واکاوی نقش تصویر ذهنی گردشگران از برند بر شهرت مقصد گردشگری مطالعه موردی: شهر یزد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد، یزد ، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا در دنیا مطرح است. یکی از راهبردهای توصیه‌شده توسط متخصصان بازاریابی برای جذب سهم بیشتر بازار، ایجاد یک برند قدرتمند می‌باشد. در این راستا افزایش شهرت برند را می‌توان به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به این هدف توصیه کرد. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر تصویر ذهنی گردشگران خارجی از برند مقصد گردشگری بر شهرت آن است. به این منظور ابتدا ابعاد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری شناسایی و سپس تأثیر این ابعاد بر شهرت مقصد گردشگری موردبررسی قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در فروردین‌ماه سال 1396 به شهر یزد سفرکرده‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 300 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسشنامه استفاده‌شده است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج پژوهش نشانمی‌دهد تصویر ذهنی برند مقصد گردشگری از سه بعد تشکیل‌شده است که شامل تصویر ذهنی عاطفی، شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تصویر ذهنی عاطفی و شناختی از برند مقصد گردشگری تأثیر معنی‌داری بر تصویر ذهنی رفتاری از برند مقصد گردشگری دارد. ضریب t برای این دو فرضیه برابر با 96/14 و 87/13 است. همچنین ضریب t برای فرضیه 3، 4 و 5 برابر با 11/2، 25/2 و 83/3 محاسبه گردید. بنابراین، می‌توان گفت که تصویر ذهنی عاطفی، شناختی و رفتاری از برند مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معنی‌داری بر شهرت مقصد گردشگری دارند.

کلیدواژه‌ها


1)      حقیقی، محمد؛ علوی، محمدرضا؛ صرافی، امیر (1386) ارائه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک، دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79، صص. 32-15.
2)      سمیعی نصر، محمود؛ علوی، سید مسلم؛ نجفی سیاهرودی، مهدی (1390) بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب برند از جانب مشتریان با استفاده از روش تحلیل عاملی، مجله مدیریت بازاریابی، دوره 6، شماره 10، صص. 64-47.
3)      شمس‌الدینی، علی؛ امینی، زهرا؛ پیروزی، الناز؛ رضایی، مریم (1395) برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان کازرون با استفاده از روش‌های سوات و باتلر، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره 6، شماره 22، صص. 25-42.
4)      طباطبایی نسب، سید محمد؛ ماه آور پور، فهیمه، (1396) مدل‌سازی ساختاری عوامل مؤثر بر شهرت مقصد گردشگری و تأثیر آن بر ارزش ویژه برند مقصد، گردشگری شهری، دوره 4، شماره 1، صص. 86-71.
5)      عزیزی، شهریار؛ جمالی کاپک، شهرام؛ رضایی، مرتضی (1391) بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 2، شماره 4، صص. 81-63.
6)      عماری، حسین و زنده‌دل، احمد (1391) ارزیابی تأثیر واسطه‌ای تصویر ذهنی برند روی شکل‌گیری ارزش ویژه برند، مجله فراسوی مدیریت، دوره 5، شماره 20، صص. 78-59.
7)      منصوری مؤید، فرشته و سلیمانی، سمیرا (1391) ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 7، شماره 18، صص. 110-93.
8)     Aaker, David. (1991) Managing Brand Equity, New York, N.Y: The Free Press.
9)     Artigas, Enrique Marinao. & Chasco, Coro.  & Pozo, Victor Valencia. (2015) Benefit Perceived by Tourists. Role of the Hospitality Offered by the Tourist Destination, International Journal of Business and Social Science, Vol.6, No.2, pp.53-64.
10) Balmer, John M.T. & Powell, Shaun M. & Stephen A. (2011) Explicating ethical corporate marketing. Insights from the BP Deep Water Horizon catastrophe: The ethical brand that exploded and then imploded, Journal of Business Ethics, Vol.102, No.1, pp.1–14.
11) Beristain, Jose Juan. & Zorrilla, Pilar. (2011) The Relationship between Store Image and Store Brand Equity: A Conceptual Framework and Evidence from Hypermarkets, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.18, No.8, pp.562–574.
12) Cai, Liping A. (2002) Cooperative Branding for Rural Destinations, Annals of Tourism Research, Vol.29, No.3, pp. 720-742.
13) Camarero Carmen. & Garrido, María Jose. & Vicente, Eva. (2010) Components of Art Exhibition Brand Equity for Internal and External Visitors, Tourism Management, Vol.5, No.1, pp.495–504.
14) Chi, Christina. & Qu, Hailin. (2007) Examining the Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Integrated Approach. Tourism Management, Vol.29, No.11, pp.624–636.
