طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با تاکید بر وفاداری ذینفعان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیارمدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور طراحی مدل آمیخته بازاریابی گردشگری با رویکرد وفاداری ذینفعان در کلان شهر تهران انجام پذیرفت. بر هیمن اساس محقق به دنبال پاسخ به این سوال ها می‌باشد که: آمیخته بازاریابی گردشگری شامل چه ابعادی بوده و آیا ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری بر وفاداری ذینفعان تاثیر دارد؟.روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی تأییدی است. جامعه آماری در بخش کیفی و کمی شامل کلیه افراد فعال در حوزه گردشگری می باشند. روش نمونه گیری طبقه ای و تعیین حجم نمونه بر اساس اصل اشباع و حجم نمونه در بخش کمی 384 نفر و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار ابزارگردآوری داده ها، از اعتبار محتوا و شاخص لاوشه و اعتبار صوری و اعتبار سازه(تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) شامل آزمون Kmo، بارتلت استفاده شده است. برای تعیین پایایی مدل از دو معیار پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ و از شاخصهای روایی همگرا (Ave) و روایی واگرا و از نرم افزارهای آماری Smart-PLS و 22 Spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت مدل از سه معیار ، ، Gofاستفاده شده است. نتایج پژوهش مدل نهایی را در 8 بعد آمیخته بازاریابی گردشگری شامل(محصول، قیمت، ترویج، مکان، شواهد فیزیکی، بهروه وری و کیفیت، افراد و فرآیند) مورد تأیید قرار داد. نتایح تحقیق نشان‌ می دهد بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری نگرشی و همچنین بین ابعاد آمیخته بازاریابی گردشگری و وفاداری رفتاری رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. در ضمن رابطه مثبت و معنی‌دار بین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری ذینفعان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1)      جوانمرد، حبیب اله و سلطان‌زاده، علی‌اکبر (1388) بررسی ویژگی‌های برند اینترنتی و وب‌سایت‌ها و تأثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت)، نشریه پژوهش‌نامه بازرگانی، زمستان 1388، دوره 14، شماره 53، صص. 256- 225.
2)      جهانیان، سید مهدی و صالحی، محمود (1394) استخراج مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی اینترنتی: یک طرح پژوهش ترکیبی، نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، پاییز 1394، دوره 19، شماره 3، صص. 81-61.
3)      درخشان، الهام؛ کرمی، فریبا؛ صفایی، امید (1396) رهیافتی بر بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهری با استفاده از مدل سروکوال (مطالعه موردی: شهر یاسوج)، گردشگری شهری، بهار 1396، دوره 4، شماره 1، صص. 28 –15.
4)      رسول‌زاده اقدم، صمد (1395) فرصت‌ها و محدودیت‌های صنعت گردشگری در ایران، مجله مطالعات جامعه‌شناسی، بهار 1395، دوره 9، شماره 30، صص80-63.
5)      سلماسی، رسول و صادق فیضی، جعفر (1395) بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان وفادار به کمک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی: موسسه مالی اعتباری کوثر)، دو فصلنامه مدیریت زنجیره ارزش، زمستان 1395، دوره 1، شماره 4، صص. 52-39.
6)      فرزین فر، زهره؛ اردکانی، سعید؛ نادری بنی، محمود (1395) تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، تابستان 1395، دوره 11، شماره 33، صص. 83-63.
7)      فاخر، حسنعلی و حسینی گل‌افشانی، سید احمد (1396) بررسی رابطه بین شاخص‌های ذهنی مبتنی بر درک و نگرش جامعه محلی و بهبود کیفیت صنعت گردشگری (موردمطالعه: استان البرز)، نشریه گردشگری شهری، زمستان 1396، دوره 4، شماره 4، صص. 106 –91.
8)      قنبری، ابوالفضل و هاشمی امین، سمیرا (1394) کاربرد آمیخته بازاریابی در گردشگری پایدار با تأکید بر مدل آمیخته بازاریابی گردشگری پایدار، اولین کنفرانس بین‌المللی هنر، صنایع‌دستی و گردشگری،24 آذرماه 1394، موسسه علوم و فناوری خوارزمی صص. 65-50.
