تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در حوزه گردشگری شهری و تحلیل فضایی اثرات، بازتابها و الگوهای فضایی آن در فضاهای شهری می باشد. به نحوی که می توان به این وسیله شناخت با ارزشی را از نحوه تأثیر گذاری گردشگری و الگوهای خلق شده فضایی حاصل از آن بدست آورد. شهر بانه یکی از شهرهای میانه اندام شمال غرب کشور است که طی سالهای اخیر بر اثر رشد گردشگری تجاری در سطح شهر شاهد تغییرات وسیع فضایی در داخل خود بوده است. این تغییرات از الگوی خاصی پیروی کرده اند که با توجه به تحلیل ها و مطالعات صورت گرفته کاربریهای جدید و یا رشد کاربری های مرتبط با گردشگری از بارزترین اثرات رشد این صنعت در شهر بانه بوده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل الگوهای فضایی گردشگری و نحوه خلق آثار و پدیده های جغرافیایی در مکانهای جغرافیایی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل های فضایی مانند موران سراسری و موران محلی به بررسی نحوه توزیع کاربری های گردشگری و الگوهای فضایی آنها در سطح شهر پرداخته ایم. که نتیجه بررسی ها و تحلیل های فضایی نشاندهنده خوشه ای بودن نحوه توزیع کاربریهای ثانویه گردشگری در شهر بانه است. کاربریهای گردشگری و یا مرتبط با بخش گردشگری از الگوی خوشه ای تبعیت کرده و در یک یا دو بخش از شهر توزیع شده اند. که این توزیع در رابطه با موقعیت کاربریها و ارتباط کارکردی آنها با همدیگر می باشد. به عبارتی فضای شهری متأثر از فعالیت گردشگری در شهر بانه شکل گرفته و کاربریهای گردشگری تحت تأثیر این فعالیت در بخش خاصی از شهر و در مجاورت همدیگر قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


1)      حمدی، علی (1387) تأثیرات گردشگری بر توسعه کالبدی- فضایی گردشگری در شهر بانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
2)      پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (1391) گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
3)      پورمحمدی، محمدرضا (1382) برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
4)      حاجی نژاد، علی؛ پور طاهری، مهدی؛ احمدی، علی (1388) تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی- فضایی مناطق شهری، نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، زمستان 1388، دوره 42، شماره 70، صص. 109-91.
5)      رهنما، محمدرحیم و ذبیحی، جواد (1390) تحلیل توزیع تسهیلات عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در مشهد، فصلنامه جغرافیا و توسعه، تابستان 1390، دوره 9، شماره 23، صص.26-5.
6)      سازمان میراث، فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان بانه
7)      شکویی، حسین (1375) اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات گیتاشناسی.
8)      شکویی، حسین و موحد، علی (1381) شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS، فصلنامه مدرس علوم انسانی، زمستان 1381 دوره 6، شماره 4، صص.112- 95.
9)      عسگری، علی (1390) تحلیل‌های آمار فضایی با Arc GIS، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران.
10)   لوفور، هانری (1391) تولید فضا، ترجمه محمود عبدالله زاده، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
11)   مدنی پور، علی (1389) طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرایندهای اجتماعی و مکانی، ترجمه فرهاد مرتضایی، تهران : انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری
12)   محلاتی، صالح الدین (1380) درآمدی بر جهانگردی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
13)   مرکز آمار ایران
14)   موحد، علی (1387) توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی، مطالعه موردی شهر اصفهان، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، پاییز 1387، دوره 40، شماره 65، صص116- 105.
15)   موسوی، میر نجف؛ آفتاب، احمد؛ عبدالحسین پور، امیر؛ سلطان‌زاده، واله (1393) تحلیل توزیع فضایی زیرساخت‌های ثانویه گردشگری در شهر ارومیه، اولین کنگره بین‌المللی افق‌های جدید در معماری و شهرسازی، تهران.
16)   نصیری، اسماعیل و احمدی، علی (1393) تحلیل اثرات توسعه گردشگری تجاری بر تغییرات کالبدی – فضایی شهرها، با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه، مطالعه موردی شهر بانه، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، پاییز 1393، دوره 11، شماره 43، صص. 55-41.
17)    هاروی، دیوید (1379) عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه محمدرضا حائری؛ فرخ حسامیان؛ بهروز منادی زاده ، چاپ دوم، تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری/
18)  Akvile, Cibinskiene. & Gabriele, Snieskiene. (2015) Evaluation of city tourism competitiveness, 20th International Scientific Conference Economics and Management - 2015 (ICEM-2015) Procedia - Social and Behavioral Sciences 213, pp.105–110.
19)  Aminian, Ali. (2012) Environmental Performance Measurement of Tourism Accommodations in the Pilgrimage Urban Areas: The Case of the Holy City of Mashhad, Iran, Asia Pacific International Conference on Environment-Behavior Studies, Salamis BayConti Resort Hotel, Famagusta, North Cyprus, 7-9 December 2011, Procedia - Social and Behavioral Sciences 35, pp.514 – 522.
20)  Ashworth, G.J. & Tunbridge, J.E. (1990) The Tourist-Historic City. Edition1, London: Belhaven.
21)  Barker, M. & Page, S. J. & Meyer, Deny. (2002) Evaluating the impact of the 2002 America's Cup on Auckland, New Zealand, Event Management, Vol.7, No.2, pp.79-92.
