بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه گردشگری یکی از مسایل مهم و موثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان محسوب می‌شود. در حال حاضر، رقابتی که مقصدهای گردشگری شهری در آن قرار گرفته‌اند، نیاز به درک فرآیندی است که به واسطه‌ی آن، بتوانند نقش مهمی را در رضایت و وفاداری گردشگران خود ایفا نمایند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و ارزیابی نقش عوامل موثر بر وفاداری گردشگران در مقصد گردشگری رامسر صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر، کاربردی، توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بر اساس تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق گردشگران ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری شهری رامسر را در بر می‌گرفت. تعداد نمونه 400 نفر در نظر گرفته شد و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن با محاسبه‌ی آلفای کرونباخ (895/0) تایید گردید. از تحلیل عاملی تاییدی برای اطمینان از اعتبار مدل‌های اندازه‌گیری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از بسته‌ نرم‌افزارهای SPSS24 و SmartPLS2 صورت پذیرفت. نتایج بیانگر تایید تمامی فرضیه‌ها بود و مشخص ساخت که نوآوری بازاریابی، جذابیت فعالیت‌های شهری، تصویر مقصد، ویژگی‌های مقصد گردشگری و کیفیت ادراک شده از طریق متغیرهای واسطه‌ای چون ارزش ادراک شده و رضایت، نقش مهمی را در وفاداری به مقصد گردشگری شهری رامسر ایفا می‌نمایند. با توجه به تحلیل یافته‌ها، نتایج و پیشنهادات لازم ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


1)      پروازی، مهناز )1395(تحلیل ارزش ویژه برند گردشگری شهری (موردمطالعه: شهر مرزی بانه)، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، زمستان 1395، دوره7، شماره 1، صص. 49-69.
2)      پوراحمد، احمد؛ یوسفی، رشید؛ علی‌نیا، یاور؛ مرادپور، نبی (1394 الف)، بررسی تأثیرات گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهر با تأکید بر ادراک ساکنان (مطالعه موردی: شهر بانه)، گردشگری شهری، پاییز 1394، دوره3، شماره 2، صص. 253-273.
3)      پوراحمد، احمد؛ بهدوست، فرانک؛ فروهودی، رحمت‌الله (1394 ب) بررسی نقش گردشگری در توسعه شهری کرمانشاه، جغرافیا و آمایش شهری-منطقه‌ای، تابستان 1394، دوره15، شماره 2، صص. 85-100.
4)      پوراحمد، احمد؛ دربان‌آستانه، علیرضا؛ پورقربان، علیرضا (1395) نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در مدیریت توسعه گردشگری (مطالعه موردی: جزیره هرمز)، مطالعات شهری، تابستان 1395، دوره19، شماره 2، صص. 37-56.
5)      خوارزمی، امیدعلی و ابراهیمی، لیلی (1396) تحلیل تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر تبریز)، جغرافیا و توسعه فضای شهری، بهار و تابستان 1396 سال 4، شماره 1، صص. 57-75.
6)      کیاکجوری، داود و میرتقیان‌رودسری، سیّد محمد (1392) راهبردهای گردشگری پیشگیرانه چشمه‌های آبگرم و معدنی رامسر، مطالعات مدیریت گردشگری، پاییز 1392، دوره8، شماره 23، صص. 97-129.
7)     کیوانی‌زاده، الهام و عارفی، ایمان (1394) بررسی تمایلات رفتاری گردشگران مقاصد گردشگری شهری، با توجه به تأثیر سازه‌های بازاریابی مدیریت شهری بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر ماهان،  کنفرانس بین­المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، 24 خردادماه 1394، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
8)      فرجی‌راد، عبدالرضا و نصیری، سیّد ژاله (1389) رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، سرزمین، بهار 1389، دوره7، شماره 25، صص. 29-40.
9)      قاسمی، مهدیه و نجارزاده، محمد (1394) بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و ارتباط آن با توصیه شفاهی به دیگران (مطالعه موردی: گردشگران ورودی شهر اصفهان)، گردشگری شهری، تابستان 1394، دوره2، شماره 2، صص. 153-165.
10)   محمدی، مصطفی و میرتقیان‌رودسری، سیّد محمد (1395) مدل‌سازی محصول خلاق گردشگری: بسط مدل 4 پی (افراد، فرآیند، مکان و محصول)، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، پاییز 1395 دوره5، شماره 18، صص. 179-201.