9)      کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری (1386) اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ هشتم، اصفهان: نشر آموخته.
10)   کاتلر، فیلیپ. (1389) تجزیه‌وتحلیل برنامه‌ریزی اجرا و کنترل، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ ششم، اصفهان: نشر آموخته.
11)   لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن (1385) اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ چهارم، اصفهان: نشر آموخته.
12)   لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن (1390) اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه ابوالفضل تاج‌زاده، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
13)   محرم زاده، مهرداد و اکبری، روناک (1392) ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ‌های حرفه‌ای فوتبال و والیبال ایران، فصلنامه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، بهار 1392، دوره 1، شماره 4، صص. 78-71.
14)   محمدی، حسین و برات زاده، امین (1392) تأثیر شوک‌های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران، نشریه اقتصاد انرژی ایران، تابستان 1392، دوره 2، شماره 7، صص. 145-129.
15)   مرادپور، نبی؛ تقوی زیروانی، اسماعیل؛ قربانی، حمید (1396) بررسی تأثیر شاخص‌های پیاده مداری بر توسعه گردشگری پیاده شهری (نمونه موردی: شهر خرم‌آباد)، نشریه گردشگری شهری، تابستان 1396، دوره 2، شماره 2، صص112-99.
16)   مرکز آمار ایران (1395) سالنامه آماری کشور.
17)   معصومی، لیلا (1394). بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب مدل آمیخته بازاریابی مدل P7، مجله گنجینه اسناد، تابستان 1394، سال 5، شماره 98، صص. 119-100.
18)   معماری، ژاله؛ خبیری، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ یداللهی فارسی، جهانگیر (1387) مدل‌سازی آمیخته بازاریابی صنعت ورزش کشور، فصلنامه حرکت، بهار 1387، سال 7، شماره 35، صص. 67-47.
19)   هدایتی مقدم، زهرا (1389) نقش امنیت در توسعه گردشگری، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، بهار 1389، سال 4، شماره 8، صص. 110-97.
20) Anisimova, T.A. (2007) The Effects of Corporate Brand Attributes on Attitudinal and Behavioural Consumer Loyalty, The Journal of Consumer Marketing,Vol.24, No.7, pp.395- 405.
21)  Aydemir, Mesut E. & Özkeskinb, Emre. & Aydın, Akkurt Ayşe. (2015) A theoretical framework on open and distance learning, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.174, pp.1750–1757.
22) Baloglu, S. (2002) Dimensions of Customer Loyalty: Separating Friends from Well Wishers,Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly,Vol.43, pp.47-59.
23)  Bennett, Anthony. (1997) The five v, s - a buyer perspective of the marketing, Journal of Marketing Intelligence and Planning, Vol.15, No.3, pp.151-156.
24)  Borden, N. H. (1964) The concept of marketing mix, Journal of Advertising Research, Vol.4, pp.2-7.
25) Booms, B. & Bitner, M. J. (1981) Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, Marketing of Services, James H. Donnelly and William R. George, eds. Chicago: American Marketing Association, pp.47-51.
26)  Clottey.T.A. & Collier, D.A. & Stodnick, M. (2008) Drivers of Customer Loyalty in a Retail Store Environment, Journal of Service Science, Vol.1, No.1, pp.35-48.
27)  Diez Pisonero, R. (2015) Brand City and Geomarketing: How to Promote a Destination in the Global Tourist Competition, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3, No.14, pp.103-113.
28)  Doaa, Salman. & Yasser, Tawfik. & Mohamed, Samy. & Andrés, Artal-Tur. (2017) A new marketing mix model to rescue the hospitality industry: Evidence from Egypt after the Arab Spring, Future Business Journal, Vol.3, pp.47- 69.
29)  Evans, M. & Jamal, A. & Foxall, G. (2009) Consumer behavior (2 ed.), England: John Wiley and Sons.
