role of festival visitors' satisfaction in the relationship between service quality and behavioral intentions, Journal of Vacation Marketing, Vol.12, No.2, pp.160-173.
24)  Crompton, J. L. & Love, L. L. (1995) The predictive validity of alternative approaches to evaluating quality of a festival, Journal of Travel Research, Vol.34, No.1, pp.11-24.
25)  Duran, E. & Hamarat, B. (2014) Festival attendees’ motivations: the case of International Troia Festival, International Journal of Event and Festival Management, Vol.5, No.2, pp. 146-163.
26)  Felsenstein, D. & Fleischer, A. (2003) Local festivals and tourism promotion: The role of public assistance and visitor expenditure, Journal of Travel Research, Vol.41, No.4, pp. 385-392.
27)  Garay, L. & Perez, S. M. (2017) Understanding the creation of destination images through a festival’s Twitter conversation, International Journal of Event and Festival Management, Vol.8, No.1, pp.39-54
28)  Getz, D. (2008) Event tourism: Definition, evolution, and research, Tourism Management, Vol.29, No.3, pp.403-428.
29)  Grappi, S. & Montanari, F. (2011) the role of social identification and hedonism in affecting tourist re-patronizing behaviors: the case of an Italian festival, Tourism Management, No.32, pp. 1128-1140.
30)  Gursoy, D. S. & Chen, J. & Chi, C. (2014) theoretical examination of destination loyalty formation, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.26, No.5, pp.809-827.
31)  Gursoy, D. & Spangenberg, E. R. & Rutherford, D. G. (2006) The hedonic and utilitarian dimensions of attendees' attitudes toward festivals, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol.30, No.3, pp.279-294.
32)  Halpenny, E. A. & Kulczycki, C. & Moghimehfar, F. (2016) Factors effecting destination and event loyalty: examining the sustainability of a recurrent small scale running event at Banff National Park, Journal of Sport & Tourism, Vol.20, No.3-4, pp. 233-262.
33)  Hauptfleisch, T. & Lev-Aladgem, S. & Martin, J. & Willmar S. & Schoenmakers, H. (2007) Festivalising: theatrical events, politics and culture, Rodopi, UK.
34)  Hernandez-Mogollon, J. M. & Duarte, P. A. & Folgado-Fernández, J. A. (2017) The contribution of cultural events to the formation of the cognitive and affective images of a tourist destination, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, pp.170-178
35)  Higgins-Desbiolles, F. (2017) Event tourism and event imposition: A critical case study from Kangaroo Island, South Australia, Tourism Management, No.64, pp.73-86.
36)  Huang, S. & Lee, I. S. (2015) Motivations for attending a multicultural festival: visitor ethnicity matters, Anatolia, Vol.26, No.1, pp.92-95.
37)  Hussein, A. S. (2016) How Event Awareness, Event Quality and Event Image Creates Visitor Revisit Intention?: A Lesson from Car free Day Event, Procedia Economics and Finance, No.35, pp.396-400.
38)  Jafari, J. (2002) Encyclopedia of tourism, Routledge, London.
39)  Kaplanidou, K. (2007) Affective event and destination image: Their influence on Olympic travelers' behavioral intentions, Event Management, Vol.10, No.2-3, pp.159-173.
40)  Kim, H. & Jamal, T. (2007) Touristic quest for existential authenticity, Annals of Tourism Research, Vol.34, No.1, pp.181-201.
41)  Kim, H. & Borges, M. C. & Chon, J. (2006) Impacts of environmental values on tourism motivation: the case of FICA, Brazil, Tourism Management, No.27, pp.957-967.
42)  Kim, J. H. & Ritchie, J. R. B. & McCormick, B. (2012) Development of a Scale to Measure Memorable Tourism Experiences, Journal of Travel Research, Vol.51, No.1, pp. 12-25.
43)  Kim, J. H. (2014) the antecedents of memorable tourism experiences: The development of a scale to measure the destination attributes associated with memorable experiences, Tourism management, No.44, pp.34-45.
44)  Kim, Y. H. & Kim, M. & Goh, B. K. (2011) an examination of food tourist's behavior: using the modified theory of reasoned action, Tourism Management, No.32, pp.1159-1165.
45)  Lee, J. S. & Back, K. J. (2008) Attendee-based brand equity, Tourism Management, No. 29, pp.331-344.
46)  Lee, J. S. & Lee, C. K. & Choi, Y. (2011) examine the role of emotional and functional values in festival evaluation, Journal of Travel Research, Vol.50, No.6, pp.685-696.
47)  Lee, J. (2014) Visitors' emotional responses to the festival environment, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.31, No.1, pp.114-131.
48)  Manthiou, A. & Kang, J. & Chiang, L. & Tang, L. (2016) Investigating the effects of memorable experiences: An extended model of script theory, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.33, No.3, pp.362-379.
49)  Manthiou, A. & Lee, S. & Tang, L. & Chiang, L. (2014) the experi-ence economy approach to festival marketing: Vivid memory and attendee loyalty, Journal of Services Marketing, Vol.28, No.1, pp.22-35.
50)  Mason, M. C. & Paggiaro, A. (2012) investigating the role of festival scape in culinary tourism: the case of food and wine events, Tourism Management, Vol.33, No.6, pp.1329-1336.
