دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-167 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تاکید بر وفاداری ذینفعان

صفحه 47-66

10.22059/jut.2018.256476.474

محمد حسن نسیمی؛ علی اکبر رضایی؛ حسین وظیغه دوست؛ سید رضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیز آبادی فرهانی