تاثیر نوستالژی و بازاریابی تجربی بر رضایت مشتریان از طریق تبیین ارزش های تجربی: مطالعه ای از مکان های گردشگری شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رضایت مشتری امروزه به‌عنوان موضوعی راهبردی و تأثیرگذار، نقشی ویژه در موفقیت کسب‌وکارهای مختلف ایفا می‌کند. از طرفی صنعت گردشگری به‌عنوان متنوع‌ترین و بزرگ‌ترین صنایع در جهان، مهم‌ترین منبع درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. بر این اساس تحقیق حاضر با در نظر گرفتن متغیرهای نوستالژی، بازاریابی تجربی و ارزش‌های تجربی به‌عنوان مفاهیمی نسبتاً جدید به بررسی تأثیر این متغیرها بر سطح رضایت در صنعت گردشگری پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه را گردشگران بازدیدکننده از آثار تاریخی-فرهنگی شهر اصفهان تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه معادل 384 نفر محاسبه گردید. انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه‌گیری اتفاقی از جامعه در دسترس بوده است. با توجه به موضوع موردبررسی، تحقیق حاضر ازنظر روش توصیفی -پیمایشی می‌باشد. از سویی دیگر، این تحقیق از نوع همبستگی است. به‌منظور بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد لیزرل استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده کلیه فرضیه‌های پژوهش را تائید نمود و نشان داد که اگرچه متغیرهای نوستالژی و بازاریابی تجربی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق متغیر ارزش‌های تجربی بر رضایت گردشگران تأثیر مثبت و معناداری دارند، تأثیر نوستالژی بر رضایت گردشگران از طریق ارزش‌های تجربی بیشتر از اثر مستقیم بوده است. اما بازاریابی تجربی به‌صورت مستقیم تأثیر بیشتری بر رضایت گردشگران داشته است.

کلیدواژه‌ها


1)      آذر، عادل و مؤمنی، منصور(1386) آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
2)      دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل (1387) روش‌شناسی کمی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار.
3)      دوستار، محمد؛ اکبری، محسن؛ مکارمی، فاطمه (1393) بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری با توجه به نقش میانجی سطح نوستالژی مصرف‌کننده، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، دوره8، شماره3، صص.58-41
4)      سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1381) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه.
5)      سعیدنیا، حمیدرضا و گودرزی، آزاده (1392) بررسی تأثیر بازاریابی تجربی بر رفتار پس از خرید مصرف‌کنندگان محصولات غذایی، فصلنامه مدیریت، دوره10، شماره 31، صص.90-79.
6)      مؤمنی، منصور (1387) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: نشر کتاب نو.
7)      نصیری هنده خاله، اسماعیل و گنجی، نسرین (1397) سنجش رضایتمندی گردشگران از کیفیت خدمات شهری با استفاده از مدل کانو، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره2 ، صص.134-121.
8)      وثوقی، لیلا؛ یزدانی، محمدرضا؛ توانایی، عاطفه (1397) ارزیابی تأثیر هویت شهر بر رضایت و وفاداری گردشگران، مطالعه موردی، شهر کرمان، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص. 31-17.
9)     Babin, Barry.J. & Darden, William.R. & Griffin, Mitch. (1994) Work and/or fun: Measuring hedonic and utilitarian shopping value, Journal of Consumer Research, Vol.20, No.4, pp.644-656.
10) Beerli, Asuncion. & Martin, Josefa.D. & Quintana, Agustin. (2004) A model of customer loyalty in the retail banking market, European journal of marketing, Vol.38, No.(1/2), pp.253-275.
11) Berry, Leonaed.L. & Carbone, Lewis.P. & Haeckel, Stephan.H. (2002) Managing the total customer experience, MIT Sloan Management Review, Vol.43 No.3, p.85-89.
12) Chen, Ching.F. & Tsai, Dung chun. (2007) How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, Tourism Management, Vol.28, No.4, pp.1115-1122.
13) Chen, Hung-Bin. & Yeh, Shih-Shuo. & Huan, Tzang-Cheng. (2014) Nostalgic emotion, experiential value, brand image, and consumption intentions of customers of nostalgic-themed restaurants, Journal of Business Research, Vol.67, No.3, pp. 354-360.
14) Chen, Jeff.C.C. (2014) The impact of nostalgic emotions on consumer satisfaction with packaging design, Journal of Business and Retail Management Research , Vol.8, No.2, pp.71-78.
15) Chou, Hsuan.Y. & Singhal, Divya. (2017) Nostalgia advertising and young Indian consumers: The power of old songs, Asia Pacific Management Review, Vol.22 No.3, pp.136-145.
16) Gentile, Chiara. & Spiller, Nicola. & Noci, Giuliano. (2007) How to sustain the customer experience: An overview of experience components that co-create value with the customer, European Management Journal, Vol.25, No.5, pp.395-410.
17) Gibson, Heather. (2005) Towards an understanding of ‘why sport tourists do what they do’, Sport in Society, Vol.8, No.2, pp.198-217.
