ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیرۀ کیش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری است و این صنعت، اهمیت زیادی در ابعاد مختلف از جمله ایجاد اشتغال، منبع درآمد برای دولت و بهبود خدمات اجتماعی دارد. برای ورود به بازار رقابتی جهان، مجبور به تجهیز امکانات و بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در قالب «گردشگری الکترونیکی» هستیم. هدف اصلی از پژوهش حاضر،ارزیابینقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیرۀ کیش است. روش پژوهش حاضر، از نظر اهداف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه توصیفی-پیمایشی است. جامعۀ آماری، کل گردشگران داخلی در جزیرۀ کیش است. تعداد 382 نفراز گردشگران داخلی کیش، حجم نمونۀ این پژوهش است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها، از یک پرسشنامۀ محقق‌‌‌ساخته استفادهشده است. پرسشنامۀ محقق‌‌‌ساختۀ مورد نظر شامل 30 سؤال براساس مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای از بسیار زیاد تا بسیار کم طراحی شد. به‌منظور بررسی توزیع ویژگی‌های جامعۀ مورد نظر، از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح توصیفی از شاخص‌های آمار توصیفی از قبیل میانگین، درصد، انحراف‌‌‌معیار و رسم جدول و نمودارها و در سطح استنباطی نیز از روش آماری تی‌‌‌تک نمونه‌ای و آزمون رتبه‌ای فریدمن استفاد شد. به‌منظور بررسی نرمال‌‌‌بودن توزیع متغیرها از آزمون کالموگروف اسمیرنف k-s استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


1)      ابراهیمی، زهرا (1392) فناوری‌های نوین آموزشی، چاپ اول، تهران: انتشارات راه.
2)      امیر عضدی، طوبی و رجایی، محمدعلی (1389) گردشگری الکترونیک رویکردی نوین در همگرایی کشورهای اسلامی، با تأکید بر نقش محوری ایران، مجموعه مقالات چهارمین کنگرۀ بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام.
3)     پور فرج، علیرضا (1387) فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی، اقتصاد و تجارت نوین، دورۀ 4، شمارۀ 13، صص. 66-46.
4)      پورکیانی، مسعود و فرح‌بخش، شیما (1391) نقش فناوری اطلاعاتIT  در مدیریت منابع انسانی، راهبرد توسعه، شمارۀ 29، صص. 247- 234.
5)      حق‌طلب، حامد (1391) بررسی گردشگری الکترونیک بر رضایت از خدمات وب‌سایت در صنعت گردشگری.
6)     خلت، ندا، 1392، بررسی میزان آگاهی جامعۀ گردشگری از گردشگری الکترونیک و تأثیر آن بر توسعۀ پایدار گردشگری کیش، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، به راهنمایی علی‌اکبر فرهنگی، دانشگاه تهران پردیس بین‌المللی کیش.
7)      راودراد، اعظم (1389) تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی بر پایۀ نظریۀ روایت، فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، شمارۀ 3، صص 281-61.
8)     عباسی، محمدرضا؛ مکی، منوچهر؛ کاظمیان، شهره (1391) چالش‌ها و راهکارها در صنعت گردشگری ایران، دو ماهنامۀ بررسی‌های بازرگانی، دورۀ 10، شمارۀ 53، صص. 85- 72.
9)     عبدلی، سیده فاطمه و مرادی اصل، امیر (1394) بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری ایران، دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده.
10)    قلندری، مجتبی (1387) گردشگری الکترونیک واقعیتی غیرقابل‌انکار، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (مدیریت دولتی-مالی).
11)    کریمی، انسیه (1391) سنجش رضایت گردشگران خارجی از خدمات گردشگری شهر اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماع و اقتصادی دانشگاه الزهرا.
12)    کشوری،  بهاره و تیموری، پرویز(1389) کاربرد GIS و LIS در امکان سنجی گردشگری ساحلی نمونه موردی شهر بابلسر، فصلنامه  جغرافیای انسانی، سال 2، شماره 4 ، صص.90-73.
13)    مسرور، رضا (1388) تبیین چالش‌های فراروی وضع موجود دولت الکترونیک در منطقۀ آزاد کیش با رویکرد بهبود، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
14)  موسوی، سید سیامک (1386) موانع موجود در محیط کلان در خصوص به‌‌‌کارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری کیش، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
15)  Al-Mamary, YH.  Shamsuddin, A.  and Aziati, N.? (2015) Investigating the Key Factors Influencing On Management Information Systems Adoption among Telecommunication Companies In Yemen: The Conceptual Framework Development, Nternational Journal of Energy, Information and Communications, Vol 6, No 1, pp. 59- 68.
16)    Ping, G.  (2011) Information Management System with the Application to Tourism Management in the Period of Circular Economy, Energy Procedia, No. 5, pp. 1525- 1529.
17)    Sab, J. (2011) Online Advertising In The Tourism Industry And Its Impact On Consumers A Study To Investigate Online Advertising Tools, The Degree Of Usage And Customer Preferences, Tourism and Management Studies, International English Edition, No. 7, pp. 101- 107.
18)    http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Email_marketing&redirect=no
19)    http://www.freezones.ir
20)    http://en.wikipedia.org/wiki/Free_trade_zones
21)    http://www.kishtpc.com/index_persian.htm