51)  Matheson, C. M. & Rimmer, R. & Tinsley, R. (2014) Spiritual attitudes and visitor motivations at the Beltane Fire Festival, Edinburgh, Tourism Management, No.44, pp.16-33.
52)  McDowall, S. (2010) A comparison between Thai residents and non-residents in their motivations, performance evaluations, and overall satisfaction with a domestic festival, Journal of Vacation Marketing, Vol.16, No.3, pp.217-233.
53)  Mohi, Z. & Wu, H. C. J. & Wong, W. C. J. (2013) A study of food festival loyalty, Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, Vol.5, No.2, pp.30-43.
54)  Papadimitriou, D. (2013) Service quality components as antecedents of satisfaction and behavioral intentions: The case of a Greek carnival festival, Journal of Convention & Event Tourism, Vo1.4, No.1, pp. 42-64.
55)  Picard, D. & Robinson, M. (2006) Festivals, Tourism and Social Change: Remaking Worlds, Channel View Publications, Toronto.
56)  Pizam, A. (2010) creating memorable experiences, International Journal of Hospitality Management, Vol.29, No.3, pp.34-43.
57)  Ramkissoon, H. & Uysal, M. (2014) Authenticity as a value co-creator of tourism experiences, In Creating experience value in tourism, Prebensen, N. K., Chen, J. S., Uysal, M., Monash University, Melbourne, Australia.
58)  Rigatti-Luchini, S. & Mason, M. C. (2010) An empirical assessment of the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in food events, International Journal of Event Management Research, Vol.5, No.1, pp.46-61.
59)  Rivera, M. & Semrad, K. & Croes, R. (2015) The five E’s in festival experience in the context of Gen Y: Evidence from a small island destination, Revista Espanola de Investigación de Marketing ESIC, No.19, pp.95-106.
60)  Robinson, R. N. S. & Clifford, C. (2012) Authenticity and festival food service experiences, Annals of Tourism Research, Vol.39, No.2, pp.571-600.
61)  Savinovic, A. & Kim, S. & Long, P. (2012) Audience Members’ Motivation, Satisfaction, and Intention to Re-visit an Ethnic Minority Cultural Festival, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.29, No.7, pp.682-694.
62)  Shen, S. (2014) Intention to revisit traditional folk events: a case study of Qinhuai Lantern Festival, China, International Journal of Tourism Research, Vol.16, No.5, pp.513-520.
63)  Song, H. J. & Lee, C. K. & Kim, M. & Bendle, L. J. & Shin, C. Y. (2014) Investigating relationships among festival quality, satisfaction, trust, and support: the case of an oriental medicine festival, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.31, No.2, pp.211-228.
64)  Sung Moon, K. & Kim, M. & Jaeko, Y. & Connaughton, D. P. & Hak Lee, J. (2011) The influence of consumer's event quality perception on destination image, Managing Service Quality: An International Journal, Vol.21, No.3, pp.287-303.
65)  Tuned Global.  (2016) How festivals use technology to create authentic music experiences, Retrieved April 2, 2017, on the World Wide Web: www.tunedglobal.com/topic/innovation-technology-in-music
66)  Tung, V. W. S. & Ritchie, J. R. B. (2011) Exploring the Essence of Memorable Tourism Experiences, Annals of Tourism Research, Vol.38, No.4, pp.1367-1386.
67)  Tung, V. W. S., Lin, P., Zhang, H. Q. & Zhao, A., (2016) A framework of memory management and tourism experiences, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 7, No. 24, PP. 853-866.
68)  Van Aalst, I. & van Melik, R., 2012, City festivals and urban development: does place matter?, European Urban and Regional Studies, No. 19, PP. 195-206.
69)  Veres, D., Clark, H. & Golbourne, G., 2008, increasing the contribution of special events to Niagara's tourism industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 3, PP. 313-318.
70)  Wang, L., Law, R., Hung, K. & Guillet, B. D., 2014, Consumer trust in tourism and hospitality: a review of the literature. Journal of Hospitality and Tourism Management, No. 21, PP. 1-9.
71)  Weber, K. & Ali-Knight, J., 2012, Events and festivals in Asia and the Middle East North Africa (MENA) region, International Journal of Event and Festival Management, Vol. 3, No. 1, PP. 4-8.
72)  Wilson, J., Arshed, N., Shaw, E. & Pret, T., 2016, Expanding the Domain of Festival Research: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews, Vol. 19, No. 2, PP. 1-19.
73)  Wong, J., Wu, H. C. & Cheng, C. C., 2014, An Empirical Analysis of Synthesizing the Effects of Festival Quality, Emotion, Festival Image and Festival Satisfaction on Festival Loyalty: A Case Study of Macau Food Festival, International Journal of Tourism Research, Vol. 17, No. 16, PP. 521-536.
74)  Wu, H. C., Wong, J. W. C. & Cheng, C. C., 2014, an empirical study of behavioral intentions in the food festival: the case of Macau, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 19, No. 11, PP. 1278-1305.
75)  Yang, J., Yingkang, Y. & Cen, J., 2011, Festival tourists' emotion, perceived value, and behavioral intentions: a test of the moderating effect of festival scape. Journal of Convention & Event Tourism, Vol. 12, No. 1, PP. 25-44.
76)  Yoon, Y. S., Lee, J.S. & Lee, C. K., 2010, Measuring festival quality and value affecting visitors' satisfaction and loyalty using a structural approach, International Journal of Hospitality Management, No. 29, PP. 335-342.