دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-174 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

6. گردشگری بازتابی از زیست جهان شهری در دنیای مدرن

صفحه 95-110

10.22059/jut.2020.269120.563

یونس نوربخش؛ عبدالحسین کلانتری؛ احسان فرهادی


8. اولویت‌بندی ذی‌نفعان گردشگری مذهبی کلان‌شهر مشهد

صفحه 129-143

10.22059/jut.2020.244833.402

علی رضایی مقدم؛ ابوالفضل مشکینی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 1-174 پاییز 1398، صفحه 1-166 تابستان 1398، صفحه 1-161 بهار 1398، صفحه 1-167