11)   محمدی، مصطفی و میرتقیان‌رودسری، سیّد محمد (1396) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری گردشگری خانه‌های دوم روستایی ) مطالعه موردی: مجموعه روستای جواهرده رامسر)، پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، تابستان 1396، دوره6، شماره 2، صص. 125-140.
12)   مرکز آمار ایران (1396) گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌المللی.
13)   مؤمنی، منصور (1387) تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو.
14)  Alizadeh, Abbas. & Saghafi, Golnaz. (2014) An Examination of Antecedents of Loyalty Intention to Travel: The Case of Malaysia, Proceedings of the First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (ME14 DUBAI Conference) Dubai, 10-12 October 2014. pp. 1-26.
15)  Anton, Carmen. & Camarero, Carmen. & Laguna-Garcia, Marta. (2014) Towards a New Approach of Destination Loyalty Drivers: Satisfaction, Visit Intensity and Tourist Motivations, Current Issues in Tourism, Vol. 20, No. 3, pp. 1-23.
16)  Barker, Michael. & Page, Stephen J. (2002) Visitor safety in urban tourism environments: the case of Auckland, New Zealand, Cities, Vol.19, No.4, pp.273-282.
17)  Bernini, Cristina. & Cagnone, Silvia. (2014) Analyzing Tourist Satisfaction at a Mature and Multi-Product Destination, Current Issues in Tourism, Vol. 17, No. 1, pp. 1-20.
18)  Campo, Sara. & Alvarez, Maria. D. (2014) Can tourism promotions influence a country's negative image? An experimental study on Israel's image, Current Issues in Tourism, Vol. 17, No. 3, pp. 201-219.
19)  Chen, Kuo-Min. & Liu, Ren-Jye. (2005) Interface strategies in modular product innovation, Technovation, Vol.25, No.7, pp.771-782.
20)  Chen, Cue. Fee. & Yuan, Shua. Hin. (2006) Alternate Title The Study on Relation Model of Tourists' Behavior at Art Site of Railway Warehouse, Tamsui Oxford Journal of Tourism, No. 4. pp. 57-78.
21)  Chi, Christina. Geng-Qing. & Qu, Hailin (2008) examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: an integrated approach, Tourism Management, Vol.29, No. 4, pp. 624-636.
22)  Chung, Jin. Young. & Chen, Chun-Chu. (2018) The impact of country and destination images on destination loyalty: a construal-level-theory perspective, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.23, No.1, pp. 56-67.
23)  Cossío-Silva, Francisco-José. & Revilla-Camacho, María-Ángeles. & Vega-Vázquez, Manuela. (2018) The tourist loyalty index: A new indicator formeasuring tourist destination loyalty?, Journal of Innovation & Knowledge, https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.10.003.
24)  Esmaili, Saeideh. & Rezaei, Nafiseh. & Abbasi, Reza. & Eskandari, Samane. (2017) The Impact of Marketing Mix on Perceived Value, Destination Image and Loyalty of Tourists (Case Study: Khalkhal City, Iran), Modern Applied Science, Vol. 11, No. 11, pp. 96-108.
25)  Forgas-Coll, Santiago. Palau-Saumell, Ramon. Sánchez-García, Javier. & Callarisa-Fiol, Luís. J. (2012) urban destination loyalty drivers and cross-national moderator effects: The case of Barcelona, Tourism Management, No. 33, pp. 1309-1320.
26)  Gallarza, Martina G. & Saura, IreneGil. (2006). Value dimensions, perceived value, satisfaction and loyalty: An investigation of university students’ travel behavior, Tourism Management, No. 27, pp. 437-452.
27)  Garin-Munoz, Teresa. (2017) Determinants of Satisfaction with an Urban Tourism Destination: The Case of Barcelona, Journal of Reviews on Global Economics, No. 6, pp. 113-128.
28)  Getz, Donald. (1991) Festivals, special events, and tourism, New York: Van Nostrand Reinhold.
29)  Tommy Gim, Tae-Hyoung. (2018) Tourist Satisfaction, Image, and Loyalty from an Interregional Perspective: An Analysis of Neighboring Areas with Distinct Characteristics, Sustainability, No. 10, doi: 10.3390/su10041283.
30)  Horng, Jeou-Shyan. & Tsai, Chang-Yen. & Liu, Chih-Hsing. & Chung, Yu-Chun Dolly. (2015) Measuring Employee's Creativity: A new theoretical model and empirical study for tourism industry, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 20, No. 12: pp. 1353-1373.
31)  Horng, Jeou-Shyan. & Tsai, Chang-Yen. & Yang, Ting-Chi. & Liu, Chih-Hsing. & Hu, Da Chian. (2016) exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tourism and hospitality employees, International Journal of Hospitality Management, No.54, pp. 25-34.
