دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-160 

مقاله مستخرج از پایان نامه

1. بررسی عوامل مؤثر در معرفی بازار تبریز به عنوان برند گردشگری

صفحه 1-16

10.22059/jut.2018.242559.391

ابوالفضل قنبری؛ فرشته احمدیان


مقاله مستخرج از رساله دکتری

10. تحلیل فضایی بازتاب های گردشگری تجاری در شهرهای شمال غرب کشور،( مطالعه موردی شهر بانه)

صفحه 143-160

10.22059/jut.2018.234619.330

علی احمدی؛ علی شماعی؛ اسماعیل علی اکبری؛ علی موحد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 1-170 پاییز 1397، صفحه 1-160 تابستان 1397، صفحه 1-179 بهار 1397، صفحه 1-159