سنجش ظرفیت‌های‌‌ گردشگری خلاق در کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

گردشگران امروزی از تکرار خسته شده‌اند و به دنبال تجربه و لمس حس تازگی هستند. فعالیت‌های مربوط به گردشگری خلاق به گردشگران اجازه می‌دهد که به کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهارت‌های محلی، سنت‌ها و کیفیت‌های منحصربه‌فرد مکان‌های مورد بازدید بپردازند. شهرهای امروزی در حال تغییر هستند و همواره ناظر تبدیل شهرهای مدرن به شهرهای خلاق در کشورهای توسعه‌یافته هستیم. مسئولین این شهرها به خلاقیت به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد شهری و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی می‌نگرند و درصدد هستند که با توسعه خلاقیت به پویایی اقتصاد و حفظ فرهنگ و سنن­شان در عرصه جهانی‌شدن کمک وافری نمایند. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و متغیرهای مربوط به خلاقیت از ادبیات پژوهشی این حوزه گردآوری‌ ودر همین راستا پرسشنامه‌ای تنظیم گردیده است. پرسشنامه تائید شده در بین 60 کارشناس امر گردشگری این شهر بر اساس روش نمونه‌گیری گلوله برفی توزیع‌شده است. درنهایت از بین 29 متغیر، پنج عامل کیفیت زندگی، استعداد خلاق، اعتماد اجتماعی، محیطِ آموزنده و محدودیت‌های توسعه گردشگری خلاق استخراج گردید. نتایج نشان می‌دهد از دیدگاه کارشناسان، این شهر نه‌تنها دارای ظرفیت گردشگری خلاق می‌باشد بلکه با سرمایه‌گذاری در امور فرهنگی و غنای فضای شهری می‌تواند در کنار تبدیل‌شدن به مکانی برای جذب طبقه خلاق، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی را پرورش داده و سرانجام به شهر خلاق تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


1)      بیکی، پریسا و تردست، زهرا (1397) ارزیابی کیفیت اجزای مقاصد گردشگری شهری از جنبه مدیریت مقصد (مطالعه موردی: شهر توس، خراسان رضوی)، نشریه گردشگری شهری، بهار 1397، دوره 5، شماره 1، صص.68-53.
2)      خاماچی، بهروز (1389) شهر من تبریز، چاپ اول، تبریز: انتشارات ندای شمس.
3)      دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان شرقی (1392) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ شهرستان تبریز، استانداری آذربایجان شرقی، صص. 1-554.
4)      زیاری، کرامت الله؛ جمالی، کیوان؛ صادقی، فرشید (1396) ارائه الگوی توسعه پایدار گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر لاهیجان)، نشریه گردشگری شهری، زمستان 1396، دوره 4، شماره 4، صص.71-55.
5)      شفیعی، زاهد؛ فرخیان، فیروزه؛ میرقدر، لیلا (1393) اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی با رویکرد توسعه گردشگری، فصلنامه جغرافیا، زمستان 1394، شماره 43، صص. 277-251.
6)      قورچی، مرتضی؛ رحیمی، محمد؛ مرد علی، محمد؛ داها، الهام؛ فلاح‌زاده، عبدالرسول (1392) شهر خلاق (مبانی نظری و شاخص‌ها)، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، تابستان 1392، شماره 196، صص. 36-9.
 7)     Campbell, Catorina. (2010) Creative Tourism Providing a Competitive Edge, Publisher: Visit Britain.
8)     Cueto-Pedrotti, Florencia. (2012) Concept Design_An Innovative Approach to Learning: the Case of Saint James’s Way as a Playground for Meaningful Learning Experiences, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, pp.25-40.
9)     Den Dekker, Teun. & Tabbers, Marcel. (2012) From Creative Crowds to Creative Tourism: A Search for Creative Tourism in Small and Medium Sized Cities, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, No.2, pp.129-142.
10) Florida, Richards. (2002) the Rise of the Creative Class, and How It Is Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Publisher New York Times.
11) Gordin, Valery. & Matetskaya, Marina. (2012) Creative Tourism in Saint Petersburg: the State of the Art, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, No.2, pp.55-68.
12)  Hull, John S. & Sassenberg, Ulrike. (2012) Creating New Cultural Visitor Experiences on Islands: Challenges and Opportunities, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol.4, No.26, pp.91-110.
13) Kunzmann, Klaus. (2004) Culture, Creativity and Spatial Planning, Town planning review, Vol.75, No.4, pp.383-404.
14)  Landry, Charles. & Hyams, Jonathan. (2012) the Creative City Index: Measuring the Pulse of the City, Publisher Comedia.
15)  Raymond, Crispin. (2007) Creative Tourism New Zealand: The Practical Challenges of Developing Creative Tourism, Tourism, creativity and development, Vol.37, pp.145-157.
16) Richards, Greg. (1999) Culture, Crafts and Tourism: A Vital Relationship, Developing and Marketing Crafts Tourism Journal,  pp.10-37.
17) Richards, Greg. (2000) World Culture and Heritage and Tourism, Tourism Recreation Research, Vol.25, No.1, pp.9-18.
18) Richards, Greg. (2011) Tourism Development Trajectories: From Culture to Creativity?, Tourism & Management Studies, Vol.6, pp.9-15.
19) Sasaki, Masayuki. (2010) Urban Regeneration Through Cultural Creativity and Social Inclusion: Rethinking Creative City Theory Through a Japanese Case Study, Cities, No.27, pp.S3-S9.
20) Tan, Siow-Kian. & Kung, Shiann-Far. & Luh, Ding-Bang. (2013) A Model of Creative Experience in Creative Tourism, Annals of Tourism Research, Vol.41, pp. 153-174.
21) Turok, Ivan. (2009) The Distinctive City: Pitfalls in the Pursuit of Differential Advantage, Environment and Planning A, Vol.4, No.1, pp.13-30.
22) United Nations Department of Economic. (2010) United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis, Publisher United Nations.