تجزیه و تحلیل انگیزه های سفر گردشگران نوروزی به شهرستان مریوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

توجه به انگیزه های گردشگران از آن رو اهمیت دارد که به برنامه ریزان و سیاستگذاران این شناخت را می دهد که مقصد های عمده گردشگری کجاست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. به این ترتیب مدیریت مقاصد گردشگری خواهد توانست بازار هدف خود را به گونه ای مناسب در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار هدف تجهیز کند. آگاهی از انگیزه ها و خصوصیات روانی گردشگران و الگوهای رفتاری آنان ، به عنوان اولویت در برنامه های دست اندرکاران و متولیان صنعت گردشگری بایستی قرار گیرد. در این میان گردشگری به عنوان فعالیتی خدماتی و بازرگانی، نقش به سزایی در توسعه اقتصادی دارد. بنابراین در این مقاله سعی شده است که انگیزه های گردشگران نوروزی شهرستان مریوان مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی انگیزه های گردشگران در راستای دستیابی به الگوی مناسب برای بازاریابی و تدوین راهبردهای توسعه محصولات در شهرستان مریوان با توجه به عوامل تاثیر گذار بر انگیزه های گردشگران صورت گرفته است. پرسشنامه حاوی 20 گویه در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده که به تعداد 250 پرسشنامه در بین گردشگران نوروزی سال 1394 شهرستان مریوان توزیع شد و 230 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت گرفت. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس قابلیت اعتماد پرسشنامه با ضریب 0.86 درصد بسیار مناسب بوده است. یافته های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 230 پرسشنامه به روش تحلیل عاملی، برای شناسایی انگیزه ها و با استفاده از آزمون های T-test و تحلیل واریانس یک طرفه، برای آزمون فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که در انگیزه های گردشگران، چهار عامل 05/57 درصد واریانس کل گویه های مورد بررسی را تبیین می کنند؛ از این میان عامل فرهنگی- تاریخی و اکوتوریستی – تفریحی بالاترین درصد واریانس ها را به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که رابطه بین جنسیت و گونه های انگیزشی گردشگران تنها در عامل انگیزشی خرید کمتر از 0.05 می باشد، بنابراین در بین جنس زن و مرد در مورد عامل انگیزشی خرید تفاوت معناداری مشاهده می شود و در مورد سایر انگیزه ها، تفاوتی بین جنس زن و مرد مشاهده نمی شود. همچنین نتایج آزمون Anova نشان می دهد که تفاوت معناداری بین سطح درآمد و انگیزه های گردشگری مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

   1. ابراهیم‌زاده، عیسی و عبدالله آقاسی‌زاده، 1388، تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی swot، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شمارة 1، صص 107-128.
   2. ابراهیم‌زاده، عیسی و راضیه ولاشجردی فراهانی، 1391، تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن، مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات، فصلنامه مطالعات شهری، دورة اول، شمارة 4، صص 1-10.
   3. الوانی، سیدمهدی و معصومه پیروزبخت، 1385، فرآیند مدیریت جهانگردی، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
   4. پیرس، فلیپ، 1386، رفتار گردشگر، ترجمة حمید ضرغام‌بروجنی، زهره جوادی‌سبدانی و محمدحسن حسینی، انتشارات مهکامه، تهران.
   5. جاروندی، رضا و نازفر، فرقانی، 1387، مقایسه انگیزه‌های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز،پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شمارة 2، صص 123- 143.
   6. جلیلوند، محمدرضا، 1388، بررسی تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان بر جذب گردشگران خارجی شهر اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
   7. حبیب پور، کرم و رضا صفری شالی، 1388، کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، چاپ اول، انتشارات متفکران، تهران.
   8. حیدری، رحیم، 1387، مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
   9. دهدشتی، شاهرخ و مرتضی فیاضی، 1390، مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، انتشارات مهکامه، تهران.
   10. رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی، 1385، بازاریابی گردشگری، چاپ هشتم، انتشارات چهارباغ، اصفهان.
   11. رنجبریان، بهرام، غفاری، محمد و علیرضا امامی، 1392، شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های گردشگران خارجی جهت سفر به شهر اصفهان، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شمارة 17، صص 21-36.
   12. سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان، 1394.
   13. شفیعیان، مهرناز، 1389، بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری (مطالعه گردشگران ایتالیایی در ایران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران.
   14. فرجی راد، عبدالرضا و سمیه آقاجانی، 1388، تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن، فصلنامه جغرافیای سرزمین، دورة ششم، شمارة 23، صص 61-72.
   15. قادری، اسماعیل و سیده مهسا مطهر، 1392، بررسی عامل کششی انگیزاننده در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شمارة 2، صص 15-29.
