بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی استان اصفهان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 مربی گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری ورزشی استان اصفهان از دیدگاه مدیران و کارشناسان حوزه ورزش و گردشگری استان بود. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل مدیران ادارات استان در دو حوزه ورزش و گردشگری و روسای هیات‌های ورزشی استان به عنوان مدیر و اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های سطح استان به عنوان کارشناس، بودند که تعداد 137 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (39 کارشناس و مدیر گردشگری و 98 کارشناس و مدیر ورزشی). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی (11گویه) و جاذبه‌های گردشگری مقصد، با 24 گویه که روایی صوری و محتوایی آن را تعداد نه‌ نفر از اساتید آگاه و آشنا با جاذبه‌های گردشگری استان اصفهان تایید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت، اعتبار درونی آن با آلفای کرونباخ سنجیده شد(α=0/84) ، برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون K-S برای تعیین نرمال بودن داده‌ها، t تک متغیره برای مقایسه وضع موجود با وضع پیش‌بین و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی عوامل استفاده گردید. نتایج نشان داد جاذبه‌های مقصد شامل جاذبه‌های غیرورزشی (تاریخی و فرهنگی)، جاذبه‌های طبیعی– ورزشی و جاذبه‌های ورزشی (رشته‌ها و قهرمانان ورزشی) استان اصفهان برای جذب و توسعه گردشگری این استان در حد مطلوبی قرار دارند و در جذب گردشگران ورزشی نقش مثبتی دارند و نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی جاذبه‌های گردشگری (ورزشی/غیرورزشی) حاکی از آن بود که، جاذبه‌های طبیعی- ورزشی در رتبه اول، جاذبه‌های غیرورزشی (تاریخی و میراث فرهنگی) در رتبه دوم و جاذبه‌های ورزشی در رتبه سوم اهمیت برای توسعه گردشگری ورزشی و جذب گردشگر قرار دارند. بنابراین لازم است مدیران، برنامه‌های منسجم‌تر و گسترده‌تری برای توسعه گردشگری استان اصفهان به ویژه در حوزه جاذبه‌های طبیعی-ورزشی برنامه‌ریزی نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. ادارة کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، 1395، http://www.isfahancht.ir/Fa.aspx?p=442.
 2. ادبی فیروزجاه، جواد، کوزه‌چیان، هاشم و محمد احسانی، 1386، بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری، مدیریت ورزشی، دورة اول، شمارة 1، صص 67-81.
 3. اصفهانی، نوشین، 1387، تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک، رسالة دکتری، دانشگاه تهران.
 4. بلالی، مریم، معین فرد، محمدرضا، حامدی نیا، محمدرضا و ابوالقاسم امیراحمدی، 1391، بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، مجله مدیریت ورزشی، دورة چهارم، شمارة 13، صص  185-202.
 5. بنسبردی، علی، رحیمی زاده، میثم، اسدی، حسن و احمد محمودی، 1392، ارتباط بین انگیزه‌ها با رضایتمندی گردشگران پیست‌های اسکی استان تهران، مدیریت ورزشی، دورة پنجم، شمارة 3، صص 53-96.
 6. بیدختی، علی‌اکبر، زرگر، سیدمجتبی و ماشاالله نظری، 1389، آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری، مطالعات مدیریت راهبردی، دورة اول، شمارة 3، صص 49-68.
 7. پاپلی یزدی، محمدحسین و مهدی سقایی، 1385، گردشگری ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت، تهران.
 8. تاج‌زاده، نمین، تاج‌زاده، آیدین، ابوالفضل، نمین و کامبیز نیکنام، 1391، نگرشی بر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دورة هفتم، شمارة 20، صص 49-80.
 9. حاتمی‌نژاد، حسین، حبیبیان، بهار و مریم امیرشکاری، 1395، اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی شهر دزفول، نشریه گردشگری شهری، دورة سوم، شمارة 1، صص 59-76.
