ارزیابی و رتبه بندی وب سایت‌ هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد با استفاده از روش شباهت به حل ایده‌آل فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ارائه اطلاعات جامع و کامل از خدمات در فضای مجازی، نقش زیادی در انتخاب هتل ها به عنوان مهم‌ترین مقاصد اقامتی گردشگران خواهد داشت. بنابراین لازم است به لحاظ مدیریتی وب سایت هتل‌ها مطابق با نیاز کاربران طراحی و تهیه گردند. هدف مطالعه ، ارزیابی و رتبه‌بندی وب سایت هتل های پنج ستاره مشهد می‌باشد. به این منظور، ابتدا با مرور پیشینه ، 51 شاخص‌ جهت ارزیابی وب سایت هتل در دو بعد عملکرد کارکردی (25 شاخص) و عملکرد قابلیت استفاده (26 شاخص) شناسایی شدند. پس از تعیین وزن های نسبی فازی هر یک از این شاخص ها بر اساس نتیجه مطالعات گذشته، نظرسنجی از خبرگان و بر اساس روش شباهت به حل ایده آل فازی به ارزیابی و رتبه بندی هتل های پنج ستاره مشهد پرداخته شد. یافته ها نشان می‌دهد که از نظر عملکرد کارکردی ‌وب سایت، به ترتیب هتل‌های قصر، درویشی، پارس، هما، و پردیسان، از نظر عملکرد قابلیت استفاده وب سایت، هتل های درویشی، قصر، هما، پردیسان، و پارس، و از نظر عملکرد کل وب سایت، هتل های درویشی و قصر به طور مشترک در رتبه اول، هتل هما در رتبه دوم، و هتل های پردیسان و پارس به طور مشترک در رتبه سوم قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1.دهقان، علیرضا، 1387، تجربة گردشگری در فضای واقعی و مجازی، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، سال اول، شمارۀ 4، صص 1- 19.

  2.عطائی، محمد، 1389، تصمیم‌گیری چندمعیارة فازی، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.

   