30)  Gronroos, Christian. (1997) marketing mix to relationship marketing, Journal of Mnagement Decision, Vol.35, No.4, pp.322-339.
31)  Huber, F. & Vogel, J. & Meyer, F. (2009) When Brands Get Branded, Journal of Business Research, Vol.9, No.1, pp.127-130.
32)  Irna, Azzadina. & Aulia, Nurul Huda. & Corinthias Pamatang, Morgana Sianipar. (2012) Understanding Relationship between Personality Types, Marketing-mix Factors, and Purchasing Decisions, Procedia- Social and Behavioral Sciences,Vol 65, No 3, pp.352-35.
33)  Kandampully, J. & Menguc, B. (2004) Managerial practices to sustain service quality: An empirical investigation of New Zealand service firms, Marketing Intelligence Planning, Vol.78, pp.175-184.
34)  Kim, Ji –Hern. & Hyun, Yong J. (2011) A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in the IT software sector, Industrial Marketing Management,Vol.40, pp.424–438.
35)  Kotler, P. & Keller, K.L (2006) Marketing Management, New York: Pearson Education.
36)  Kotler, P. & Gertner, D. (2002) Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective, The Journal of Brand Management, Vol.9, No.4, pp. 249-261.
37)  Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, Vol.30, pp.607-610.
38)  Laimer, P. & Juergen, W. (2009) Portfolio analysis as a strategic tool for tourism policy, Tourism Review, Vol.64, No.1, pp.17-31.
39)  Lee, M. C. & Hwan, I. S. (2005) Relationship among Service Quality, Customer Satisfaction and Profitability in the Taiwanese Banking Industry, International Journal of Management, Vol.22, pp.635-648.
40)  Li, X. (2010) Loyalty Regardless of Brands? Examining Three Nonperformance Effects on Brand Loyalty in a Tourism context, Journal of Travel Research, Vol.49, No.3, pp.323– 336.
41)  Lovelock, C. & Wright, L. (1999) Principle of Marketing and Management, New Jersey: principle Hall.
42)  Mc Carthy, J. (2001) Basic Marketing: A managerial approach, Irwin, Homewood Il.
43)  Nicholas, J. (1998) Marketing and promotion of library services, Library and informa- tion services in astronomy III ASP conference service, Vol.153, pp.301-304.
44)  Noo-urai, Nitchakarn. & Jaroenwisan, Kaedsiri. (2017) The Sustainability Marketing Mix for Thai Senior Tourism, International Journal Social Sciences and Management, Vol.4, No.2, pp.80-89.
45)  Stylidis, D. & Shani, A. & Belhassen, Y. (2017) Testing an Integrated Destination Image Model across Residents and Tourists, Tourism Management, Vol.58, pp. 184-194.
46)  Shawn, S. & Rosenberger, P. J. (2014) The influence of involvement, following sport and fan identification on fan loyalty: an Australian perspective, International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol.13, No.3, pp. 220-234.
47)  Subir, B.  & Martell, M. (2007) Does attitudinal loyalty influence behavioral loyalty? A theoretical and empirical study, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.14, No.1, pp.34-44.
48)  Reichheld, F.F. (2003) The one number you need to grow, Harvard Business Review, Vol.81, No.12, pp.46-54.
49)  UNESCO. (2015) Properties inscribed on the World Heritage List: Iran. Retrieved from, http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir on 19/06/2015.
50)  UNWTO (2013) world tourism barometer, committed tourism, travel and the millennium development goals.
51)  Veloutsou, Cleopatra. (2009) Brand relationships through brand reputation and brand tribalism, Journal of Business Research, Vol.62, No.3, pp.314-322.
52)  World Economic Forum. (2015) The Travel & Toursim Competitiveness Report 2015. Retrieved from http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitivenessreport- 2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking- 19/06/2015.
53)  World Economic Forum. (2017) The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, Committed to Improving the Stste of the World, pp.1-387.
54)  Xinyan, Z. & Haiyan, S. & George, H. (2009) Tourism Supply Chain Management: A New Research Agenda, Tourism Management, Vol.30, No.3, pp.345-358.