 10. حجازی زاده، زهرا، رجائی ریزی، محمدعلی و حسن حسینی امینی، 1392، شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی اکوموزه روستایی ابیانه اصفهان، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دورة دوم، شمارة 5، صص 50-75.
 11. حمیدی، مهرزاد، رضوی، سیدمحمدحسین، امیرنژاد، سعید، شفیع‌زاده، شهرام و اعظم فضلی درزی، 1389، تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)، پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی، دورة ششم، شمارة 12، صص 39-50.
 12. خاکساری، علی، ابراهیم نیا، سماکوش، دامادی، محمد و وحید معزز، 1392، ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فرهنگی گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دورة دوم، شمارة 7، صص 126-147.
 13. رنجبریان، بهرام، خزائی پول، جواد و هادی بالوئی جام خانه، 1391، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دورة اول، شمارة 1، صص 56-68.
 14. رحیمی، محمد، جلالی فراهانی، مجید، علی دوست قهفرخی، ابراهیم و افسر جعفری حجین، 1395، ارائة مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشتۀ والیبال، مجله رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی، دورة چهارم، شمارة 13، صص ۳۵-۴۷.
 15. زیتونلی، عبدالحمید، هنری، حبیب و ابوالفضل فراهانی، 1390، شناسایی توانمندی‌های گردشگری ورزشی استان گلستان، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دورة اول، شمارة 1، صص 71-83.
 16. زیرکباش، دیبا، 1388، اصفهان و بازار گردشگری، چاپ اول، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اصفهان.
 17. سلطانی، سحر و ناصر شاهنوشی، 1391، رتبه‌بندی جاذبه‌های گردشگری عمدۀ شهرستان مشهد از منظر گردشگران داخلی، دو فصلنامه مطالعات گردشگری، دورة اول، شمارة 1، صص 5-17.
 18. طالب پور، مهدی، ساعتچیان، وحید، رسولی، مهدی و رئیسعلی نجاتی، 1391، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی حاصل از برگزاری رویدادهای بین‌الملل در اصفهان، اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، صص 2-21.
 19. فلاحی، احمد، حسنی، احسان و مهدی کروبی، 1392، بررسی جاذبه‌های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان، مطالعات مدیریت ورزشی، دورة پنجم، شمارة 17، صص 75-89.
 20. کارکن، لیلا، 1391، نقش برگزاری رویداد اسب‌دوانی در توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه پیام نور تهران.
 21. کوزه چیان، هاشم، خطیب زاده، مهدی و افشار هنرور، 1390، نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، دورة اول، شمارة 2، صص 19-32.
 22. عباسی، اعظم، 1389، بررسی آمیخته‌های بازاریابی در صنعت گردشگری ورزشی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت‌معلم سبزوار.
 23. هنرور، افشار، 1383، عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین‌المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست‌اندرکاران ورزشی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران.
 1. Assadi, H. Esfahani, N., 2009, I.R. Iran Tourism Specification, 15th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference, APTA 2009 Inch eon, Korea, 9th –1th July, PP. 75–80.
 2. Benedetti, J., 2010, The competitiveness of Brazil as a Dutch holiday destination, MA Thesis.
 3. Butler, R. W., 2002, Problems and issues of integrating tourism development, Contemporary Issues in Tuorism Dvelopment, Routledge.
 4. Catarina, D. B., 2007, Analyzing the relationship between sports and tourism: A case study of the Island of Madeira, International Journal of Sport Management and Marketing, Vol. 2, No. 5, PP. 447–458.
 5. Cho, K. M., 2004, Developing taekwondo as a tourist commodity, IJASS, Vol. 13, No. 2, PP. 53-62.
 6. Cho, V., 2001, Tourism forecasting and its relationship with leading economic indicators, Journal of Hospitality and Tourism Research, Vol.  25, No. 4, PP. 399-420.
 7. Dayour, F. & Atanga, A. C., 2015, Why they go there: International tourists' motivations and revisit intention to Northern Ghana, American Journal of Tourism Management, Vol. 4, No. 1, PP. 7-17.