18) Gibson, Heather.J. & Qi, Christine.X. & Zhang, James.J. (2008) Destination image and intent to visit China and the 2008 Beijing Olympic Games, Journal of Sport Management, Vol.22, No.4, pp.427-450.
19) Goulding, Christina., (2001) Romancing the past: heritage visiting and the nostalgic consumer, Psychology & Marketing, Vol.18, No.6, pp.565-592.
20) Holak, Susan.L. & Matveev, Alexie.V. & Havlena, William.J. (2007) Nostalgia in post-socialist Russia: Exploring applications to advertising strategy, Journal of Business Research, Vol.60, No.6, pp.649-655.
21) Holbrook, Morris.B. & Schindler, Robert.M. (2003) Nostalgic bonding: Exploring the role of nostalgia in the consumption experience, Journal of Consumer Behaviour, Vol.3, No.2, pp.107-127.
22) Holbrook, Morris.B. (1993) Nostalgia and consumption preferences: Some emerging patterns of consumer tastes, Journal of Consumer research, Vol.20, No.2, pp.245-256.
23) Huang, Ying.Y. (2005) A Study of the relationships among experiential marketing, experiential value, customer satisfaction, brand image and behavioral intention. Unpublished Master Thesis, Dayeh University, Changhua.
24) Jamal,Ahmad. & Naser, Kamal. (2002) Customer satisfaction and retail banking: an Assessment of Some of the Key Antecedents of Customer Satisfaction in Retail Banking, International Journal o Bank Marketing, Vol.20, No.4, pp.146-160.
25) Lee, Cheol.S. & Bang, S.B. (2004) The effects of shopping value on online purchasing intention: focus on product attribute importance as intervening variables, Korean Marketing Research, Vol.19, No.2, pp.41-69.
26) Leong, Aliana.M.W. & Yeh, Shih-Shou. & Hsiao, Yeh.C. & Huan, Tzang.C.T., (2015) Nostalgia as travel motivation and its impact on tourists' loyalty, Journal of Business Research, Vol.68, No.1, pp.81-86.
27) Li, Anping. & Yang, Di. (2010) August. Business advertising strategy in experiential marketing. In management and service science (MASS), International conference on 2010 Aug 24, (pp. 1-4). IEEE.
28) Lin, Kuo.M. (2006) An Examination of the relationship between experiential marketing strategy and guests' leisure behavior in Taiwan hot-spring hotels.An applied doctor dissertation project, United states sports academy.
29) Maghnati, Farshad. & Ling, Kwek.C. & Nasermoadeli, Amir. (2012) Exploring the relationship between experiential marketing and experiential value in the smartphone industry, International Business Research, Vol.5, No.11, pp.169-177.
30) Mathwick, Charla. & Malhotra, Naresh. & Rigdon, Edward. (2001) Experiential value: conceptualization, measurement and application in the catalog and Internet shopping environment, Journal of retailing, Vol.77, No.1, pp.39-56.
31) Rodrigues, Áurea. (2012) Constraints, nostalgia and North Americans' visits to rural Europe, European Journal of Tourism Research, Vol.5, No.2, pp.186-190.
32) Routledge, Clay. & Arndt, Jamie. & Sedikides, Constantine. & Wildschut, Tim. (2008) A blast from the past: The terror management function of nostalgia, Journal of Experimental Social Psychology, Vol.44, No.1, pp.132-140.
33) Schmitt, Bernd. (1999) Experiential marketing, Journal of Marketing Management , Vol.15, No.1-3, pp.53-67.
34) Shin, Hyunju. & Parker, Janna. (2017) Exploring the elements of consumer nostalgia in retailing: Evidence from a content analysis of retailer collages, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.35, pp.1-11.
35) Sparks, Beverley. & Butcher, Ken. & Pan, Grace. (2007) Understanding customer-derived value in the timeshare industry, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol.48, No.1, pp.28-45.
36) Tsaur, Sheng.H. & Chiu, Yi.T. & Wang, Chih.H. (2007) The visitors behavioral consequences of experiential marketing: an empirical study on Taipei Zoo, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol.21, No.1, pp.47-64.
37) Williams, Alistair. (2006) Tourism and hospitality marketing: fantasy, feeling and fun, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.18, No.6, pp.482-495.
38) Wu, Cedric.H.J. & Liang, Rong.D. (2009) Effect of experiential value on customer satisfaction with service encounters in luxury-hotel restaurants, International Journal of Hospitality Management, Vol.28, No.4, pp.586-593.
39) Yeh, Shih.S. & Chen, Chun. & Liu, Yao.C. (2012) Nostalgic emotion, experiential value, destination image, and place attachment of cultural tourists, In Advances in hospitality and leisure (pp. 167-187). Emerald Group Publishing Limited.
40) Yuan, Yi.H. & Wu, Chihkang.K. (2008) Relationships among experiential marketing, experiential value, and customer satisfaction, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.387-410.
41) Zeithaml, Valarie.A. (1988) Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence, The Journal of marketing, Vol.52, No.3, pp.2-22.