تحلیلی بر توزیع فضایی هتل ها در مقصدهای گردشگری، مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

چکیده

چکیده
فضاهای گردشگری شهری، شامل عناصر اولیه و عناصر ثانویه‌‌اند. عناصر اولیه شامل جاذبه‌های گردشگری و عواملی هستند که سبب جذب گردشگر می‌شوند. عناصر ثانویه گردشگر جذب نمی‌کنند، اما بر ماندگاری گردشگر در شهر مؤثرند. نحوة پراکنش عناصر گردشگری در فضای شهری، در مدت ماندن گردشگران و درنتیجه، اقتصاد گردشگری نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی پخشایش فضایی جاذبه‌های گردشگری و مکان‌یابی هتل‌های شهر کرمانشاه است. در این پژوهش، برای تعیین الگوی فضایی جاذبه‌های گردشگری و هتل‌ها، از مدل میانگین نزدیک‌ترین همسایه و برای بررسی نحوة قرارگیری جاذبه‌های گردشگری و هتل‌ها نسبت به یکدیگر، از مدل مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار استفاده شد. مقدار به‌دست‌آمده از مدل میانگین نزدیک‌ترین همسایه، برای جاذبه‌های گردشگری 69/0 است که الگوی خوشه‌ای برای جاذبه‌های گردشگری را نشان می‌‌دهد. همچنین مقدار به‌دست‌آمده برای هتل‌ها 33/1 است که نشانگر الگوی پراکنده برای هتل‌هاست. همچنین نتایج مدل مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار نشان می‌دهد که مرکز متوسط هتل‌ها، نزدیک به جاذبه‌های گردشگری است و نیز بیضی انحراف معیار هتل‌ها و جاذبه‌های گردشگری متداخل است که این تحلیل‌ها نشانگر تناسب قرارگیری هتل‌های شهر کرمانشاه نسبت به جاذبه‌های گردشگری است.
 
 

کلیدواژه‌ها


  1. اک، جان ای، چینی، اسپنسر، کمرون، جیمز، جی، لینتر، مایکل و رونالد وی ویلسون، 1389، تهیة نقشه برای تحلیل بزهکاری: شناسایی کانون‌های جرم‌‌خیز، ترجمة محسن کلانتری و مریم شکوهی، آذرکلک، زنجان،
  2. پاپلی یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی، 1385، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
  3. پوراحمد، احمد، 1393، قلمرو و فلسفة جغرافیا، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
  4. دیناری، احمد، 1384، گردشگری شهری در ایران و جهان، چاپ اول، انتشارات واژگان خرد.
  5. جعفری، حمیدرضا، حسن‌پور، سیروس، رحیلی خراسانی، لیلا و احمد پوراحمد، 1393، کاربرد سامانة اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی و تحلیل فضایی- مکانی آلودگی و منابع آلاینده‌های هوا در کلان‌شهر کرمانشاه، محیط‌شناسی، دورۀ 40، شمارۀ 1، صص 51-64.
  6. رهنمایی، محمدتقی، 1393، اوقات فراغت و گردشگری، چاپ سوم، انتشارات مه‌‌کامه، تهران.
  7. ژاک باوو، ژان، 1386، مقدمه‌ای بر تحلیل فضایی، ترجمة یدالله فرید، انتشارات دانشگاه آزاد اهر.
  8. سرایی، محمدحسین، حیدری چیانه، رحیم، صفرپور، میثم و یونس شاکری، 1393، ارائة الگوی فضایی جهت تعیین مسیرهای ویژة گردشگری شهری، مطالعة موردی شهر شیراز، مجلة برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری، سال سوم، شمارة 10، صص 141-167.
  9. شکویی، حسین و علی موحد، 1381، شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS، فصلنامة مدرس، دورة 6، شمارة 4، صص 74-91.

10. شکویی، حسین، 1388، اندیشه‌های نو در فلسفة جغرافیا (جلد اول)، چاپ یازدهم، انتشارات گیتاشناسی، تهران.

11. قربانی، محمد، 1391، گردشگری و توسعة پایدار شهری موانع و راهکارها، گردشگری و توسعة پایدار دانشگاه آزاد اسلامی، همدان.

12. عسگری، علی، 1390، تحلیل‌های آماری فضایی با ARCGIS، چاپ اول، انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.

13. کازس، ژرژ، و پوتیه، فرانسواز، 1382، جهانگردی شهری، ترجمة صلاح‌الدین محلاتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

14. کاظمی، مهدی، 1386، مدیریت گردشگری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.

15. کلانتری، محسن و سمیه قزلباش، 1388، شناسایی کانون‌های جرم‌خیز شهری با استفاده از مدل‌های آماری گرافیک مبنا و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS، مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال ۴، شمارة ۱۱، صص. ۹۱-۷۷.

16. مقصودی، ملیحه، 1393، الگویی مفهومی برای تحلیل فضاهای شهری، انتشارات پیام، تهران.

17. سالنامۀ مرکز آمار ایران، 1390.

18. موحد، علی، 1381، بررسی و تحلیل الگوی فضایی توریسم شهری، مطالعة موردی: شهر اصفهان، رسالة دکتری.

19. موحد، علی، 1386، گردشگری شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز.

20. موحد، علی، 1387، توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی، مطالعة موردی: شهر اصفهان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال ؟، شمارة 65، صص 105-116.

21. وارثی، حمیدرضا و میثم رضائی، 1391، تحلیل فضایی و مکان‌یابی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی مطالعة موردی: هتل‌های شهر شیراز، مجلة آمایش محیط.

22. ویسی ناب، فتح‌الله، غفار گیلانده، عطا، محمدحسین یزدانی، 1391، تحلیل اثرات زیست‌محیطی توریسم بر شهرستان کرمانشاه، ششمین همایش ملی محیط زیست، تهران.

23. یعقوب‌‌زاده، رحیم، 1393، گونه‌‌شناسی گردشگری ارائة چارچوبی برای تقسیم‌بندی انواع گردشگری، چاپ اول، انتشارات جامعه‌‌شناسان، تهران.

24-Edwards, D. and Griffin, T., 2008, Urban Tourism Research, Developing an Agenda, Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 4, PP. 1032-1052.
25-Law, C. M. 1993, Urban tourism: Attracting visitors to large cities, London: Mansell Publishing Limited.
Rogerson, J.M., 2013. The economic geography of South Africa’s hotel industry, Urban Forum 24 (3), 425–446.
26-Shoval, N. McKercher Erica Ng, B. Birenboim, A.2011,Hotel Location And Tourist Activity In Cities,Annals of Tourism Research.
27-Wall, G. Dudycha, D. Hutchinson, J. 1985, Point Pattern Analyses of Accommodation in Toronto, Annals of Tourism Research, 1985.
28-Yang, Y. Kevin K.F. Wong, Tongkun Wang, 2012, How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing, International Journal of Hospitality Management