  1. Anderson, C. K., 2012, The Impact of Social Media on Lodging Per‌‌formance, Cornell Hospitality Report, Vol. 12, No. 15, PP. 24-40.
  2. Au Yeung, T. and Law, R., 2003, Usability Evaluation of Hong Kong Hotel Websites, Information and Communication Technologies in Tourism, Vol. 30, No. 4, PP. 261-269.
  3. Choi, S. and Morrison, ALASTAIR M. 2005, Website Effectiveness for Bricks and Mortar Travel Retailers, International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 16, No. 1, PP. 63-78.
  4. Chung, T. and Law, R., 2003, Developing a Performance Indicator for Hotel Websites, International Fuzzy Journal of Hospitality Management, Vol. 22, No. 1, PP. 119-125.
  5. Doolin, B., Burgess, L. and Cooper, J., 2002, Evaluating the Use of the Web for Tourism Marketing: A Case Study from New Zealand, Tourism Management, Vol. 23, No. 5, PP. 557-561.
  6. Douglas, A. and Mills, J. E., 2004, Staying Afloat the Tropics: Applying a Structural Equation ModelApproach to Evaluating National Tourism Organization Websites in the Caribbean, Journal of travel and Tourism Marketing, Vol. 17, No. 2/3, PP. 269-293.
  7. Ha, Y. and Im, H., 2012, Role of Web Site Design Introduction Quality in Satisfaction and Word of Mouth General Applications, Journal of Service Management, Vol. 23, No. 1, PP. 79-96. http://ehkh.ir/1392
  8. Ip, C., Law, R. and Lee, H. A., 2012, The Evaluation of Hotel Website Functionality by Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 29, No. 3, PP. 263-278.
  9. Jeong, M. and Lambert, C. U., 2001, Adaptation of an Information Quality Framework to Measure Customers' Behavioral Intentions to Use Lodging Websites National, Journal of Hospitality Management, Vol. 8, No. 22, PP. 129-146.
  10. Kaplanidou, K. and Vogt, C., 2006, A Structural Analysis of Destination Travel Intentions as a Function of Website Features, Journal of Travel Research, Vol. 45, No. 2, PP. 204-216.
  11. Kim, W. G. and Lee, H. Y., 2004, Comparison of Web Service Quality between Online Travel Agencies and Online Travel Suppliers, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 17, No. 2/3, PP. 105-116.
  12. Kline, S. F., Morrison, A. M. and John, A., 2004, Exploring Bed and Breakfast Websites: A Balanced Scorecard Approach, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 17, No. 2/3, PP. 253-267.
  13. Law, R., 2007, A Fuzzy Multiple Criteria Decision Iowa: Kendall/Hunt Making Model for Evaluating Travel Websites, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 12, No. 2, PP. 147-159.
  14. Law, R. and Bai, B., 2008, How Do the Preferences of Online Buyers and Browsers Differ on The Design and Content of Travel Websites, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 20, No. 4, PP. 388-400.
  15. Liao, C., To, P. and Shih, M. L., 2006, Website Practices: A Comparison between the Top 1000 Companies in the US and Taiwan, International Journal of Information Management, Vol. 26, No. 3, PP. 196-211.
  16. Mahmoodzadeh, S. Shahrabi, J., Pariazar, M. and Zaeri, M. S., 2007, Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, World Academy of Science, Vol. 1, No. 6, PP. 324-329.
  17. Mill, R. C. and Morrison, A. M., 2002, The Tourism System, 4th Edition, Kendall/Hunt, Dubuque, Iowa.
  18. Nysveen, H., Methlie, L. B. and Pedersen, P. E., 2003, Tourism Web Sites and Valued-Added Services: The Gap between Customer Preferences and Web Sites' Offerings, Information Technology and Tourism, Vol. 5, No. 3, PP. 165-174.
  19. Ping-Ho, T., Wang, S. T., Bau, D. Y. and Chiang, M. L., 2013, Website Evaluation of the Top 100 Hotels Using Advanced Content Analysis and e-MICA Model, Originally Published Online 25 February 2013 Cornell Hospitality Quarterly, Vol. 54, No. 3, PP. 284-293.
  20. Qi, S., Law, R. and Buhalis, D., 2013, A Modified Fuzzy Hierarchical TOPSIS Model for Hotel Website Evaluation, International Journal of Fuzzy Applications, Vol. 3, No. 3, PP. 82-101.
  21. Qi, S., Law, R. and Buhalis, D., 2008, Usability of Chinese Destination Management Organization Websites, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 25, No. 2, PP. 182-198.
  22. Scharl, A., Weber, K. and Bauer, C., 2004, An Integrated Approach to Measure Website Effectiveness in the European Hotel Industry, Information Technology and Tourism, Vol. 6, No. 4, PP. 257-271.
  23. Schmidt, S., Cantallops, A. S. and Santos, C. P., 2008, The Characteristics of Hotel Website and Their Implications for Website Effectiveness, International Journal of Hospitality Management, Vol. 27, No. 4, PP. 504-516.
  24. So, S. I. and Morrison, A. M., 2004, Internet Marketing in Tourism in Asia: An Evaluation of the Performance of East Asian National Tourism Organization Websites, Journal of Hospitality and Leisure Marketing, Vol. 11, No. 4, PP. 93-118.
  25. Wen, I., 2009, Factors Affecting the Online Travel Wash-Buying Decision: A Review, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21, No. 6, PP. 752-765.
  26. Wong, J. and Law, R., 2005, Analyzing the Intention to Purchase on Hotel Websites: A Study of Travelers to Hong Kong, Inter‌‌national Journal of Hospitality Management, Vol. 24, No. 3, PP. 311-329.
  27. Woodside, A. G., Vicente, R. M. and Duque, M., 2011, Tourism's Destination Dominance and Marketing Website Usefulness, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 23, No. 4, PP. 552-564.