32)  Hu, Yangzhou. & Ritchie, Brent J. R. (1993) measuring destination attractiveness: A contextual approach, Journal of Travel Research, Vol.32, No.2, pp. 25-34.
33)  Xianyang, Hu. & Kai, Bai. (2013) A Study on the tourism destination image restoration scale: A contrast perspective of domestic and inbound tourists’ integration, Tourism Tribune/Lvyou Xuekan, Vol.28, No.9, pp. 73-83.
34)  Judd, Dennis. R. & Faintein, Susan. S. (2014) the Tourist City, New Haven: Yale University Press.
35)  Kim, Young. Hoon. & Kim, MinCheol. & Goh, Ben. K. (2011) an examination of food tourist's behavior: using the modified theory of reasoned action, Tourism Management, No. 32, pp. 1159-1165.
36)  Kim, Soon-Ho. & Holland, Stephen. & Han, Hey. Sock. (2013) A structural model for examining how destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A case study of Orlando, International Journal of Tourism Research, Vol. 15, No. 4, pp. 313-328.
37)  Ko, Pit-Fun. & Liu, Yin-Lin. (2010) Factor and correlation analysis of tourist attraction, tourist satisfaction and revisiting willingness - evidence from Mainland Chinese tourists to Taiwan, The Business Review Cambridge, Vol.16, No.2, pp.255-261.
38)  Kotler, Philip. & Gertner, David. (2002) Country as a brand, product and beyond: A place marketing and brand management perspective, Journal of Brand Management, Vol.9, No.4, pp. 249-261.
39)  Inskeep, Edvard. (1990) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development, New York: Van Nostrand Reinhold.
40)  Lai, Wen-Tai. & Chen, Ching-Fu. (2011) Behavioral intentions of public transit passengers –The roles of service quality, perceived value, satisfaction and involvement,Transport policy, Vol.18, No.2, pp. 318-325.
41)  Lai, Wen-Hsiang. & Vinh, Quang Ninh. (2013) How Promotional Activities and Evaluative Factors Affect Destination Loyalty: Evidence from International Tourists of Vietnam, International Journal of Marketing Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 70-85.
42)  Li, Jing. (2012) Exploring the Destination Image of China through International Urban Tourism, A thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Master of Arts in Recreation and Leisure Studies, Waterloo, Ontario, Canada.
43)  Li, Liu. (2013) Screen-induced tourism: Perceived destination image and intention to visit, Tourism Tribune / Lvyou Xuekan, Vol.28, No.9, pp. 61-72.
44)  Liu, Jingjing. Nijkamp, Peter. Huang, Xuanxuan. & Lin, Derong. (2017) urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data, Habitat International, Vol.68, pp. 99-107.
45)  Loncaric, Dina. & Perisic Prodan, Marina. & Dlacic, Jasmina. (2017) Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction, Tourism in Southern and Eastern Europe, Vol.4, pp.321-334.
46)  Mathwick, Charla. Malhotra, Naresh. K., & Rigdon, Edward. (2002) the effect of dynamic retail experiences on experiential perceptions of value: An Internet and catalog comparison, Journal of Retailing, Vol.78, No.1, pp.51-60.
47)  Mohammadpour Zarandi, Hossein. & Hassani, Ali. & Aminian, Naser. (2016) Effective Factors on Urban Brand and Their Prioritization from Perspective of International Tourists (Case Study: Tehran’s Milad Tower), Quarterly Journal of Urban Economics and Management, Vol.4, No.14, pp.117-136.
48)  Moon, Kae. Sung. & Kim, May. & Ko, Yong. Jae. & Connaughton, Daniel. P. & Lee, Jeoung. Hak. (2011) The influence of consumer’s event quality perception on destination image, Journal of Managing Service Quality, Vol.21, No.3, pp.287-303.
49)  Nam, Minjung. & Kim, Insin. & Hwang, Jinsoo. (2016) can local people helpenhance tourists’ destination loyalty? A relational perspective, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 33, No.5, pp.702-716.
50)  Neirotti, Lisa. Delpy. & Bosetti, Heather. A. & Teed, Kenneth. C. (2001) Motivation to attend the 1996 summer Olympic games, Journal of Travel Research, Vol.39, No.3, pp.327-331.
51)  Ottenbacher, Michael. & Gnoth, Juergen. (2005) How to develop successful hospitality innovation, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol.46, No.2, pp.205-222.
