بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گل و گلاب قمصر و نیاسر بر کیفیت و ارزش ادراک شده از خدمات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور تهران

چکیده

تأثیرگذارترین مؤلفه‌های توسعه گردشگری تصویر ذهنی گردشگران می­باشد. تصویر ذهنی مجموعه‌ای از باورها و نظراتی است که یک فرد نسبت به یک مقصد دارد. فستیوال گلاب‌گیری به‌عنوان رویدادی تأثیرگذار در توسعه گردشگری هرساله در مناطق گردشگری شهرستان کاشان برگزار می‌شود و بدین روی گردشگران زیادی را به خود جلب می‌کند. هدف این پژوهش بررسی اثر تصویر ذهنی گردشگران فستیوال گلاب‌گیری بر کیفیت ادراک‌شده از عناصر ملموس، ناملموس و ارزش خدمات در دو منطقه قمصر و نیاسر است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش بررسی توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. داده‌های گردآوری‌شده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Amos تجزیه‌وتحلیل و مدل‌سازی شده است. نتایج حاکی از آن است که تصویر ذهنی گردشگران از مقصد بر کیفیت ادراک‌شده از عوامل ملموس و ناملموس با بارهای عاملی 87/0 و 86/0 اثر معناداری داشته است. اما اثر تصویر ذهنی مقصد بر ارزش ادراک‌شده با سطح معناداری بالاتر از 05/0 مورد تأیید قرار نگرفته است. همچنین اثرگذاری نقش واسط کیفیت عوامل ناملموس ادراک‌شده بر ارزش ادراک‌شده از خدمات با کسب بار عاملی 64/0 مورد تأیید قرار می‌گیرد. اما کیفیت عوامل ملموس ادراک‌شده بر ارزش ادراک‌شده اثر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