   16. علیقلی‌زاده فیروزجایی، ناصر، رمضان‌زاده‌لسبوئی، مهدی و مجید اسمعیلی، 1394، عوامل مؤثر در انگیزه گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری با تأکید بر جاذبه‌های روستاهای مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی: نواحی روستایی خور و بیابانک)، جغرافیا، دورة سیزدهم، شمارة 46، صص 301-321.
   17. کاظمی، علی، صنایعی، علی، رنجبریان، بهرام و کریم آذربایجانی، 1389، شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به‌منظور جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه استان اصفهان، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، دورة دوم، شمارة 5، صص 93-110.
   18. کلانتری، عبدالحسین و محمد، فرهادی، 1387، جوان و مصرف گردشگری، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دورة اول، شمارة 2، صص 152-191.
   19. لومسدن، لس، 1380، بازاریابی گردشگری، ترجمة محمدابراهیم گوهریان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
   20. محمودزاده، سیدمجتبی، میرهاشمی، علی، میر، مصطفی و فاطمه عنبرفروش، 1393، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعة گردشگری جنگ (مطالعة موردی: مناطق عملیاتی استان خوزستان)، مجلة برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال سوم، شمارة 9، صص 110-129.
   21. مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی، 1386، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات نشر نو، تهران.
   22. موسوی گیلانی، سیدرضا، اسدی، حسن و سیدنصرالله سجادی، 1391، بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازار هدف، مدیریت ورزشی، دورة چهارم، شمارة 14، صص 37-59.
   23. نوبخت، محمدباقر و الهام پیروز، 1387، توسعه صنعت گردشگری در ایران، موانع و راهکارها، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
   24. نوروزی، محمدباقر، 1389، امکان‌سنجی جاذبه‌های دره توتیا (بهشت گمشده) از توابع شهرستان ملایر با هدف تبدیل آن به یک سایت گردشگری، آمایش محیط، دورة سوم، شمارة 9، صص 155-179.
   25. وای گی، چاک، 1382، جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمة دکتر علی پارسائیان و دکتر سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران.
  1. Badaruddin, M., 2006, The psychographic analysis of Malaysian domestic travelers, Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 2, No. 1, PP. 58-68.
  2. Burns, P., 1999, Tourism and anthropology, Routledge, London.
  3. Crompton, J., 1979, Motivations for pleasure vacations, Annals of Tourism Research, Vol. 6, No. 4, PP. 408-424.
  4. Dumazedier, J., 1967, World Tourism at the Millennium, Free Press, New York.
  5. Honer, S. & Swarbrooke, J., 1996, Marketing tourism hospitality and leisure in Europe, 1st edition, International Thomson Business Press.
  6. Hudman, L. E. & Hawkins, D. E., 1989, Tourism in contemporary society, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
  7. Kukka, M. & Erika, K., 2010, Travel behavior of different ages, University of Applied Science, Malaysia, PP. 35.
  8. Macintosh, R. W. & Goeldner, C. R., 1986, Principles, Practices, Philosophies, Wiley, New York.
  9. Martin, J. L. & Eugenio, S. J., 2010, Climate in the region of origin and destination choice in outbound tourism demand, Tourism Management, Vol. 31, PP. 744–753.
  10. Nancy, M. G., Kyungmi, K. & Garle, R. J., 2007, Gender and motivation for agri-tourism entrepreneurship, Tourism Management, No. 28, PP. 280-289.
  11. Park, B. & Yoon, Y., 2009, Segmentation by motivation in ruraltourism: A Korean case study, Tourism Management, Vol. 30, No. 1, PP. 99-108.
  12. 12. Sangpikul, A., 2008, Travel motivations of Japanese senior travellers to Thailand, International Journal of Tourism Research, Vol. 10, No.1, PP. 81-94.
  13. Siri, R., Kennon, L., Josiam, B. & Spears. D., 2012, Exploring Indian tourists motivation and perception of Bangkok, An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 7, No. 1, PP. 61-79.
  14. Swarbrooke J. & Horner S., 2005, Consumer Behavior in Tourism, Elsevier.
  15. Swarbrooke, J. & Horner, S., 1999, Consumer behavior in tourism, Oxford.
  16. Wang, X. & Leou, H. C., 2015, A Study of tourism motivation, perceived value and destination loyalty for Macao cultural and heritage tourists, International Journal of Marketing Studies, Vol. 7, No. 6, PP. 83-91.
  17. Zhang, J. & Marcussen, H. C., 2007, Tourist motivation, market segmentation and marketing strategies, 5th Bi-Annual Symposium of the International Society of Culture, Tourism, and Hospitality Research, June 4-6, Charleston, South Carolina, USA, PP.1-4.