52)  Prayag, Girish. (2008) Image, satisfaction and loyalty-the case of Cape Town, An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol.19, No.2, pp. 205-224.
53)  Rafy, Syed. Muhammad. & Nizam, Hairul. (2014) an Inquiry of Perceived Image of Urban Tourism Destination through Tourist Consumption and Movement Pattern, International Conference on Urban and Regional Planning, Retrieved from: http://eprints.utm.my/61152/
54)  Rausell Koster, Perez. & Pardo-Garcia, Callvo. & Coll-Serrano, Vacaro. & Bustamante-Yabar, Din. Parry. (2016) Cultural dimension and tourist satisfaction: the case of Valencia (Spain), Some notes for European urban tourism, Retrieved from: http://eventos.uva.es/file_manager/get_paper/4667
55)  Rogerson, Christian. M. (2011) Urban Tourism and Regional Tourists: Shopping in Johannesburg, South Africa, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol.102, No.3, pp.316-33
56)  Romao, Joao. & Van-Leeuwen, Eveline. & Neuts, Bart. & Nijkamp, Peter. (2015) Tourist Loyalty and Urban E-Services: A Comparison of Behavioral Impacts in Leipzig and Amsterdam, Journal of Urban Technology, Vol.22, No.2, pp.85-101.
57)  Smith, J. Brock. & Colgate, Mark. (2007) Customer value creation: A practical framework, Journal of MarketingTheory and Practice, Vol.15.No.1, pp.7-23.
58)  Song, Hak-Jun. & Lee, Choong-Ki. & Kim, Myungja. & Bendle, Lawrence. J. & Shin, Chang-Yeol. (2014) Investigating relationships among festival quality, satisfaction, trust, and support: the case of an oriental medicine festival, Travel & Tourism Marketing, Vol.31, No.2, pp.211-228.
59)  Swarbrooke, John. (2002) the development and management of visitor attractions, London: Butterworth-Heinemann.
60)  World Tourism Organization, UNWTO. (2017) Tourism Highlights, World Tourism Organization, UNWTO.
61)  Wakefield, Kirk. L. & Blodgett G. Blodgett. (1996) the effect of the service-scape on customers' behavioral intentions in leisure service settings, The Journal of Services Marketing, Vol.10, No.6, pp.45-61.
62)  Wang, Yu. Ju. & Wu, Chihkang (Kenny). & Yuan, Jingxue (Jessica). (2010) Exploring visitors' experiences and intention to revisit a heritage destination: The case for Lukang, Taiwan, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol.11, No.3, pp.162-178.
63)  William, F. Theoblade. (1997) Global Tourism: The next decade. London: Butterworth-Heinemann.
64)  Wise, Nicholas. (2016) Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration, Cities, No.53, pp. 30-34.
65)  Wu, Hung-Che. & Wong, Jose. & Weng-Chou. & Cheng, Ching-Chan. (2014) an empirical study of behavioral intentions in the food festival: the case of Macau, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol.19, No.11, pp.1278-1305.
66)  Wu, Shwu. Ing. & Lin, Ting-Ru. (2014) the influence of relational bonds and innovative marketing on consumer perception: A study of theme parks, Journal of Management and Strategy, Vol.5, No.4, pp. 54-67.
67)  Wu, Shwn-Ing. & Zheng, Yu-Hua. (2014) the influence of tourism image and activities appeal on tourist loyalty: A study of Tainan City in Taiwan, Journal of Management and Strategy, Vol.5, No.4, pp.121-135.
68)  Wu, Shwn-Ing. (2015) Construction and Comparison of Relationship Models of Urban Tourism Development, International Journal of Marketing Studies, Vol.7, No.4, pp.9-23.
69)  Xi, Feen. & Fang, Lin. (2005) Commentary of Schumpeter’s innovation theory, China Economist, Vol. 19, No.7, pp. 27-28.
70)  Yang, Jie. & Yingkang, Gu. & Cen, Jian. (2011) Festival tourists' emotion, perceived value, and behavioral intentions: a test of the moderating effect of festival scape, Journal of Convention & Event Tourism, Vol.12, No.1, pp.25-44.
71)  Zabka, Vell. (2007) Quality and customer satisfaction in tourism, a case of Slovenia, university of Ljubljana, faculty of economics, pp. 249-261.
72)  Zeinizadeh, Habib. (2016) Urban Tourism in Tabriz, IRAN: an Analysis of the Domestic Tourism Market, a thesis presented to the University of Malaya in Fulfilment of The Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in tourism, Faculty of Art and Social Science University of Malaya, Kualalumpur, Malaysia.