 8. Deery, M. & Jago, L., 2005, The management of sport tourism, Sport in Society, Vol. 8, No. 2, PP. 378-389.
 9. Emery, P., 2010, Past, future major sport event management practice: The practitioner perspective, Sport Management Review, Vol. 13, No. 2, PP. 158-170. www.elsevier.com/local/smrgames.
 10. Green, C. & Chalip, L., 1998, Sport tourism as the celebration of subculture, Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 2, PP. 275–291.
 11. Higam, J. & Hinch, T., 2006, Sport and tourism research: A geographic approach, Journal of Sport & Tourism, Vol. 11, No. 1, PP. 31-49.
 12. Hsu, T., Tsai, Y. & Wu, H., 2009, The preference analysis for tourist choice of destination, A case study of Taiwan, Tourism Management, Vol. 30, No. 2, PP. 288-297.
 13. Janathan, N. & Swart, K., 2008, Sport tourism event impacts on the host community; A case study of Red Bull Big Wore Africa, Journal for Research in Sport Physical Education and Recreation, Vol. 30, No. 2, PP. 79-93.
 14. Jenning, G., 2003, Tourism research, John Wily Sons Itd, Australia, PP.95–101.
 15. Juan G. B. & Wiston, A. R., 2010, tourism as a determinant of long run economic growth, Journal of Policy Research in Tourism Leisure and Events, Vol. 2, No. 1, PP.14-28.
 16. Kennelly, M. & Toohey, K., 2014, Strategic alliances in sport tourism: National sport organisations and sport tour operators, Sport Management Review, Vol. 4, No. 2, PP. 22-34.
 17. Miranda, J. & Andueza, J., 2005, The role of sport tourism destination chosen by tourists visiting Spain, Journal of Sport Tourism, Vol. 10, No. 2, PP. 7-10.
 18. Mohammed. I. E., 2014, Responsible tourism management as an integrated approach for enhancing the standards of living of local people in Egypt, International Journal of Services and Operations Management, Vol. 17, No. 1, PP. 3-17.
 19. Sajahroudi, B. Sh., 2013, Identification of the most important common natural attractions in the development of sport tourism of Iran's Northern provinces (Mazandaran, Guilan, Golestan), Advances in Applied Science Research, Vol. 4, No. 3, PP. 10-15.
 20. Sarah, R., Deborah, F. & Mathew, J., 2013, A Model of Sporting Event Tourism as Economic Development, Sport, Business and Management: An International Journal, Vol. 3, No. 2, PP. 147-157.
 21. Sean J. G., 2014, Heroes as heritage: The commoditization of sporting achievement, Journal of Heritage Tourism, Vol. 9, No. 3, PP. 145–157.
 22. Sherly, R. & Sevink, M., 1999, Ecotourism toward congruence theory and tractice, Tourism Management, Tourism Management, Vol. 10, No. 24, PP. 211-227.
 23. Solberg, H. & Preuss, H., 2007, Major sport events and long-term tourism impacts, Journal of sport Management, Vol. 21, PP. 213-234.
 24. Ramukumba, T. Mmbengwa, V. M. Mwamayi, K. A. and Grunewald, J. A,. 2012, Analysis of the socio-economic impacts of tourism for emerging tourism entrepreneurs: The case of George Municipality in the Western Cape Province, South Africa, Journal of Hospitality Management and Tourism, Vol. 3, No. 3, PP. 39-45.
 25. World Tourism Organization, 2012, Yearbook of Tourism Statistic, PP. 135–141. http://www2.unwto.org.
 26. World Tourism Organization, 2014, Yearbook of Tourism Statistic, PP. 75–85. http://www2.unwto.org
  1. Yates, B. (2006). Sport Tourism Planning Template, Canadian Sport Tourism Alliance, Ontario Ministry of Tourism and Recreation. http://canadiansporttourism.com.
  2. Yoon, Y. & Uysal, M., 2005, An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: A structural model, Tourism Management, Vol. 26, PP. 45–56.