1)      احمدی، سید علی‌اکبر و عسگری ده آبادی، حمیدرضا (1394) بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در میان مشتریان (موردمطالعه: شرکت‌های مسافربری فعال در پایانه‌های شهر تهران)، مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 23، صص. 20-11.
2)      امین بیدختی، علی‌اکبر (1392) مروری بر مفاهیم و تئوری‌های رقابت‌پذیری و تبیین وضعیت رقابت‌پذیری صنعت گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط‌زیست پایدار، دانشکده شهید مفتح همدان.
3)      باقری، صدیقه (1392) بررسی تأثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر شرکت بر وفاداری مشتری در شعب بانک ملت شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی فریبرز رحیم نیا، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
4)      بسحاق، محمدرضا (1394) مدل‌سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی، تهران: نشر جامعه شناسان.
5)      بهنام مرشدی، حسن؛ احمدی، داریوش؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛ رضوانی، محمدرضا (1395) پهنه‌بندی فضایی کانون‌های گردشگری به‌منظور تعیین مناطق بهینه خدمات گردشگری در استان فارس، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، شماره 1، شماره پیاپی 21، صص.30-17.
6)      پرخیده، احمد و تاجیک، مهدی (1389) نگاهی به صنعت گردشگری در کشور، نظرسنجی ماهیانه از هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، واحد نظرسنجی‌های مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی.
7)      تقوایی، مسعود و رنجبر دستنایی، محمود (1389) تحلیلی بر پراکنش امکانات و خدمات مسیر گردشگری شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری»، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 1، شماره 1، صص.48-21.
8)      ثابت‌قدم، فاطمه و حسینی شکیب، مهرداد (1394) بررسی تأثیر سطح کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان به روش سروکوال (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران)، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، شماره 14، صص.111-88.
9)      حسینی، میرزا حسن و سازور، اعظم (1390) بهبود کیفیت خدمات گردشگری شهر یزد از دیدگاه گردشگران خارجی، مطالعات جهانگردی، دوره7، شماره 16، صص.141-117.
10)   حمیدی، رکسانا (1383) پیشه گلاب‌گیری در قمصر کاشان، فرهنگ مردم ایران و جهان، شماره 2، صص.130-123.
11)   حیدری چیانه، رحیم و سعدلونیا، حسین (1395) تحلیل بر فرآیند مدیریت تصویر مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 5، شماره 19، صص. 109- 94.
12)   خسرو بیگی برچلویی، رضا؛ تقیلو، علی‌اکبر؛ شایان، حمید؛ درویشی دادنجانی، حسن (1392) بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز- یاسوج، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال 3، شماره 7، صص.23-1.
13)   سجاسی قیداری، حمدالله؛ صادقلو، طاهره؛ مهدوی، داوود (1394) تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 19، شماره 2، صص. 88-61.
14)   سلوک دار، علیرضا (1395) مطالعه تأثیر کیفیت خدمات بر رضامندی بیماران بیمارستان‌های خصوصی و رتبه‌بندی آن‌ها از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی در استان گیلان، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 10، شماره 6، صص. 513-504.
15)   سید صالحی، سید علیرضا (1392) طراحی مدل ارزیابی کیفیت خدمات ادراک‌شده مشتریان در بانک‌های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 14، صص. 38- 31.
16)   صادقی، محسن؛ چراتی غفاری، موسی؛ دادخواه، روزیتا؛ یعقوبی بیجارینه، بهرام؛ جعفری، مهدی (1392) ارزیابی تأثیر کیفیت کارکردی، کیفیت فنی و تصویر ذهنی بر رضایتمندی مشتریان در هتل‌های 3، 4 و 5 ستاره سطح شهر مشهد، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال 10، شماره 32، صص.46-29.
17)   صدری زادگان، سارا (1391) ارزش درک شده توسط مشتری در صنعت توریسم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین توسی.
18)   عبداللهی، مهدی (1392) تأثیر نمای بناهای تاریخی بر تصویر ذهنی شهروندان شهر تبریز (مطالعه موردی: گذر خیابان تاریخی تربیت)، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره3، شماره 11، صص.71-65.
19)   علّامه، سید محسن و نکته‌دان، ایمانه (1389) بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی هتل‌های چهار و پنج ستاره اصفهان)، مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 5، صص.124-109.
20)   فلاح تبار، نصرالله و مدیری، مهدی (1390) گردشگری به‌ویژه گردشگری دینی و زیارتی مهم‌ترین قطب توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر کاشان)، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، سال 4، شماره 1، صص.186-171.
21)   قادری، اسماعیل و مطهر، سیده مهسا (1392) بررسی عامل کششی انگیزاننده در انتخاب مقصد مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره1، شماره 2، صص.29-15.
22)   کاظمی، مصطفی؛ پور، سمیرا؛ سعادت یار، فاطمه سادات؛ بیطرف، فاطمه (1390) تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک‌شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک‌شده، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 2، شماره 6، صص.34-19.
23)   23- کردوانی. پرویز و غفار، امیرحسین (1383) بررسی صنعت گلاب‌گیری و اهمیت آن در بخش قمصر کاشان، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 47، صص 109 -95.
24)   کرمی، مهرداد (1391) سنجش پایداری گردشگری از نگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: شهر نیاسر)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 12، شماره 25، صص.55-31.
25)   کلانتری خلیل‌آبادی، حسین و مبینی، حسین (1393) میزان انطباق ساختار اصلی شهر مشهد با تصویر ذهنی زائران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی،  دروه4، شماره 17، صص.43- 35.
26)   کوزه چیان، هاشم؛ خطیب زاده، مهدی؛ هنرور، افشار (1390) نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال 1، شماره 2، صص 32-19.
27)   کیانی سلمی، صدیقه و بسحاق، محمدرضا (1395) تبیین اثرات جشنواره گلاب‌گیری از دیدگاه ساکنان محلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره11، شماره 34، صص 92-65.
28)   گرجی، حسن ابوالقاسم؛ طباطبایی، سید مهدی؛ اکبری، امین؛ سرخوش، سمانه؛ خراسانی، سهیلا (1392) به‌کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال: ServQual) در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، مدیریت سلامت، دوره16، شماره 15، صص. 7-18.
29)   محمودی، سمیه؛ رنجبریان، محمود؛ فتحی، سعید (1394) توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال 10، شماره 29، ص 44-21
30)   منصوری مؤید، فرشته؛ سلیمانی، سمیرا (1391) ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 18، صص 110-93.
31)   میری، سید حسن و امیری، زینب (1391) بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان نمونه موردی بره سر پس از زلزله رودبار- منجیل 1369، دو فصلنامه معماری ایرانی، دوره1، شماره 1، صص.108- 97.
32)   هاشمی، سید سعید و محبوب فر، محمدرضا (1392) برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه گردشگری کاشان، فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، دوره 1، شماره 1، صص.18-1.
33) Baloglu, Seyhmous. & McClearly, Ken. (1999) A model of destination image formation, Annals of Tourism Research, Vol.26, No.4, pp.868-897.
34)  Hernandez-Mogollon, José Manuel. & AlexandreDuarte, Paulo. & Folgado-Fernández, José Antonio. (2017) the contribution of cultural events to the formation of the cognitive and affective images of a tourist destination, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, pp. 170-178.
35)  Soyoung, Boo. & Busser, James A. (2005) Impact analysis of a tourism festival on tourists destinations images, Event Management, Vol.9, No.4, pp. 223–237.
36)  Souiden, Nizar. & Riadh, Ladhari. & ddineChiadmie, Nour. (2017) Destination personality and destination image, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.32, pp 54-70
37)  Svetlana, Stepchenkova. & Xiang, (Robert) Li. (2014) Destination image: Do top-of-mind associations say it all? Annals of Tourism Research, Vol.45, pp.46-62
38)  Stylidis, Dimitrios. & Amir, Shani. & Yaniv, Belhassen. (2017) Testing an integrated destination image model across residents and tourists, Tourism Management, Vol.58, pp. 184- 195.