15) De Chernatony, Leslie. (2001) A model for strategically building brands. Brand Management, Vol.9, No.1, pp.21–44.
16) Faircloth, James B. & Capella,  Louis M.  & Alford,  Bruce L. (2001) The Effect of Brand Attitude and Brand, Image on Brand Equity, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 9, No.3, pp.61-75.
17) Fombrun, Charles. & Gardberg, Naomi A. & Sever, Joy Marie. (1999) The Reputation Quotient: A multi-stakeholder measure of corporate reputation, The Journal of Brand Management, Vol.7, No.4, pp.241-255.
18) Foroudi, Pantea. & Melewar, Suraksha. & Gupta, Suraksha. (2014) Linking corporate logo, corporate image, and reputation: an examination of consumer perceptions in the financial setting, Journal of Business Research, Vol.67, No.4, pp.2269–2281.
19) Gomez, Mar. & Lopez, Carmen. & Molina, Arturo. (2015) A model of tourism destination brand equity: The case of wine tourism destinations in Spain, Tourism Management, Vol. 51, No.1, pp.210-222.
20) Graeff, Timothy R. (1996) Using promotional messages to manage the effects of brand and self-image on brand evaluations, Journal of Consumer Marketing, Vol.13, No.3, pp.4-18.
21) Hanington, Terry. (2004) How to Measure and Manage your Corporate Reputation, Aldershot: Gower Publishing Company.
22) Herbig, Paul. & Milewicz, John. (1995) The relationship of reputation and credibility to brand success, Journal of Consumer Marketing, Vol. 12, No. 4, pp. 5-10.
23) Hsieh, An‐Tien. & Li, Chung‐Kai. (2008) The moderating effect of brand Image on public relations perception and customer loyalty, Marketing Intelligence and Planning, Vol.26, No.1, pp.26-42.
24) Jekanowski, Mark D. & Binkley, James K. & Eales, James. (2001) Convenience, Accessibility, and the Demand for Fast Food, Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol.26, No.1, pp.58-74.
25) Keller, Kevin Lane. (1993) Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-based Brand Equity, Journal of Marketing, Vol.57, No.1, pp.1–22.
26) Kline, Rex B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
27) Konecnik, Maja. & Gartner, William. (2007) Customer-based Brand Equity for a Destination, Annals of Tourism Research, Vol.34, No.2, pp.400–421.
28) Kuenzel, Sven. & Halliday, Sue Vaux. (2010) The Chain of Effects from Reputation and Brand Personality Congruence to Brand loyalty: The Role of Brand Identification, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 18, No.3, pp.167-176.
29) Laforet, Sylvie. & Saunders,  John. (2005) Managing Brand Portfolios: How Strategies Have Changed, Journal of Advertising Research, Vol.45, No.3, pp.314-327.
30) Lin, Chung-Hsien. & Morais, Duarte B. & Kerstetter, Deborah L. & Hou, Jing-Shoung. (2007) Examining the Role of Cognitive and Affective Image in Predicting Choice Across Natural, Developed, and Theme-Park Destinations, Journal of Travel Research, Vol.46, No.2, pp.175-184.
31) Mandelli, Andreina. & Cantoni, Lorenzo. (2010) Social Media Impact on Corporate Reputation: Proposing a New Methodological Approach, Quadernos de Information, Fall.
32) Marchiori, Elena. (2012) Destination Reputation in Online Media: Covered Topics and Perceived Online Dominant Opinion, Ph.D. Thesis of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Universitàdella Svizzeraitaliana.
33) Monfared, Amirreza. & Fathi, Saeid. & Ranjbarian, Bahram. (2017) Perceived risks of individual investors in the capital market: the antecedences and consequences, International Journal of Business Innovation and Research, Vol.14, No.2, pp.259-278.
34) Namkunga, Young. & Jang, SooCheong. (2013) Effects of Restaurant Green Practices on Brand Equity Formation: Do Green Practices Really Matter? International Journal of Hospitality Management, Vol.33, No.12, pp.85–95.
35) Omar, Maktoba. & Williams, Robert L. & Lingelbach, David. (2009) Global Brand Market-entry Strategy to Manage Corporate Reputation, Journal of Product and Brand Management, Vol.18, No.3, pp.177-187.
36) Page, Graham. & Fearn, Helen. (2005) Corporate Reputation: What do Consumers Really Care About? Journal of Advertising Research, Vol.45, No.3, pp.305-313.
37) Passow, Tanja. & Fehlmann, Rolf. & Grahlow, Heike. (2005) Country reputation-from measurement to management: the case of Liechtenstein, Corporate Reputation Review, Vol.7, No.4, pp.309-326.
38) Pike, Steven. (2007) Consumer-Based Brand Equity for Destinations: Practical DMO Performance Measures, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.22, No.1, pp.51-65.