22)  Briedenhann, Jenny. & Eugenia, Wickens. (2004) Tourism Routes as a tool for the economic development of rural areas- Vibrant Hope or impossible dream?, Journal Tourism Management, Vol.25, No.1, pp.71-79.
23)  Brown, G. (2002) Taking the pulse of Olympic sponsorship, Journal Event Management, Vol.7, No.3, pp.187-196.
24)  Budeanu, Adriana. (2005) Impacts and responsibilities for sustainable tourism: a tour operator's perspective, Journal of Cleaner Production, Vol.13, No.2, pp.89–97.
25)  Colin. Michel Hall and Stephen, J.Page, 2002,Geography of Tourism and Recreation, Second edition, London, Routledge
26)  Clark,w.a.v,Hosking,p.l (1986) Statistical Methods for geographers, first edition, John Wiley and sons, New York,
27)  Crossley, John C., Jamieson, Lynn M., Brayley,Russell E. (2012) Introduction to commercial recreation and Tourism an Entrepreneurial Approach, Sixth edition, London, SAG More publishing
28)  Crouch, David. (2001) Encounters in leisure/ Tourism, leisure/ tourism Geographies, second edition, London, Routledge
29)  Davidson, Rob, (1994) Business Travel, first edition, London: Pitman Publishing
30)  Dodds, Rachel (2001) Promoting urban green tourism: The development of the other map of Toronto. Journal of Vacation Marketing, vol. 7, issue, 3, pp.261-267
31)  Donald, E., Hawkins, Shaun Mann. (2007) The World Bank’s Role in Tourism Development, Annals of Tourism Research, Vol. 34, No. 2, pp. 348–363
32)  Edwards, Deborah (2008) Urban Tourism research developing an agenda. Annals of Tourism Research, vol.35 No.4, pp.1032–1052.
33)  Getz, Donald (1993), Planning for business tourism district, Annals of Tourism research, vol. 20. No.3, pp.583- 600
34)  Giddens, Anthony. (1993) Society action & Space, London: Routledge
35)  Gilbert, Angela. & Chakraborty, Jayajit. (2011) Using geographically weighted regression for environmental justice analysis: Cumulative cancer risks from air toxics in Florida", Social Science Research, Vol.40, No.1, pp.273- 286.
36)  Hashem, Hashemnezhad. & Yazdanfar, Seyed Abbas. & Heidari, Aliakbar. & Nazgol, Behdadfar (2013) Between sense and attachment: comparing the concepts of place in architectural studies. Geografia : Malaysian, Journal of Society and Place, Vol.9, No.1, pp.96-104.
37)  Hoffman, Loly, M. & Fainstein, Susan, S., & Judd, Dennis, R. (2003) Cities and Visitors: Regulating People Markets and City Space, Malden MA: Blackwell Publishing.
38)  Jarvis, Diane. & Stoeckl, Natalie. Liu, Hong-Bo. (2016) The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning, Journals of Tourism Management, Vol.52, pp.1-18.
39)  Judd, D.R. & Fainstein, S.S. (1999) The Tourist City, New Haven: Yale University Press
40)  Khosravi, Sharareh. & Badaruddin, Mohamed. (2013) Community Capacity assessment in the tourism sector, TEAM Journal of Hospitality and Tourism, Vol.10, No.1, pp.33-41.
41)  Kundu, Suman, Kumar. (2012) Economic empowerment through rural tourism: the case of Tarapith-a religious tourism destination in Birbhum District of West Bengal India. Geografia, Malaysia, Journal of Society and Place, Vol. 8, No.7, pp.32-41.
42)  Law, Christopher M.(2002) The tourist city review, Urban studies, Vol.37, No.7, pp. 42-152
43)  Maitland, Robert, & Newman, Peter (2004) Developing tourism on the fringe of central London, International Journal of Tourism Research, Vol.6, No.5, pp.339 – 348.
44)  McDonnell, Ian. & Darcy, Simon. (1998) Tourism precincts: a factor in Fiji’s fall from favor and the rise of Bali, Journal of Vacation Marketing, Vol.4. No.4, pp.353–367.
45)  Mullins, Patrick. (1991) Tourism urbanization. International Journal of Urban and Regional Research, Vol.15 No.3, pp.326–342.
46)  Newstrom, john. & Scannell, Edward. (1998) The big book of team-building games, New York: McGraw Hill
47)  Page, Stephen. & Hall, Colin, Michael. (2003) Managing Urban Tourism, Harlow: Pearson Education
48)  Pearce, Douglas. (1998) Tourist districts in Paris: structure and functions.Tourism Management,Vol.19, No.1, pp.49–66.
49)  Redfoot, Donald. (1984) Touristic Authenticity, Touristic Angst, and Modern Reality, Qualitative Sociology, Vol.7, No.4, pp.291_309.
50)  Virgil Nicula, Popsa. & Roxana, Elena. (2014) Business Tourism Market Developments, 21st International Economic Conference 2014, IECS 2014, 16-17 May 2014, Sibiu, Romania Procedia Economics and Finance, Vol.16, pp.703–712
51)  Weaver, David. (1993) A model of urban tourism space in small Caribbean islands. Geographical Review, Vol.83, No.2, pp.134–140.
52)  Yıldız, Selin. & Akbulut, M.Tolga. (2013) Current Trends indeveloping urban Tourism, International Journal of Architectural Research, Vol.7, No.2, pp.297-310.