جایگاه فضاهای ورزشی در توسعه گردشگری شهرستان نهاوند مطالعه موردی: مجموعه ورزشی علیمرادیان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

جاذبه‌های انسان‌ساخت یکی از مهم‌ترین جاذبه‌هایی هستند که درنتیجه دخالت انسان در محیط شکل‌گرفته‌اند. این نوع جاذبه‌ها طیف وسیعی از چشم‌اندازهای جغرافیایی را به خود اختصاص می‌دهند که فضاهای ورزشی نمونه‌ای از آن‌ها هستند. مجموعه فرهنگی - ورزشی علیمرادیان با چشم‌اندازی زیبا، معماری مناسب و امکانات ورزشی مجهز برابر با استانداردهای جهانی، شرایط مطلوبی برای جذب گردشگر در شهرستان نهاوند فراهم آورده است. در این پژوهش ضمن معرفی پتانسیل‌های گردشگری شهرستان نهاوند، به معرفی مجموعه فرهنگی- ورزشی علیمرادیان و ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری ورزشی، اشتغال‌زایی و ارتقاء سطح اقتصادی، در این شهرستان پرداخته‌شده است. روش کار تحقیق حاضر کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی، بازدید میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل 100 نفر از ورزشکاران، کارشناسان و گردشگران ورزشی بوده که با توجه به مشخص نبودن تعداد دقیق جامعه، از جدول حجم نمونه مورگان به روش تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب‌شده‌اند. متغیرها به‌صورت کیفی و کمی تجزیه‌وتحلیل و از نرم‌افزار SPSS ویرایش 21 بهره گرفته‌شده، برای نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف و جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون T استفاده‌شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که پتانسیل‌های ورزشی شهرستان به‌درستی شناسایی نشده‌اند و اینکه فضاهای ورزشی تأثیر فراوانی در ارتقاء گردشگری ورزشی داشته که در صورت توجه و داشتن برنامه، رونق گردشگری ورزشی در این شهرستان سبب اشتغال‌زایی و ارتقاء سطح اقتصادی جامعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


1)      اصفهانی، نوشین (1387) تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی داخلی و خارجی و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک، رساله دکتری، رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
2)      پارسیان، علی و اعرابی، سید محمد (1390) جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه ویرایش. مؤلف: چاک گی، و ادواردو فایوسولا، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
3)      جلیلوند، جمشید و جلیلوند، رضا (1392) بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری شهر چابهار، اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت‌گردی و جغرافیا، همدان.
4)      چقاجردی، ایمان؛ فیض‌اللهی، غلامعلی؛ و شجاعی اصفهانی‌نژاد، احسان (1393) شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری ورزشی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: زورخانه‌های شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، دوره 3، شماره 10، صص.38-25.
5)      رحمانی، بیژن و جورابی، اصغر (1390) آسیب‌شناسی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند، فصل‌نامه فضای گردشگری، سال 3، شماره 9، صص.35-17.
6)      رضوانی، محمدرضا (1394) توسعه گردشگری روستایی (با رویکرد گردشگری پایدار)»، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 400 صفحه.
7)      رمضانی، بهمن و فروغی، پریسا (1388)، «شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در نوار ساحلی انزلی، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 1، شماره 2، صص.91-87.
8)      ساکی، لیلا (1388) بررسی توانمندی‌های فضایی شهرستان نهاوند در توسعه گردشگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، به راهنمایی جمال محمدی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
9)      عسگری، رسول (1385) بررسی نقش توانمندی‌های استان تهران در توریسم ورزشی کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.
10)   عمرانی، علی (1393) جغرافیای گردشگری نهاوند: امکان‌سنجی توانمندی‌های گردشگری شهرستان نهاوند (با استفاده از مدل SWOT)، تهران: انتشارات شهر ما.
11)   فلاحی، احمد؛ حسنی، احسان؛ کروبی، مهدی (1392) بررسی جاذبه‌های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره5، شماره 17، صص.174-159.
12)   قیامی راد، امیر و محرم‌زاده، مهرداد (1387) بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست‌اندرکاران ورزش ایران و استرالیا، نشریه حرکت، دوره35، شماره 35، صص.115-99.
13)   محلاتی، صلاح‌الدین (1380) درآمدی بر جهانگردی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
14)   محمودی یکتا، مهدی (1387) شناسایی عوامل جذب‌کننده و بازدارنده گردشگران ورزش فعال در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تربیت‌بدنی، به راهنمایی محمد سلطان حسینی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان.
15)   معین فرد، محمدرضا (1387) وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران و ارائه الگوی توسعه آن، رساله دکتری، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
16) Brent, W. Ritchie. & Daryl, Adair. (2004) Sport Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues by Brent W. Ritchie and Daryl Adair (eds), Channel View Publications, Clevedon, pp. 302.
17) Gibson, Heather, J. (1998) Active sport tourism: who participates? Department of Recreation, Parks and Tourism, University of Florida, Gainesville, USA, Leisure Studies, Vol.17, No.2, pp.155-170.
18) Ross, Stephen, D. (2001) DEVELOPING SPORTS TOURISM, And Guide for Destination Marketers and Sports Events Planners, Illinois University: National Laboratory for Tourism and Ecommerce, pp. 225.
19) Westerbeek, H. M. (2001). Marketing across cultures: an investigation into place, PhD thesis, Deakin University, Melborn, Australia, pp. 148.
20) World Tourism Organization, (1999) Tourism: 2020 Vision, Executive Summary, Madrid: World Tourism Organization, pp. 51.
21) Yamaguchi, Y. (2002) Sport tourism, sport volunteer and sport for all, Journal of Asian sport for all. Vol.1, pp.29-36
22) Yusof, A. & Fauzee, M. & Shah, P. & Geok, S. (2009) Exploring small –scale sport event tourism in Malaysia, Resesarch Journal of International Studies, Vol.9, No.1, pp.47- 56.