دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-161 

مقاله مستخرج از پایان نامه

1. سنجش ظرفیت‌های‌‌ گردشگری خلاق در کلان‌شهر تبریز

صفحه 1-13

10.22059/jut.2018.253316.461

فرشته دوستی؛ محمد حسن زال؛ مهدی رمضان زاده


علمی - پژوهشی مستقل

3. واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی

صفحه 33-43

10.22059/jut.2018.252788.456

ایرج تیموری؛ هادی حکیمی؛ محمدعلی کوشش وطن؛ فاطمه دولتی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

9. ارزیابی ارتباط فضایی در عناصر گردشگری کلان‌شهر تهران مطالعه موردی: مناطق 1 و 12

صفحه 133-150

10.22059/jut.2019.274520.604

مرضیه خیرخواه؛ صفر قائدرحمتی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ ناصر رضائی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 1-174 پاییز 1398، صفحه 1-166 تابستان 1398، صفحه 1-161 بهار 1398، صفحه 1-167