دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-160 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه)

صفحه 143-160

10.22059/jut.2018.234619.330

علی احمدی؛ علی شماعی؛ اسماعیل علی اکبری؛ علی موحد